نویسنده = احمد علی پور
تعداد مقالات: 1
1. هنجاریابی و روایی پرسشنامه حافظه گذشته‎نگر - آینده‎نگر

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 45-56

حسین زارع؛ احمد علی پور؛ علی مصطفائی