ارتباط مؤلفه های فراشناختی خلاقیت با سلامت روان در دانشجویان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه روانشناسی بالینی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

چکیده

هدف: این مطالعه به منظور تعیین میزان ارتباط مؤلفه­های فراشناختی خلاقیت با سلامت روان در یک نمونه غیربالینی از دانشجویان اجرا شد. روش: پژوهش با روش همبستگی انجام شد و شامل یک نمونه 400  نفری از دانشجویان رشته­های مختلف تحصیلی علوم انسانی، فنی و مهندسی، علوم پایه و کشاورزی، و علوم دامپزشکی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار بود. ابزار پژوهش شامل آزمون تفکر خلاق تورنس (فرم ب تصویری) و پرسش­نامه سلامت عمومی گلدبرگ بود. یافته­ها: تحلیل روابط همبستگی و رگرسیون بیانگر روابط منفی معنی­دار بین خلاقیت با نشانه­های آسیب­های روانی بود. از بین مؤلفه­های فراشناختی خلاقیت دو مؤلفه سیالی و ابتکار ذهنی 46 تا 57 درصد از واریانس سلامت روان را تبیین می­کرد. میزان خلاقیت و سلامت روان در بین رشته­های مختلف متفاوت بود. دانشجویان گروه علوم انسانی نسبت به بقیه رشته­ها از خلاقیت و سلامت روان بالاتری برخوردار بودند. نتیجه­گیری: یافته­های پژوهش نشان داد که در حوزه سلامت روان، خلاقیت متغیری تأثیر­گذار است. بنابراین با تحریک و تقویت آن می­توان به ارتقای سلامت روان کمک کرد. یافته­های پژوهش نشان­دهنده یک الگوی توانمند­سازی خلاق برای دانشجویان است. الگو در شکل کاربردی شامل آموزش­های سیال سازی و ابتکاری سازی ذهن و شخصیت است که باعث می­گردد دانشجویان بتواند از قدرت حل مساله و انطباق روانی بالاتری برای رویارویی با مشکلات برخوردار شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship between metacomponent of creativity and mental health in student of university

نویسنده [English]

  • Alireza Pirkhaefi
Assistant Professor of Clinical Psychology, Islamic Azad University, Garmsar Branch
چکیده [English]

Aim: This study aimed to determine the relationship between metacomponents of creativity and mental health in a nonclinical sample of students. Method: The study was performed with correlation and included 400 students from different fields of study: Humanities, Engineering, Science and Agriculture, and Veterinary Sciences of Islamic Azad University, Garmsar Branch. Research instruments included the Torrance Test of Creative Thinking (Form B-figural) and the Goldberg General Health Questionnaire. Results: Correlation and regression analysis of relations between creativity and signs of psychopathology suggested a significant negative relationship between them. From among the metacomponants of creativity, fluency and originality explained 46 to 57 percent of the variance of mental health. Although creativity and mental health levels were different among different disciplines. Humanities students enjoyed higher levels of creativity and mental health compared to other disciplines. Conclusion: Findings indicated that creativity was an effective variable on the mental health. Therefore, by stimulating and strengthening it mental health can be helped. The findings also revealed a pattern of creative empowerment for students. The applied pattern includes training the mind for fluency, originality, and personality building which cause students enjoy higher mental powers to deal with problem solving and adaptation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • fluency
  • Flexibility
  • originality
  • Mental Health
- ابراهیمی، احترام (1384). بررسی و مقایسه رابطه بین سبک­های مقابله با فشار روانی، خلاقیت هیجانی و سلامت روانی در دختران دانشجوی ورزشکار و غیر ورزشکار دانشگاه تربیت­معلم تهران. پایان­نامه کارشناسی ارشد روان­شناسی. دانشکده روان­شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تربیت معلم تهران.

- پیرخائفی، علیرضا (1373). بررسی رابطه هوش و خلاقیت در بین دانش­آموزان دبیرستانی پسر مقطع دوم نظری شهر تهران. پایان­نامه کارشناسی ارشد روان­شناسی. دانشکده    روان­شناسی دانشگاه علامه طباطبایی.

- پیرخائفی، علیرضا (1387). مقایسه هوش و خلاقیت دانشجویان در رشته­های مختلف تحصیلی. فصلنامه علمی پژوهشی اندیشه­های تازه در علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، پائیز.

- پیرخائفی، علیرضا (1388). بررسی نقش آموزش خلاقیت در پیش­بینی و تبیین سلامت روان به منظور تدوین مدل سلامت روانی بر اساس متغیرهای خلاقیت، خودکارآمدی و روش کنارآمدن با فشار روانی. رساله دکترای تخصصی  روان­شناسی. دانشکده روان­شناسی و علوم­تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی تهران. چاپ نشده.

- خسروانی، سولماز (1384). رابطه خلاقیت با پنج عامل شخصیت و سلامت روان. پایان­نامه کارشناسی ارشد      روان­شناسی. دانشکده روان­شناسی و علوم­تربیتی دانشگاه تهران.

- داوری، رحیم (1386). رابطه خلاقیت و هوش هیجانی با سبک­های کنار آمدن با استرس. مجله اندیشه و رفتار دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن. دوره دوم. شماره 6. زمستان.

- سلطانی عمروآبادی، م. (1381). بررسی رابطه بین خلاقیت و شیوه مقابله با استرس در دانش­آموزان دوره متوسطه شهر اصفهان. پایان­نامه کارشناسی ارشد. دانشکده علوم­تربیتی و روان­شناسی دانشگاه اصفهان.

- محمدی، فریده و صاحبی، علی (1380). بررسی سبک حل مسئله در افراد افسرده و مقایسه آن با افراد عادی. مجله علوم روانشناختی. دوره اول. شماره 1. پائیز.

- یعقوبی، نورالله و شاه­محمدی، مهدی (1374). بررسی  همه­گیری­شناسی اختلالات روانی در مناطق شهر و روستای صعومه­سرای گیلان. فصلنامه اندیشه و رفتار. شماره 1.

- یعقوبی، حمید؛ قائدی، غلامحسین و همکاران (1387). مطالعه مقدماتی اعتباریابی و تعیین نمره­ی برش پرسش­نامه (GHQ28) بر روی دانشجویان جدیدالورود دانشگاه شاهد. کتاب مجموعه مقالات چهارمین سمینار بهداشت روانی دانشجویان. دانشگاه شیراز.

- Adams-price (1998). Creativity and successful aging. New York:springer.

 - Albert, R.S. (1996). In creativity from childhood through adulthood. New directions for child development no 72. Summer.

- Averill, J.R. & Thomas Knowles (1991). Emotional creativity. In k.T strongman International review of studies on emotion vol 1.

- Averill, J.R. (1991). Creativity in the domain emotion. In T.Dalgleish. Handbook of cognition and emotion New York.

- Barron & Welsh, G.S. (1952). Artistic perception as a possible factor in personality style: journal psycho.vol 33.

- Blanter (1992). Theoretical principal underlying creative arts therapies. the arts in psychotherapy.18(5).

- Blanter (1995). Image in psychiatry: J.L Moreno(1889-1974) Am J psychiatry 152(11).

- Blanter (1997). The implications of postmodernism for psychotherapy. Individual psychology. 53(4).

- Blanter (2000). Foundations of psychodrama: history theory. and practice. 4th. New York:springer Pub. Co.

- Blanter (2003). Using creativity to explore in psychotherapy. psychiatric times vol xx .issue.       

- Bronte, L. (1997). Learning to change. the hallmark of a long lifetime. Adult learning 8. no 5-6. creativity in later life. Theme issue generation 15.no 2.spring.

- Carson, D. & Becker, K.W. (2003). The role creativity in marriage and family therapy practice. Journal contemporary family therapy. Volume 25 number 1 march.

- Delongis, A. & Newth, S. (1998). Coping with stress encyclopedia of mental health. Volume 1.

- Dolan & Metcalfe (2008). The relationship between innovation and wellbeing. Imperial college London.12 September.

- Fairweather, E. (2007). Creativity and bipolarity poster session presentation at GAGC/Atlanta Georgia. March.

- Folly Doop & park (2003). Psychoses and creativity. Is the missing link abilogical mechanism relation to phospholipids turnover.

- Foley & park (2005). verbal creativity and schizotypal personality in relation to prefrontal hemispheric laterality schizophrenia research.

- Gupta, G. & Bakhshi.Dogra.Kumar (2009). Effect of gender and creativity on mental health of adolescents. Social Science Research Network.

- Gutbezahl, J. & Averill, J.R. (1996). Individual differences in emotional creativity as manifested in words and pictures. Creativity Research Journal 9.

- Jagger, C. (2001) Mental health indicators in Europe international seminar on the measurement of disability. New York.

- Kahn, A.P. (1998). Healthy aging. A study of self perceptions of wellbeing. Phd.diss. union Institute.

- Koh (2006). Reviewing the link between creativity and madness a postmodern perspective. Educational research and reviews vol 1(7) October.

- Kerka, S. (1999). Creativity in adulthood. College of education the Ohio state university. Eric digest. No 204.

- Malouf, G.M.; Thorstiensson, E.B. & Schuttle, N.S. (2007). The efficacy of problem solving therapy in reducing mental and physical health problems. clinical psychology review 27.

- Malchiodi (2005). Expressive therapies.History.Theory and practice. Guliford Publications.

- Maslow, A.H. (1968). Toward a psychology of Being. New York. Van Nostrand Reinhold.

- Mackinnon, D.W. (1962). The nature and nurture of creative talent. Reprinted by permission of the author and the American Psychological Association.

- Mayer, J.D. & Salovey, P. (1997). What is emotional intelligence Educational implications New York. Basic books.

- Mihalyi. Csikszentmihalyi and Wolf (2002) new conception and research approaches to creativity: implication of systems perspective for creativity in education.

- Morgan, M.L. & Wampler (2004). Fostering client creativity in family therapy: A process research study. Journal contemporary family therapy.vol 25 n 2.june.

- Nettle, D. (2006). Schizotype and mental health amongst poets. Visual artists. And mathematicians. Journal of research in personality vol( 40).

- Neelr. C. F. (1990) The art and science of creativity (translated by Syed AliAsghr mosadad). Shiraz University Press. Printing.

- Ogunyemi, A.O. & Mabekoje, S.O. (2004). Self efficacy. Risk-taking behavior and mental health as predictors of personal growth initiative among university undergraduates. Journal of research in educational psychology.vol 4 n 12.

- Pavitra, K.S. & Chandrashekar (2008). Creativity and mental health: A profile of writers and musicians department of psychiatry. NIMHANS.bangalore.India.

- Palfai, T.P. & Salovey, P. (1993). The influence of depressed and elated mood on deductive and inductive reasoning.Imagination.cognition and personality 13.

- Praay, H.M. & Kloet, R. (2004). Stress. the brain and depression.camberidge uni Press.

- Prilleltensky, I. & Prilleltensky, I. (2006). Promoting wellbeing. John Wiley and Sons Inc.          

- Rogers (1961). On Becoming a Person.Boston.Mass.Hougthon.Mifflin.

- Scholten, A, (2007). Creativity and depression. National foundation for depressive Illness.

- Torrance, E. (1974). Norms technical manual Torrance test of creative thinking Personnel press.

- Vollrath, M.E. (2006). Handbook of personality and health. John wiley and sons.LTD.

- Wildhagen, M.C. (1998). Approaches stress manegment:the relationship between creativity and stress. Clearinghouse. missouri. western. manuscripts.