مقایسه نظریه ذهن در کودکان بد سرپرست و عادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور

2 دانشجوی دکترای روانشناسی دانشگاه پیام نور

چکیده

مقدمه: هدف پژوهش حاضر، مقایسه نظریه ذهن در کودکانبد سرپرست و عادی بود. روش: روش پژوهش از نوع علی مقایسه‌ای و جامعه آماری مشتمل بر کودکان 9 تا 12 ساله که دارای شرایط بدسرپرستی یا عادی که در سال تحصیلی 92-93 مشغول به تحصیل در شهر اصفهان بودند. روش نمونه‌گیری به شیوه تصادفی خوشه‌ای چند مرحله‌ای بود که از بین مدارس پسرانه نواحی شش‌گانه شهر اصفهان انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه نظریه ذهن هاپ (1994) بود و داده‌ها با استفاده از روش تحلیل واریانس چندمتغیره تجزیه و تحلیل شد. یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان داد که بین دو گروه کودکان بدسرپرست و عادی در سطح کلی و سه سطح جزئی (سطح اول، دوم و سوم) نظریه ذهن تفاوت معناداری وجود دارد (01/0 P

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of Theory of Mind in Normal and Unsupervised Children

نویسندگان [English]

  • Ali Asghar Kako Joibari 1
  • Mahnaz Ali Akbari 1
  • Tahereh Ghorbani 2
1 Associate Professor in Department of Psychology, Payame Noor University
2 Ph.D.Studentin Psychology, Payame Noor University
چکیده [English]

Aims: The purpose of this study was to compare the theory of mind in unsupervised and normal children. Method: The study was casual comparative and the population consisted of 9 to 12 years old children with normal or irresponsible parents studyng in Isfahan in the academic year 92-93.The sampling method was Multi-stage random cluster of six districts of the city in boys school. The instrument included Hop theory of mind questionnaire (1994) and data were analyzed using multivariate analysis of variance. Results:The results showed that the two groups of children had significant differences both in the general and component level (level I, II, and III) of the theory of mind (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • Theory of Mind
  • Normal and Unsupervised Children
 ـ اسلامی چهرازی، ز.؛ قربانی، م. و آقایی، ا (1392). «رابطه بین شیوه‌های فرزند پروری با نظریه ذهن در دانش‌آموزان پایه چهارم و پنجم ابتدایی». مجله شناخت اجتماعی، سال دوم، شماره 2، 34-33.
ـ جویباری، ع.ا.، شقاقی، ف. و برادران، م (1391). «تحول شناخت اجتماعی بر اساس نظریه ذهن در کودکان». مجله شناخت اجتماعی، سال اول، شماره 2، 39-32.
ـ حسینی، ز (1391). «رابطه بین شیوه‌های فرزند پروری با تئوری ذهن در دانش‌آموزان پایه چهارم و پنجم ابتدایی». پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان.
ـ رئیسی ا (1384). «بررسی رابطه بین سبک‌های فرزند پروری والدین و سلامت روان دختران دانش‌آموز اول دبیرستان در اصفهان». پایان‌نامه کارشناسی ارشد روان­شناسی، دانشگاه اصفهان.
ـ صدرالسادات، س.ج.؛ شمس اسفندآباد، ح. و امامی پور، س (1384). «مقایسه شیوه‌های فرزند پروری و کارکرد خانواده در خانواده‌های بد سرپرست، دارای اختلالات رفتاری و عادی». مجله علوم پزشکی شهرکرد، دوره 7، شماره 2، 48-43.
ـ ماسن، پ.؛ کیگان، ج.؛ هوستون، آ. و کانجر، ج (1389). رشد شخصیت کودک. ترجمه مهشید یاسایی، تهران: نشر مرکز.
- Caillies, S.; Berot, V.; Motte, J.; Raynaud, C. and Abely, M. (2014). “Social cognition in ADHD: Irony understanding and recursive theory of mind”. Research in Developmental Disability, 35, 3191-3198.
- Carruthers, P. (2011). The opacity of mind: An integrative theory of self-knowledge. New York. Oxford University Press.
- Cebula, K.R. and Wishart, J.G. (2008). “Social cognition in children with Down syndrome”. International Review of Research in Mental Retardation, V32, 36-84.
- Crockett, L.J. and Hayes, R. (2011). “Parenting practices and styles”. Encyclopedia of Adolescence, 2, 240-248.
- Dahlgren, S.; Sandberg, A. and Larsson, M. (2010). “Theory of Mind in children with severe speech and physical impairment”. Research in development disabilities, 31, 617-624.
 - Flecher, L. and Carruthers, P. (2012). “Metacognition and reasoning. Philosophical Transaction of the Royal Society”.Biological Sciences, 367 (1594), 1366-1378.
- Goldman, A.I. (2012). Theory of Mind. Oxford Handbook of Philosophy and Cognitive Science. Press in New York
- Grandy, C.L. and Keightly, M.L. (2002). “Study if altered of social neuroimaging. Candian”. Journal of Psychiatry, 47 (4), 327-355.
- McGillicady, N.B.; Rychtarik, R.G. and Papadonatos, G.D. (2015). “Skill training versus 12-step facilitation for parents of substance-abusing teens”. Journal of Substance Abuse Treatment, 50, 11-17
- Rodríguez, A., Padilla, M. and Fornaguera, J. (2010). “Authori tarianparenting received frommothers revelas individual differences in preschooler’s false-belief, butnot in advanced Theory of Mind”. World Academy of Science, Engineering and Technology, 66:132-137.
- Ruffman, T. (2014). “To belief or not belief: children theory of mind”. Developmental Review, 34, 265-293.
- Scheafer, E.S.A. (2003). “Circumflex model for maternalbehavior”. Journal of abnormal and socialpsychology, 59(2): 226-235.
- Thirion-Marissiaux, A.; and Nader-Grosbois, N. (2008). “Theory of Mind 'beliefs' developmental characteristics and social understanding in children and adolescents with intellectual Disabilities”. Research in Developmental Disabilities, 29, 547-566.
- Vonk, J.; Zeigler-Hill, V.; Ewing, D.; Mercer, S. and Noser, A.M.(2015). “Mindreading in the dark: Dark personality feautures and theory of mind”. Personality and Individual Differences,87, 50-54.
- Walker, P. and Jarrett, L.(2012). Psychology For Nurses And The Caring Professions. McGraw-Hill.U.S.A.
- Wellman, H.M.; Cross, D. and Watson, J. (2001). “Meta- analysis of theory of mind development the truth about false brief”. Child Development, 72(3), P: 655-684.
- Dahlgren, S.; Sandberg, A. and Larsson, M. (2010). “Theory of Mind in children with severe speech and physical impairment”. Research in development disabilities, 31, 617-624.