کلیدواژه‌ها = پایایی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی ویژگی های روانسنجی مقیاس فراشناخت اخلاقی

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 143-153

10.30473/sc.2020.51360.2505

راضیه شیخ الاسلامی؛ سمیه حسن نیا


2. تعیین پایایی و روایی نسخه فارسی مقیاس دلسوزی برای زندگی دیگران

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 35-47

نادر حاجلو؛ فرزانه رنجبر نوشری