نویسنده = محمدحسین عبدالهی
تعداد مقالات: 4
1. مقایسه صفات شخصیت و پذیرش – تعهد در میان متأهلین دارای سبک شناختی جذب‏کننده و سبک شناختی کاوش کننده

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 105-124

علی رسولی؛ مجتبی دهقان؛ محمدحسین عبدالهی؛ مهناز شاهقلیان


3. نقش واسطه ای عاطفه مثبت و منفی در رابطه بین سبک های حساسیت پردازش حسی و ناگویی خلقی

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 28-40

نگار محمودی؛ محمدحسین عبداللهی؛ مهناز شاهقلیان؛ سمیرا گوهری


4. تاثیرآموزش راهبردهای نظم جویی هیجان در قضاوت اخلاقی با توجه به ظرفیت حافظه کاری

دوره 3، ویژه نامه، پاییز و زمستان 1393، صفحه 7-30

طیبه شاهمرادی فر؛ محمدحسین عبداللهی عبداللهی؛ جعفر حسنی