نویسنده = عبدالحسین شمسی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رابطه بین مدل پردازش اطلاعات اجتماعی با علائم مشکل نافرمانی مقابله ای در دانش آموزان مقطع ابتدایی

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 54-61

احمد عابدی؛ عبدالحسین شمسی؛ احمد یارمحمدبان؛ امیر قمرانی؛ مریم صمدی