بررسی تأثیرپذیری فرزندان از والدین در بُعد عمل به باورهای مذهبی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور

چکیده

 مقدمه: باورهای دینی در زندگی اجتماعی و روان­شناختی نقش مهمی برعهده دارند. بخش اعظم این باورها از والدین به فرزندان منتقل می­شوند. این تحقیق با هدف بررسی تأثیر دینداری والدین در دینداری فرزندان انجام یافته است. روش: در این مطالعه­ی توصیفی ـ مقطعی، 260 دانشجو پسر و دختر و والدین آنان با روش نمونه­گیری تصادفی چند مرحله­ای در دانشگاه­های بناب است، نمونه منتخب با تکمیل پرسشنامه معبد- دو، مورد مطالعه قرار گرفتند. همبستگی داده­ها با تحلیل ضریب همبستگی پیرسون، و آزمون t برای مقایسه میانگین­ها به کار گرفته شد. همچنین تحلیل واریانس یک­راهه نیز برای تجزیه و تحلیل داده­ها به کار برده شد. یافته­ ها: تحلیل داده­ها نشان داد که رابطه معناداری بین عمل به باورهای دینی فرزندان و مادران (01/0pنتیجه­ گیری: دینداری و عمل به باورهای دینی والدین با دینداری و عمل به باورهای دینی فرزندان با هم رابطه دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Influence of Parents on the Children's Practice of Religious Beliefs

نویسنده [English]

  • Gholam Hossein Javanmard
Assistant professor in Psychology, Payame Noor University
چکیده [English]

Introduction: Religious beliefs have an important effect on psychological and social life. Most of these beliefs are transferred from parents to children. Method: in this descriptive - cross sectional research, 260 male and female students of universities selected by multi-stage random sampling and they and their parents completed the Mabade-2 questionnaire. Data were analyzed by Pearson correlation, t-test and multiple regression analysis methods. Finding: Results showed that there were significant relationship between the practice of religious beliefs of children and their mothers (r = 0.31, p Conclusions: Parents religiosity and the practices of religious beliefs have influence on children religiosity and their practices of religious beliefs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Religiosity
  • children
  • parents
ـ جزءمطلبی، د.؛ فتحی آشتیانی، ع. و حبیبی، م. (1389). «مقایسه نظام ارزشی دو نسل؛ فرزندان و والدین». مجله علوم رفتاری، دوره 4، شماره 1، صص 68- 65. 

ـ روحانی، ع. و معنوی­پور، د. (1387). «رابطه عمل به باورهای دینی با شادکامی و رضایت زناشویی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه». دانش و پژوهش در روانشناسی. شماره 35 و36، صص 206ـ189.
ـ زارع، ب. و اصل روستا، ا. (1389). «بررسی ارزش­های اجتماعی دو نسل والدین و فرزندان درباره معیارهای انتخاب همسر». مسائل اجتماعی ایران، سال اول، شماره 1، تابستان.

ـ کجباف، م. و رئیس­پور، ح.ا. (1387). «رابطه بین نگرش مذهبی و سلامت روانی در بین دانش­آموزان دبیرستان­های دخترانه اصفهان». دوفصلنامه مطالعات اسلام و روان­شناسی، سال ۱، ش ۲، صفحات 44 ـ 31.

ـ کلدی، ع.ر. و جمشیدی، م. (1384). تعارض ارزش بین والدین و فرزندان از دیدگاه دانش­آموزان. رفاه اجتماعی، سال پنجم، شماره 19.

ـ گلزاری، م. (1382). فرم تجدید نظرشده مقیاس عمل به باورهای دینی (معبد 2). چکیده مقالات همایش مبانی نظری و روان­سنجی مقیاس­های دینی. تهران، مؤسسه حوزه و دانشگاه.

ـ هومن، ح.ع. (1380). روش تهیه آزمون هوش: هوش آزمای تهران ـ استنفرد ـ بینه. با همکاری دکتر غلامعلی افروز. (برنده جایزه خوارزمی) 1375.

ـAnderson, D.A. & Worthen, D. (1997). “Exploring the fourth dimension: Spirituality as a resource for the couple therapist”. Journal of Marital and Family Therapy, 23, 3-12.

 ـEllison, C.G.; Burdette, A.M. & Hill, T. D.  (2009). “Blessed assurance: Religion, anxiety, and tranquility among US adults. Social Science Research, Volume 38, Issue 3, Pages 656-667.

 ـHamlin-Glover, D.L. (2009). Spirituality, Religion, and Resilience among Military Families. Dissertation of Doctor of Philosophy, the Florida State University College of Human Sciences. USA. 

ـ Haque, A. (2008). “Psychology and Religion: Their Relationship and Integration from an Islamic

Islamic Perspective.” The American Journal of Islamic Sciences 15:4.

ـ Krause, N. (2003). “Religious meaning and subjective well-being in late life.” Journal of Gerontology, 58 (3), S160-170.

ـ Legare, C.H. & Visala, A. (2011). “Between religion and science: Integrating psychological and philosophical accounts of explanatory coexistence.”  Human Development, 54, 169-184. 

ـ Pargament, K.I. (1997). The psychology of religion and coping: Theory, research, practice. New York: Guilford Press.