اثربخشی آموزش برنامه غنی سازی ارتباط برمیزان سازگاری زناشویی دانشجویان متأهل

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

3 دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه پیام نور

چکیده

هدف: این پژوهش تعیین تأثیر غنی­ سازی ارتباط برمیزان سازگاری زناشویی دانشجویان متاهل می­باشد. روش: این پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش­آزمون – پس­ آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری این مطالعه را زوج­های دانشجوی دانشگاه پیام نور تشکیل داده­ اند. نمونه پژوهش 60 نفر (30 زوج) بوده که یکی از زوجین الزاماً دانشجوی دانشگاه پیام نور ارومیه می ­باشد. زوجین به روش تصادفی در دو گروه کنترل (15 زوج) و گروه آزمایش (15 زوج) قرار گرفتند. متغییر مستقل برنامه آموزشی غنی­ سازی روابط بود که در 10 جلسه روی گروه آزمایش انجام شد. در گروه کنترل نیز که شامل 15 زوج بود هیچ مداخله­ای صورت نگرفت. ابزار پژوهش پرسشنامه سازگاری زناشویی (اسپاینر، 1976) بود. یافته­ ها: غنی­ سازی روابط بر افزایش سازگاری زوجین مؤثر است. ابعاد آن شامل رضایت زناشویی، همبستگی زناشویی، توافق زوجی و ابراز محبت زوجی است. نتیجه­ گیری: مهارت غنی­ سازی روابط، سازگاری زناشویی را افزایش می ­دهد.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effects of relationship enrichment program on compatibility of married students

نویسندگان [English]

  • Mohammad Oraki 1
  • Chiman Jamali 2
  • Mehran Farajollahi 3
  • Ali Karimi Firouzjaei 3
1 Associate Professor of Psychology, Payame Noor University
3 Associate Professor, Department of Educational Sciences, Payame Noor University
چکیده [English]

Aim: The aim of this study was to determine   the effects of relationship enrichment on the rate of compatibility of married students. Method: The study was a quasi- experimental study with pre-test and post-test design. The statistical population comprised of 30 university student couples of Payame-Noor University of Uromieh. The couples were randomly divided into control (15 couples) and experimental groups (15 couples). The independent variable was relationship enrichment that was tested on experimental group in 10 sessions. The control group was not exposed to any variable. The research instrument was marital adjustment questionnaire. Results: the results showed that relationship enrichment is effective for couples’ compatibility, the aspects of which include: marital satisfaction, marital solidarity, couples agreement, and expression of love. Conclusion: Relationship enrichment increases the marital compatibility.

کلیدواژه‌ها [English]

  • couples relationship
  • relationship enrichment
  • marital compatibility