کلیدواژه‌ها = سهل انگاری اجتماعی
تعداد مقالات: 3
1. برآورد مقدماتی پایایی و روایی مقیاس تله اجتماعی

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 153-170

سروه محمدزاده؛ مسیب یارمحمدی واصل


2. رابطة مؤلفه های سهل انگاری اجتماعی و هویت اجتماعی با عملکرد تحصیلی دانشجویان

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 123-134

مجید صفاری نیا؛ علیرضا آقایوسفی؛ علی مصطفائی


3. بررسی ادراک زمان در سهل انگاری اجتماعی و اضطراب انتظار

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 7-17

حسین زارع؛ حمیدرضا ایمانی فر