نویسنده = زیبا برقی ایرانی
تعداد مقالات: 3
1. تعیین ساختار عاملی و ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه چند بعدی اجتناب تجربی (MEAQ)

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 57-82

آسیه مرادی؛ زیبا برقی ایرانی؛ محمدجواد بگیان کوله مرز؛ کلثوم کریمی نژاد؛ مریم ضابط