نویسنده = سامان کمری
تعداد مقالات: 2
1. ساخت و بررسی ویژگی های روان سنجی پرسشنامه شناخت اجتماعی دانشجویان (شاد)

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 123-144

10.30473/sc.2018.29262.1931

وحید نجاتی؛ سامان کمری؛ صدیقه جعفری


2. شناخت اجتماعی و رضایت از تحصیل: نقش واسطه ای هیجانات پیشرفت

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 136-154

محمدباقر ریحانی؛ سامان کمری؛ رقیه زارعی؛ وحید نجاتی