بررسی فرآیند شناختی تحول آرزوهای شغلی در کودکان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مشاوره شغلی

2 دانشیار گروه مشاوره- مشاوره شغلی

3 دانشجوی دکتری مدیریت

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی روند تحول آرزوهای شغلی کودکان می­ باشد. به این منظور 179 دانش آموز (85 دختر و 94 پسر) از نواحی 5 ‌گانه آموزش و پرورش اصفهان به شیوه­ی نمونه­ گیری خوشه­ ای مرحله­ ای انتخاب شدند. روش جمع­ آوری داده­ ها مصاحبه­ ی نیمه سازمان­یافته بود. داده­ ها با استفاده از آمار توصیفی، تحلیل واریانس و مقایسه ­ی زوجی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که تفاوت مشاهده شده در نمرات آرزوهای شغلی کودکان و نیز تفاوت مشاهده ­شده در نمرات کودکان در سنین مختلف و تأثیر جنسیت بر آرزوهای شغلی معنادار (05/0< P) است. همچنین اگرچه در هر دو جنس تحول آرزوها رو به پیشرفت است، سطح تحولی آرزوهای شغلی دختران بالاتر از سطح تحولی آرزوهای شغلی پسران است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of Cognitive Process Development of Occupational Aspirations on Children

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Samiee 1
  • Iran Baghban 2
  • Mohammad Reza Abedi 2
  • Alireza Sadeghian 3
چکیده [English]

Aims: This study aimed at investigating the process of cognitive development of career aspirations among children. Method: For this purpose, 179 students (85 girls and 94 boys) from 5 educational areas of Isfahan were selected using multi-stage sampling procedure.  The method of data collection was semi-structural interview and data Analysis was done through descriptive analysis, variance analysis, and paired t-test. Results: The results showed that the difference in the career aspirations as well as the differences among different age groups and genders were significant (P<0/05). Conclusion: Although in both genders the development of aspirations was progressive, the rate of development in girls was higher than boys.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cognition
  • Development
  • Occupational aspirations
  • children