پیش‌بینی سبک‌های تصمیم‌گیری مصرف‌کنندگان با استفاده از سیستم‌های فعال‌سازی و بازداری رفتاری مغزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی دانشگاه پیام نور

2 دانشیار مدیریت بازرگانی دانشگاه پیام نور

3 استادیار مدیریت بازرگانی دانشگاه پیام نور

4 دانشیار روان شناسی دانشگاه پیام نور

چکیده

مقدمه: هدف اصلی پژوهش حاضر پیش‌بینی ‌‌‌سبک‌های تصمیم‌گیری مصرف‌کنندگان از طریق ویژگی‌های شخصیت است. برای تعیین‌ سبک‌های تصمیم‌گیری از الگوی اسکات و بروس مشتمل بر سبک‌های منطقی، شهودی، وابسته و اجتنابی و برای تعیین ویژگی‌های شخصیتی از مدل گری ـ ویلسون مشتمل بر سیستم‌های فعال‌سازی رفتاری، بازداری رفتاری و جنگ/گریز استفاده شده است. روش: نمونه مورد مطالعه، 375 نفر از دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز قم که به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شده‌اند. پرسشنامه‌های سبک‌های تصمیم‌گیری اسکات و بروس و ویژگی‌های شخصیتی گری - ویلسون توزیع و با استفاده از تحلیل رگرسیون چند متغیره، سبک‌های تصمیم‌گیری آزمودنی‌ها پیش‌بینی گردید. یافته ­ها: یافته‌های تحقیق نشان داد که علاوه بر وجود رابطه معنی‌دار بین مؤلفه‌های سبک‌های تصمیم‌گیری، شرکت‌کنندگان پژوهش که دارای سیستم‌های فعال‌سازی رفتاری و جنگ/گریز هستند، از سبک تصمیم‌گیری منطقی و در سیستم بازداری رفتاری از سبک تصمیم‌گیری اجتنابی و شهودی استفاده می‌نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The prediction of Consumers Decision Making Styles through Behavioral Activation and Inhibition Systems

نویسندگان [English]

  • aliasghar eyvaziheshmat 1
  • . . 2
  • . . 3
  • . . 4
چکیده [English]

Aim: The main aim of this study was to predict consumers' decision-making styles through personality traits. Method: The Scott and Bruce’s model which includes the rational, intuitive, dependent, and avoidant styles, was used to determine the decision-making styles. The Grey-Wilson model including the behavioral activation, behavioral inhibition, and fight/flight systems was used to determine the personality traits. The study sample included 375 students of Payame Noor University of Qom who were selected using stratified random sampling. Scott and Bruce decision-making styles questionnaire and Gary-Wilson personality questionnaire were completed, and multivariate regression analysis was used to predict the subjects’ decision-making styles. Results: The results showed that, in addition to a significant relationship between the components of decision-making styles, participants with behavioral activation and fight/flight systems used rational decision-making style, while those with behavioral inhibition system used avoidant and intuitive decision-making styles.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Decision-making style
  • Behavioral activation
  • Behavioral inhibition
  • Fight/flight
- آقایوسفی، ع.؛ اورکی، م. و رقیه، م (1394). «رابطه سیستمهای مغزی بازداری و فعال‌سازی رفتاری (BIS/BAS)  با سبک‌های تصمیم‌گیری: نقش تعدیل کننده دست برتری». فصلنامه علمی تخصصی عصب روان­شناسی، 1(2)، ص: 31-7.
- آهنچیان، م. ر.؛ عصار رودی، ع (1394). «ارتباط سبک تصمیم‌گیری و یادگیری خود راهبر در دانشجویان هوشبری». علوم مراقبتی نظامی، شماره 1(3)، ص: 24-3.
- اشرفی، ع.؛ رسول زاده طباطبایی، ک. و آزاد فلاح، پ (1387). «بررسی روایی عاملی پرسشنامه شخصیتی گری ـ ویلسون». علوم روان‌شناختی، 7(27)، ص: 326-310.
- امیری، س.؛ حسنی، ج. و  عبداللهی، م. ح (1394). «قضاوت اخلاقی شخصی و غیرشخصی بر اساس نظام فعال‌ساز رفتاری و نظام بازداری رفتاری». مجله روان­شناسی، 73، 36-22.
- پویا، ع. ر.؛ اخروی، ا.م. و ایزدی طامه، ا (1393). «تأثیر شخصیت و سبک تصمیم‌گیری مدیران صنایع دفاعی بر درک آن‌ها از ویژگی‌های شغلی». فصلنامه روان­شناسی نظامی، دوره 5(18)، ص: 32-15.
- تابش، ف. و زارع، ح (1391). «تأثیر آموزش مهارت‌های هوش هیجانی بر سبک‌های تصمیم‌گیری عقلایی، شهودی، اجتنابی، وابسته و آنی». مجله علوم رفتاری، 6(4)، ص: 329-323.
- حیدری، ا. و مزروعی، ر.ا (1391). «بررسی سبک‌های عمومی تصمیم‌گیری مدیران دانشگاه: مطالعه موردی دانشگاه شیراز». رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 3(12)، ص: 78-63.
- دالی، ر. (1392). کلیدهای طلایی بازاریابی شناختی، چگونه تصمیم ما در خرید پیش‌بینی می‌کنیم؟ مترجمان: افتاده حال، م.؛ سارا میرمبین، س. و غلامی، ل.، تهران: اندیشگاه علم و صنعت جهان معاصر.
- رضازاده، س. (1389). «بررسی رابطه سبک‌های عمومی تصمیم‌گیری و هوش معنوی مدیران دانشگاه‌های فردوسی و علوم پزشکی مشهد در سال 1389»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد.
- رضویه، م. و بهلولی اصل، ف (1389). «نقش ویژگی‌های شخصیتی و رضایت زناشویی بر رضایت شغلی کارکنان متأهل بنیاد شهید و امور ایثارگران شهر شیراز». فصلنامه زن و جامعه، 1(4)، ص: 17-1. - زارع، ح. و اعراب‌شیبانی، خ (1390). «بررسی پایایی و روایی پرسشنامه سبک‌های تصمیم‌گیری در دانشجویان ایرانی». دو فصلنامه پژوهش‌های روان‌شناختی، 2(28)، ص: 121-112.
- زارع، ح. و عبداله زاده، ح (1391). مقیاس‌های اندازه‌گیری روان­شناسی شناختی، تهران: نشر آییژ، ص: 147-146.
- زوراویکی، ل (1392). بازاریابی عصبی کنکاش در مغز مصرف‌کننده، ترجمه حیدر زاده، ک. و سلطانی، ح.ع، تهران: نشر علم.
- شاهنده، م. و آقایوسفی، ع. ر (1391). «مقایسه سیستمهای مغزی فعال‌سازی/ بازداری رفتاری و منبع کنترل دانشجویان دختر و پسر». فصلنامه روان­شناسی کاربردی، 3(23)، ص: 26-7.
- صبری‌نظرزاده، ر؛ معمارباشی اول، م. و احتشام زاده، پ (1391). «رابطه سیستم‌های مغزی بازداری و فعال‌سازی رفتاری، خود تنظیمی با تعلل در دانشجویان». یافته‌های نو در روان­شناسی، 8(25)، ص: 84-71.
- طباطبایی نسب، م. و ارجمند، خ (1393). «خوشه‌بندی مشتریان بر اساس سبک خرید و بررسی ارتباط آن با ابعاد نوجویی ذاتی و ابعاد شخصیتی نئو»، مدیریت بازرگانی، 6(2)، ص: 358-337.
- کاتلر، ف (1384). مدیریت بازاریابی: تجزیه و تحلیل، برنامه‌ریزی، اجرا و کنترل، ترجمه فروزنده، ب. تهران: آتروپات. چاپ دوم.
- هادی زاده مقدم، ا. و طهرانی، م (1387). «بررسی رابطه بین سبک‌های عمومی تصمیم‌گیری مدیران در سازمان‌های دولتی». نشریه مدیریت دولتی، 1(1)، ص: 138-123.
- Ahmed, I. H.; Ghulam, S. K. N & Hashim, K. (2012) Relationship between decision making styles and consumer behavior, actual problems of economics. Germany: University Library of Munich.
- Alam, M. (2013). “The strategic decision making process and influence of personality approach”. Journal of personality and social psychology; 1-37.
- Amodio, D. M.; Master, S. L.; Yee C. M. & Taylor S. E. (2008). “Neurocognitive components of the behavioral inhibition and activation systems: Implications for theories of self- regulation”. Psychophysiology; 45: 11-19.
- Appelt, K.  .; Milch, K. F.; Handgraaf, M. J. J. & Weber E. U. (2010) “Much Ado about very little (so far)? The role of individual differences in decision making” http://www.kirstinappelt.com.
- Bahrami, F.; Amiri, M. & Parandvar, E. (2014) “Examining the relation of personality factors and decision-making styles of hakim sabzevari university managers”. Arth Prabandh: Journal of Economics and Management; 3(1): 46-65.
- Carver, C. S. (1989) “Assessment coping stratiges and theoretical based approach”. Journal of Personality and Social Psychology; 56(2): 267-283.
- Corr, P. J. (2004). “Reinforcement sensitivity theory and personality”. Neuroscience and Biobehavioral Review; 28: 317–332.
Corr, P.J. (2008). The reinforcement sensitivity theory of personality; Cambridge: Cambridge University Press.
- Davidson, R. J. (2004). Well-being and affective style: Neural substrates and biobehavioural correlates; Philosophical Transactions of the Royal Society B (Biological Sciences); 359: 1395–1411.
- Gary, J. A.; Mc Naughtan, N. (2000). The neuropsychology of anxiety; Oxford
- Greene, B. A.; Miller R. B.; Crowson H. M.; Duke, B. L. & Akey, K. L. (2004) “Predicting high school students cognitive engagement and achievement: Contributions of classroom perceptions and motivation”. Contemporary Educational Psychology; 21: 462-482.
- Hesee, C. k; Weber, E. U. (1999) “Cross-National Dierences in Risk Preference and Lay Predictions”. Journal of Behavioral Decision Making; 165-179.
- Mathews, A. & Macleod, C. (2005) “Cognitive vulnerability to emotional disorders”. Annual review of clinical psychology; 1: 167–195.
- Roberts, B. W.; Walton, K. E. & Viechtbauer, W. (2006a) “Patterns of mean-level change in -Six case studies of farms in Sweden”. Uppsala. http://stud.epsilon.slu.se.
- Schoemaker, A. F. (2010). “The Relationship between Decision-Making Style and Negative Affect in College Students” Drexel University.
- Scott, S. G. & Bruce, R. A. (1995). “Decision-making style: The development and assessment of a new measure”. Educational and Psychological Measurement; 55(5): 818-831.
- Shahsavarzehi‌ Narooi, K. F. (2015). “Investigating the Relationship among Personality Traits, Decision-making Styles, and Attitude to Life (Zahedan Branch of Islamic Azad University as Case Study in Iran)”. Mediterranean Journal of Social Sciences; 6(6): 311-317.
- Smith, E. (2011). “The intuitive style: Relationships with local/global and verbal/visual styles, gender, and superstitious reasoning”. Journal of Learning and Individual Difference, 21: 263–270.
- Weber, E. U.; Blais, A. R & Betz, N. E. (2002). “A domain-specific risk-attitude scale: measuring risk perceptions and risk behaviors”. Journal of Behavioral Decision Making; 263-299.
- Wood, N. L. (2012). “Individual differences in decision-making styles as predictors of good decision making”. Thesis; Bowling Green State University.