نویسنده = علی صاحبی
تعداد مقالات: 1
1. تعیین اثربخشی آموزش تئوری انتخاب بر مسولیت پذیری و امیدواری دانشجویان دختر

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 165-174

10.30473/sc.2019.32877.2019

فاطمه یدالهی صابر؛ محمداسماعیل ابراهیمی؛ نرگس زمانی؛ علی صاحبی