نویسنده = منصور بیرامی
تعداد مقالات: 6
1. اثربخشی آموزش حل مسئله اجتماعی بر مؤلفه های کفایت اجتماعی دانش آموزان قربانی قلدری

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 53-74

منصور بیرامی؛ تورج هاشمی؛ میرمحمود میرنسب؛ لیلا کلیایی


2. برازش روابط علی ـ ساختاری بزهکاری با اسناد خطا و اجبار والدینی با واسطه‌گری همدلی شناختی و عاطفی

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 43-66

منصور بیرامی؛ تورج هاشمی؛ حمید پورشریفی؛ مرتضی عندلیب کورایم


3. اثربخشی درمان ذهن آگاهی مبتنی بر شناخت در کاهش اضطراب اجتماعی و نگرش های ناکارآمد نوجوانان

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 41-52

منصور بیرامی؛ یزدان موحدی؛ جابر علیزاده گورادل


4. ارتباط حمایت اجتماعی ادراک شده و احساس تنهایی اجتماعی ـ عاطفی با اعتیاد به اینترنت در جامعه دانشجویی

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 109-122

منصور بیرامی؛ یزدان موحدی؛ معصومه موحدی


5. الگوی پیش بینی هراس اجتماعی بر پایه باورهای فراشناختی و توان حل مسأله اجتماعی

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 38-46

منصور بیرامی؛ یزدان موحدی؛ عبدالخالق میناشیری


6. پیش بینی توان حل مسأله اجتماعی بر اساس سبک های شناختی در جمعیت دانشجویی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 77-84

منصور بیرامی؛ تورج هاشمی نصرت آباد؛ جابر علیزاده گورادل؛ حکیمه علیزاده