نویسنده = احمد علیپور
تعداد مقالات: 3
2. اثر بخشی مداخله شناختی- رفتاری مبتنی بر تعلل بر بهبود عملکرد تحصیلی و حرمت خود دانشجویان

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 81-92

فاطمه شکری؛ احمد علیپور؛ مژگان آگاه هریس


3. تأثیر مداخله گروهی روانی اجتماعی بر شاخص های بهزیستی جسمی و روانی در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 41-52

حسین زارع؛ احمد علیپور؛ حمید پورشریفی؛ محمد افخمی اردکانی؛ خدیجه اعراب شیبانی