رابطه سرمایه اجتماعی با بهزیستی روان شناختی در دانشجویان دانشگاه تبریز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روان شناسی دانشگاه تبریز

2 استاد گروه روان شناسی دانشگاه تبریز

3 دانشیارگروه روان شناسی دانشگاه تبریز

چکیده

مقدمه: سرمایه اجتماعی از مفاهیم نوینی است که امروزه مطرح شده است. در واقع طرح این رویکرد نشان دهنده نقش و اهمیت آن در زمینه سلامت و بهزیستی روان­شناختی است. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه سرمایه اجتماعی با بهزیستی روان­شناختی در دانشجویان دانشگاه تبریز بود. روش: این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دانشگاه تبریز به تعداد 15000 بودند که از این میان تعداد 400 نفر (200 پسر، 200 دختر) بر اساس جدول مورگان و به روش نمونه­گیری خوشه‌ای انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه سرمایه اجتماعی دلاویز و بهزیستی روان­شناختی ریف استفاده شد. داده‌های به دست آمده با استفاده از روش­های آماری ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون همزمان مورد بررسی قرار گرفت. یافته­ها: نتایج پژوهش نشان داد که سرمایه اجتماعی و مؤلفه‌های آن با بهزیستی روان­شناختی رابطه مثبت و معنی­دار دارند. از سویی، نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که سرمایه اجتماعی و مؤلفه‌های آن قادرند تغییرات بهزیستی روان­شناختی را به­طور معنی­داری در دانشجویان پیش­بینی کنند. نتیجه­گیری: بر اساس داده‌ها، افرادی که سرمایه اجتماعی مطلوب‌تری داشته از بهزیستی روان­شناختی بالاتری نیز بهره­مند هستند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Social Capital and Psychological Well-being among the Students of Tabriz University

نویسندگان [English]

  • jafar Bahadorikhosroshahi 1
  • Touraj Hashemi Nosrat abad 2
  • Jalil Babapur Kheyroddin 3
1 M.A. in Psychology, Tabriz University
2 Professor in Psychology, Tabriz University
3 Associated professor in Psychology, Tabriz University
چکیده [English]

Introduction: Social capital is a new concept that nowadays is dealt with. In fact, dealing with this approach reflects its importance and role in psychological health and well-being. Therefore, the purpose of this research was to investigate the relationship between social capital with psychological well-being of Tabriz University students. Method: The research method was descriptive and correlational and the sample included the entire students of Tabriz University who were 15000. Based on Morgan’s table, 400 people (200 males and 200 females) were selected by using cluster sampling. The data were collected by the Delaviz scale of Social Capital and Ryff scale of psychological well-being. The data were analyzed using Pearson correlation coefficient and regression using SPSS software V.16. Results: The results showed that there is a positive and significant relationship between social capital and its components with the psychological Well-being. On the other hand, the results revealed that the social capital and its components can predict changes in psychological well-being significantly. Conclusion: The results revealed that students who have better social capital have better and higher and psychological well-being.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Capital
  • psychological well-being
  • student
ـ تاج­بخش، ک. ( ۱۳۸4). «کاربرد نظریه سرمایه اجتماعی در تأمین اجتماعی». مجموعه مقالات نخستین سمپوزیوم سرمایه اجتماعی و رفاه اجتماعی.تهران: انتشارات دانشگاه علوم بهزیستی و توان‌بخشی.
ـ دلاویز، ع. (1384). بررسی نقش سرمایه اجتماعی در نگرش به توسعه سیاسی در بین معلمان شهرستان مریوان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته پژوهشگری علوم اجتماعی، دانشگاه تبریز.
ـ ریاحی، م.ا. (1386). «توصیف رابطه بین سرمایه اجتماعی با سلامتی و تبیین سازوکارهای تأثیرگذار». مجموعه خلاصه مقالات همایش سرمایه اجتماعی و توسعه در ایران، سازمان آموزش و پژوهش مدیریت برنامه­ریزی ریاست جمهوری، تهران.
ـ قائدی، غ.ح. و یعقوبی، ح. (1387). «بررسی رابطه بین ابعاد حمایت اجتماعی ادراک شده و ابعاد بهزیستی در دانشجویان دختر و پسر». مجله ارمغان دانش.13(2): 69ـ81.
- Berkman, L.F. (1995). “The role of social relations in health promotion”. Journal Psychosomatic Medicine, 57:245-254.
-Berry, H.L. (2008). “Subjective perceptions about sufficiency and enjoyment of community participation and associations with mental health”. Australasian Epidemiologist, 15(3), 4-9.
-­Cole,­K.­(2002).­­“Well-being, psychological capital, and unemployment”. Journal of Health psychology, 33(3):122-139.
-Diener, E.& Lucas, R.E. (2000). “Explaining differences in societal levels of happiness: Relative standards, need fulfillment, culture, and evaluation theory”. Journal of Happiness Studies, 1: 41-78.
-Diener, E.; Oishi, S.& Lucas, R.E. (2003). “Personality, culture, and subjective well-being”. Annual Review of Psychology, 54: 403-425.
-Fukuyama, F. (2001). “Social Capital, Civil Society and Development”. Third World Quarterly, 22:7-20.
 -Goldsmith, A.; Veum, J.&Darity, W. (1997). “Unemployment, Joblessness, Psychological Well-Being and Self-Esteem: Theory and Evidence”. Journal of Socio-Economics, 26: 133-158.
- Harpham, T. (2004). “Urbanization and Mental Health in Developing Countries: A Research Role for Social Scientists, Public Health Professional and Social Psychiatrists”. Social Science And Medicine, 39: 123-143.
-Helliwell, F. (2004).Well-being and social capital: does suicide pose a puzzle?’ Nber Working Paper 10896.
-Hughes, L.W. (2008). “A correlational study of the Relationship Between sense of Humor and positive psychological capacities”. Economice and Besiness Jouranal, 1: 46-53.
-Kulik, J.A. (2001). “Student ratings: validity, utility, and controversy”. New Directions for Institutional Research, 10(9): 9-25.
-Lefcourt, H. (2002). Humor.In C.R. Snyder, & S.J. Lopez (Eds.).Handbook of positive psychology: (pp. 619-631). New York: Oxford University press.
-Lee, K.M. (2000). Presence as a mediator for psychological effects of computer games. Panel presentation at the Annual Conference of the International Communication Association (ICA), New York, NY, May.
-Lindfors, P.; Berntsson, L. & Lundberg, U. (2006). “Factor structure of -Ryff's psychological well-being scales in Swedish female and male white-collar workers”. Personality and Individual Differences, 40 (6):1213-1222.
-Lynch, J.& Kaplan, G. (1997). “Understanding How Inequality in the Distribution of Income Effect Health”. Journal of Health Psychology, 2: 297-314.
-Martin, M.M. & Rbuin, R.B. (1995). “A new measures of cognitive flexibility”. Journal Psychological Report, 76 (2): 623-626.
-Myers, D.G. (2000). “The funds, friends, and faith of happy people”. American Psychologist, 55:56-67.
-Rose, R. (2000). “How Much does Social Capital add to Individual Health?”. Social Science and Medicine, 51: 1421-1435.
-Ryff, ­C.D. ­(1989). “Happiness is everything, or is it? Explorations on the meaning of psychological well-being”. Journal of Personality and Social Psychology, 57: 1069-1081.
-Seligman, M.E.P. & Csikszentmihalyi, M. (2000). “Positive psychology: An introduction”. American Psychologist, 55, 5-14.
-Waters, L. & Moore, K. (2002b). “Predicting self-esteem during unemployment: The effect of gender, financial deprivation, alternate roles, and social support”. Journal of Employment Counseling, 39:171-189.
-WHO, H. (2004). Promoting Mental Health: A Report of the World Health Organization. Department of Mental Health, University of Melbouren.
- Yamaoka, K. (2008). “Social capital and health and well-being in East Asia: a population-based study”. Journal Social Science & Medicine. 66(4):885-99.