کلیدواژه‌ها = درماندگی آموخته شده
تعداد مقالات: 2
1. تمایزیافتگی و تفکرارجاعی: نقش واسطه‌ای درماندگی آموخته شده

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 35-51

فهیمه قائدی؛ الهام شبانکاره؛ مجید مقدم برزگر


2. تاثیر درماندگی آموخته شده بر سوگیری حافظه آشکار

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 16-29

محمد علی نظری؛ مهدی زمانی اصل؛ محمد احمدی