طراحی و تدوین برنامه آموزش حل‌مسئله بین فردی با رویکرد خلاقانه و بررسی اثربخشی آن بر بهبود مهارت‌های اجتماعی دانش‌آموزان سرآمد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار روان شناسی دانشگاه تهران

2 استاد روان شناسی دانشگاه تهران

3 دانشیار روان شناسی دانشگاه تهران

چکیده

چکیده
مقدمه: تقویت مهارت حل‌مسئله بین فردی در دانش‌آموزان سرآمد می‌تواند به آن‌ها در مواجهه با مشکلات بین فردی و اجتماعی یاری دهد. با توجه به اهمیت مهارت حل‌مسئله برای دانش‌آموزان، به طراحی برنامه آموزش حل‌مسئله بین فردی با رویکرد خلاقانه و ارزیابی اثربخشی آن بر بهبود مهارت‌های اجتماعی در دختران سرآمد پرداخته شد.
روش: این پژوهش به شیوه آزمایشی و با طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون و گروه کنترل اجرا شد. با استفاده از آزمون ماتریس‌های پیش‌رونده هوش ریون (1938) و آزمون هوش استنفورد-بینه تهران (افروز و هومن، 1375) ازمیان دانش‌آموزانی که دارای هوش‌بهر بالاتر از 120 تشخیص داده شده بودند، 42 نفر به صورت در دسترس انتخاب و به طور تصادفی به گروه آزمایش و گواه گمارده شدند. شرکت‌کنندگان گروه آزمایش طی 15 جلسه (هر جلسه 60-45 دقیقه) در برنامه آموزش حل‌مسئله خلاق بین فردی شرکت کردند و گروه گواه هیچ‌گونه آموزشی دریافت نکردند. به منظور ارزیابی مهارت‌های اجتماعی این دانش‌آموزان، مقیاس درجه‌بندی مهارت‌های اجتماعی گرشام و الیوت (1990) مورد استفاده قرار گرفت.
یافته‌ها: داده‌های به‌دست‌آمده با استفاده از روش تحلیل واریانس اندازه‌گیری مکرر نشان داد که در تمامی خرده‌مقیاس‌های مهارت‌های اجتماعی و حل‌مسئله، بین میانگین نمرات گروه آزمایش و گواه تفاوت معناداری وجود دارد (p

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developing a Creative Interpersonal Problem Solving Training Program and Evaluating its Effectiveness on Social Skills of Gifted Elementary Students

نویسندگان [English]

  • Leila Kashani-Vahid 1
  • Gholam Ali Afroz 2
  • Mohsen Shokohi Yekta 3
  • Kamal Khrazi 2
  • Bagher Ghobari Bonab 2
چکیده [English]

Improving interpersonal problem solving skills in gifted students would facilitate their confrontation with everyday conflict situations. Due to the necessity of these skills in the lives of the gifted students, a creative interpersonal problem solving training program was developed, and its effectiveness on social skills of the elementary gifted students was evaluated. The design of the study was semi-experimental with pretest-posttest and control group. Among 5 different 4th grade classes in an all-girl school in north Tehran, two were randomly selected and assigned as experimental and control groups. The students in these two classes were screened by the Raven Progressive Matrix of Intelligence (1938) and the Tehran Stanford-Binet test of intelligence (Afrooz & Hooman, 1996). The experiment group participated in the interpersonal creative problem solving program, and the control group did not receive any treatment. Teacher form of Social Skills Rating Scale (Gresham and Elliott, 1990) was used to measure their social skills. The obtained data were analyzed using repeated measures analysis of the variance showed significant differences (p

کلیدواژه‌ها [English]

  • Problem Solving
  • social skills
  • Creative Problem Solving
  • Gifted Students
- افروز، غ. و هومن، ح (۱۳۷۵). روش تهیه آزمون هوش، هوش‌آزمای تهران ـ استنفورد بینه. انتشارات دانشگاه تهران.
- اکبری چرمهینی، ص.؛ اژه‌ای، ج. و رسول‌زاده  طباطبایی، ک (1378). «مقایسه رفتارسازشی دانش‌آموزان تیزهوش، عادی و زیر حد متوسط پایه پنجم ابتدایی اصفهان». مجله روان‌شناسی، شماره10.
- پاشاشریفی، ح (1376). نظریه و کاربرد آزمون‌های   هوش و شخصیت. تهران: انتشارات سخن.
- تقوی،ن.؛ آزادفلاح، پ. و موتابی، ف (1394). «کفایت‌های هیجانی در دختران نوجوان بر اساس بهزیستی ادارک شده». فصلنامه شناخت اجتماعی، سال چهارم، شماره 2، 153-137.
- خوش‌نظر، ا. (۱۳۸۳). «هنجاریابی مقیاس درجه‌بندی مهارت‌های اجتماعی (SSRS) در کودکان پیش‌دبستانی شهر تهران (فرم والدین)». پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، دانشکده روان‌شناسی و علوم‌تربیتی، دانشگاه تهران.
- شهیم، س (1378). «بررسی مهارت‌های اجتماعی در گروهی از کودکان عقب‌مانده ذهنی آموزش‌پذیر با استفاده از نظام درجه‌بندی مهارت اجتماعی». مجله روان‌شناسی و علوم‌تربیتی دانشگاه تهران، 4 ، 18-37.
- شکوهی­یکتا، م.؛ دوایی، م.؛ زمانی، ن.؛ پورکریمی، ج. و شریفی، ع (1392). «تأثیر آموزش برنامه "من می‌توانم مشکل را حل کنم" بر بهبود مهارت­های حل مسئله و مهارت­های اجتماعی دانش آموزان پیش‌دبستانی». فصلنامه تازه­های علوم روان­شناختی. 3، 73-82.
- کاظمی،ح؛ وزیری، م. و عابدی، الف (1395). «اثربخشی آموزش حل مسئله بر اضطراب امتحان و اضطراب اجتماعی دانش‌آموزان مقطع ابتدایی». فصلنامه شناخت‌اجتماعی، سال پنجم، شماره 9، 98-110.
- کامکاری، ک (1390). راهنمای کاربردی نسخه نوین هوش‌آزمای تهران ـ استنفورد بینه. تهران: نشر مدارس کارآمد.
- Bauer, N. S. and Webster-Stratton, C. (2006). “Prevention of behavioral disorders in primary care”. Current Opinion in Pediatrics, 18(6), 654-660.
- Bates-Krakoff, J.; McGrath, R. E.; Graves, K., and Ochs, L. (2016). “Beyond a deficit model of strengths training in schools Teaching targeted strength use to gifted students”. Gifted Education International, 1-16.
- Beelman, A. and Losel, F. (2006). “Child social skills training in developmental crime prevention: Effects on antisocial behavior and social competence”. Psicothema, 18(3), 603-610.
- Buros Center for Testing, (2012). Mental Measurements Yearbook and Tests in Print. Yearbook:16, Accession Number: 16073040.
- Caples, R. (2005). “Effects of social skills training on the interpersonal behaviors of elementary school students in an after school program”. Thesis for education specialist, University of South Florida.
- Cotton, S. M.; Kiely, P. M.; Crewther, D. P.; Thamson, B.; Laycok, R. and Crewthers, S. G. (2005). “A normative and reliability study for the Raven’s colored progressive matrices for primary school aged children from Victoria, Australia”. Personality and Individual Differences, 39(3), 647–659.
- Chang, E.C.; D’Zurrilla, T. and Sanna, L. (2004). “Social problem solving, theory, research and training”. Washington, D.C. American Psychological Association.
- Deperna, J. C. and Volpe, R. J. (2005). “Self-report on the social skills rating system: Analysis of reliability and validity for an elementary sample”. Psychology in the School, 42(4), 345-354.
- D’Zurilla, T.J. and Sheedy, C.F. (1991). “Relation between social problem solving ability and subsequent level of psychological stress in college students”.  Journal of Personality and Social Psychology, 61(5), 841–846.
- Elliott, S.; Malecki, C.K., and Demaray, M.K. (2001). “New directions of social skills assessment and interventions for elementary and middle school”. EXCEPTIONALITY, 9(12), 19-32.
- Elliott, S. N.; Gresham, F. M.; Freeman, T., and McCloskey, G. (1988). “Teacher and observer ratings of children's social skills: Validation of the Social Skills Rating Scales”. Journal of psychoeducational Assessment, 6(2), 152-161.
- Erwin, P. G.; Purves, D.G. and Johannes, C.K. (2005). “Involvement and outcomes in short-term interpersonal cognitive problem solving groups”. Counseling Psychology Quarterly, 18(1), 41-46.
- Frey, J.; Elliot, S.N., Gresham, F. M. (2011). “Preschool social skills: Advances in assessment for intervention using social behavior ratings”. School Mental Health, 3(4), 179-190.
- Frye, A.A., and Goodman, S.H. (2000). “Which social problem-solving components buffer depression in adolescent girls?”. Cognitive Therapy and Research, 24(6), 637-650.
- Gresham, F.M. and Elliot, S.N. (1984). “Assessment and classification of children’s social skills: A review of methods and issues”. School Psychology Review, 13(3), 292-301.
- Gresham, F. M. and Elliott. S. N. (1990). “Social Skills Rating System Manual-Circle”. Pines (MN): American guidance service.
- Gresham, F. M.; Elliott, S. N.; Vance, M.J. and Cook, C.R. (2011). “Compatibility of the Social Skills Rating System to the Social Skills Improvement System. Content and psychometric components across elementary and secondary age levels”. School Psychology Quarterly, 26(1), 27-44.
- Guevremont, D.C. and Foster, S.L (1993). “Impact of social problem-solving training on aggressive boys: Skill acquisition, behavior change, and generalization”. Journal of Abnormal Child Psychology, 21(1), 1327.
- Kant, G. L.; D’Zurrilla, T.L. and Maydeu-Olivares, A. (1997). “Social problem solving as a mediator of stress-related depression and anxiety in middle-aged and elderly community residents”. Cognitive Therapy and Research, 21(1), 73-96.
- Liu, S.; Yuen, M., and Rao, N. (2015). “A play-based programme (Pillars of Society) to foster social skills of high-ability and average ability primary-one students in Hong Kong”. Gifted Education International, 1-22.
- Loos-Sant'Ana, H., and Trancoso, B. (2014). “Socio-Emotional development of Brazilian gifted children: Self-beliefs, social skills, and academic performance”. Journal of Latino/Latin American Studies, 6(1), 54-65.
- Meyers LS, Gamst G, & Guarino A. (2006). Applied multivariate research: Design and interpretation. Thousand Oaks, CA: Sage,
- McCoach, D. B., and Siegle, D. (2003). “Factors that differentiate underachieving gifted students from high-achieving gifted students”. Gifted Child Quarterly, 47(2), 144-154.
- Meier, C. R.; DiPerna, J. C. and Oster, M. M. (2006). “Importance of social skills in the elementary grades”. Education and Treatment of Children, 29(3), 409-419.
- Montroy, J. J.; Bowles, R. P.; Skibbe, L. E. and Foster, T. D. (2014). “Social skills and problem behaviors as mediators of the relationship between behavioral self-regulation and academic achievement”. Early Childhood Research Quarterly, 29(3), 298-309.
- Orange, C. (1997). “Gifted Students and Perfectionism”, Roeper Review, 20(1), 39-44.
- Parkinson, M. & Creswell, C. (2011). “Worry and problem solving skills and beliefs in primary school children”. British Journal of Clinical Psychology, 50(1), 106-112.
- Peterson, J.S. (2006). “Addressing counseling needs of gifted students”. American School Counseling Association, 10(1), 43-51.
- Peterson, J. S. (2009). “Myth 17: Gifted and talented individuals do not have unique social and emotional needs”. The Gifted Child Quarterly, 53(4), 280.
- Porath, M. (2009). “Fostering social expertise in early childhood”. Early Child Development and Care, 179(1), 93-106.
- Raven, J. (2000). “The Raven’s Progressive Matrices: change and stability over culture and time”. Cognitive Psychology, 41(1), 1–48.
- Reis, S. M., & Renzulli, J. (2004). “Current research on social and emotional development of gifted and talented students. Good news and future possibilities”. Psychology in the Schools, 4(1), 119-130.
- Rixon, R., Erwin, P.G. (1999). “Measures of effectiveness in a short-term Interpersonal Cognitive Problem Solving program”. Counselling Psychology Quarterly, 12(1), 87-93.
- Robinson, N. M. (2007). “A report card on the state of research in the field of gifted education”, Gifted Child Quarterly, 30(4), 342-343.
- Santinello, M.; Vieno, A. and Altoè, G. (2006). (2006). “Efficace per chi?Effective for whom? Valutazione dell'efficacia di un training per l'incremento di abilità sociali tra bambini a rischio disadattamento e non del primo ciclo di scuola elementare. Evaluation of the effectiveness of a training to increase social skills in children at risk and maladjustment of the first cycle of primary school”. Psicoterapia Cognitiva e Comportamentale, 12, 41-50. Behavioural and Cognitive Psychotherapy, 12, 41-50.
- Schnieder, B. (1992). “Diadactic methods in for enhancing childrens’ peer relations, a qualitative review”, Clinical Psychology Review, 12(3), 363-382.
- Schwean, V.L.; Saklofske, D.H.; Widdifield-Konkin, L.; Parker, J.D.; Kloosterman, P. (2006). “Emotional Intelligence and Gifted Children”,  E-Journal of Applied Psychology: Emotional Intelligence, 2(2), 30-37.
- Shechtman, Z. and Silektor, A. (2012). “Social competencies and difficulties of gifted children compared to nongifted peers”. Roeper Review, 34(1), 63-72.
- Shure, M. B. and Aberson, B. (2013). “Enhancing the process of resilience through effective thinking”. In S. Goldstein & R. B. Brooks, (eds.) Handbook of Resilience in Children (pp.481-503). Springer Science, Business Media, New York.
- Shure, M. B. (2001). “I Can Problem Solve (ICPS): An Interpersonal Cognitive Problem Solving Program for Children”. Affiliated with MCP: Hahnemann University.
- Shure, M. B. (1993).  “Interpersonal problem solving and prevention. A comprehensive report of research and training: A five-year-longitudinal study”. Washington, DC: National Institute of Mental Health.
- Siegle, D. Schuler, P. (2000). “Perfectionism differences in gifted middle school students”.  Roeper Review, 23(1), 39-44.
- Silverman, L. K. (1993). “The moral sensitivity of gifted children and the evolution of society”. Roeper Review, 17(2), 110-116.
- Silverman, L. K. (2007). “Perfectionism: The crucible of giftedness”. Gifted Education International, 23(3), 233-245.
- Speirs Neumeister, K. L.; Williams, K.K. and Cross, T.L. (2009). “Gifted high-school students' perspectives on the development of perfectionism”. Roeper Review, 31(4), 198-206.
- Treffinger, D. J. and Isaksen, S. G. (2005). “Creative problem solving: The history, development, and implications for gifted education and talent development”. Gifted Child Quarterly, 49(4), 342-353.
- Treffinger, D.J.; Nassab, C.; Schoonover, P. and Selby, E. (2006). “Creative Problem Solving Kit”. Purfrock Press.
- Vialle, W., Heaven, P. C., & Ciarrochi, J. (2007). “On being gifted, but sad and misunderstood: Social, emotional, and academic outcomes of gifted students in the Wollongong Youth Study”. Educational Research and Evaluation, 13(6), 569-586.
- Wilson, C. and Hughes, C. (2011). “Worry, beliefs about worry and problem solving in young children”. Behavioral and Cognitive Psychoterapy, 39(5), 507-521.
- Webster-Stratton, C.; Reid, J. and Hammond, M. (2001). “Preventing conduct problems, promoting social competence. A parent and teacher training partnership in Head Start”. Journal of Clinical Psychology, 30(3), 283-302.
- Wentzel, K. R. (1993). “Does being good make the grade? Social behavior and academic competence in middle school”. Journal of Educational Psychology, 85(2), 357-364.