رابطه بین شیوه های فرزندپروری با نظریه ذهن در دانش آموزان پایه چهارم و پنجم ابتدایی شهر اصفهان 90-91

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

2 استادیار گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور

3 دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

چکیده

مقدمه: هدف از پژوهش حاضر تعیین ارتباط بین شیوه­های فرزندپروری با نظریه ذهن در دانش آموزان پایه چهارم و پنجم ابتدایی بود. روش: روش پژوهش از نوع توصیفی همبستگی و جامعه آماری مشتمل بر کلیه دانش آموزان پایه چهارم و پنجم ابتدایی و مادرانشان در سال تحصیلی 91-1390 در شهر اصفهان بود. از بین این جامعه تعداد 361 دانش آموز (177 پسر و 184 دختر) به همراه مادران شان به عنوان نمونه آماری با استفاده از روش نمونه­گیری تصادفی خوشه­ای چند مرحله­ای از میان مدارس دخترانه و پسرانه نواحی ششگانه آموزش و پرورش انتخاب شد. پرسشنامه فرزندپروری (بامریند، 1972) و آزمون پیشرفته نظریه ذهن (هپی،1994) به عنوان ابزار تحقیق انتخاب شدند. داده­های حاصل با استفاده از روش­های آماری ضریب همبستگی و تحلیل رگرسیون گام به گام مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته­ها: نتایج نشان داد که بین شیوه فرزندپروری مستبدانه و نظریه ذهن همبستگی منفی معنادار و بین شیوه فرزندپروری مقتدرانه و نظریه ذهن ارتباط مثبت معنادار وجود دارد. همچنین سبک فرزندپروری مستبدانه و سبک فرزندپروری مقتدرانه می­توانند نظریه ذهن را در سطح (01/0 ≥P) پیش بینی کنند. البته، ارتباط معناداری بین سبک سهل گیرانه والدین و هیچ کدام از متغیرهای نظریه ذهن مشاهده نشد. نتیجه گیری: برحسب یافته­های حاصل از پژوهش می­توان گفت؛ شیوه فرزندپروری مقتدرانه به علت توجه وپاسخ گویی مناسب والدین نقش چشم گیری در رشد شناختی و جامعه پذیری افراد دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship between Parenting Styles with Theory of Mind and Machiavellian Beliefs in Fourth and Fifth Grade Students of Elementary School in Isfahan (2011-2012)

نویسندگان [English]

  • zahra eslami chehrazi 1
  • maryam Ghorbani 2
  • Asghar Aghaei 3
1 M.A. in Psychology Faculty of Psychology, Islamic Azad University of Khorasgan
2 Assistant Professor, Faculty of Educational Science and Psychology, Payame Noor University
3 Associate Professor, Faculty of Psychology, Islamic Azad University of Khorasgan
چکیده [English]

Introduction: The aim of the present study was to determine the relationship between parenting styles with a theory of mind in the students in the fourth and fifth grade. Methods: The research method was descriptive and correlational and statistical population included all fourth and fifth grade students and their mothers in the academic year in Isfahan in 2011-2012. In the society about 361(177 boys and 184 girls) students and their mothers were selected as the statistical sample using cluster random sampling from the six areas of education among girls and boys. Research tools include Parenting Styles Questionnaire (Baumrind, 1972) and Advanced Theory of Mind Test )Happe, 1994). These data were analyzed by using statistical methods, correlation and regression analysis, and analysis of covariance and t-tests. Finding: The results showed that there is a significantly negative relationship between the authoritarian parenting style and theory of mind. In addition to there is a significant positive correlation between the authoritative parenting style and theory of mind. Finally, authoritative style and authoritarian style can predict the theory of mind in the level (p< 0.01). They didn’t observe the significant communication between parents permissive style and the theory of mind. Conclusions: According to the results of this study it  can be said that authoritative parenting practices has a significant role in Cognitive development and socialization of individuals because of the parent’s attention and their appropriate response.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Parenting Styles
  • Theory of Mind
  • Authoritative style
  • Authoritarian style
  • Permissive style
ـ آزادیکتا، م. (1390). بررسی رابطه سخت­رویی با شیوه­های مختلف فرزندپروری والدین در دانش آموزان دختر دبیرستانی. فصلنامه پژوهش­های روانشناختی، سال چهاردهم،  شماره 1، (27): 21 ـ 35. - احدی، ح. و بنی جمال، ش. (1387). روانشناسی رشد (مفاهیم بنیادی در روانشناسی کودک ). تهران: شابک.
ـ برگر، ک. (1388).  روانشناسی رشد. ترجمه اسماعیل سعدی­پور. تهران: نشر دوران.
ـ تورت، ک و گیودی، م. (1387). مقدمه ای بر روانشناسی رشد از نوزادی تا نوجوانی. ترجمه ا، یارمحمدیان. اصفهان: پویش اندیشه.
ـ توزنده جانی، ح.؛ توکلی زاده، ج و لگزیان، ز. (1390). اثربخشی شیوه­های فرزندپروری بر خودکارآمدی و سلامت روان دانشجویان علوم انسانی دانشگاه پیام­نور و آزاد نیشابور. مجله افق دانش (دانشگاه علوم پزشکی گناباد، مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقای سلامت)، 17: 64-56.
ـ رئیسی، ا. (1384). برسی رابطه بین سبک­های فرزندپروری والدین و سلامت روان دختران دانش آموز اول دبیرستان در اصفهان. پایان­نامه ­کارشناسی ­ارشد روانشناسی. دانشگاه اصفهان.
ـ سانتراک، ج. (1388). زمینه روانشناسی. جلد اول. ترجمه م، فیروزبخت. تهران: رسا.
ـ عارفی، م. (1385). ارائه یک الگوی علی برای عملکرد اجتماعی براساس نظریه ذهن با میانجیگری باورهای ماکیاولیستی و همدلی. پایان­نامه دکتری. دانشکده علوم تربیتی دانشگاه شیراز.
ـ فرحزاد، ش. (1388). رابطه بین شیوه­های فرزندپروری با رشد اجتماعی ـ عاطفی و مسؤولیت پذیری دانش­آموزان دختر دوره متوسطه شهر بروجن. پایان­نامه کارشناسی ارشد. دانشکده علوم­تربیتی و روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان.
ـ فولاد چنگ. م. (1385). نقش الگوهای خانوادگی در سازگاری نوجوانان. دومین کنگره سراسری آسیب شناسی خانواده در ایران. دانشگاه شهید بهشتی، 27 و 28 اردیبهشت، 70-61.
ـ کمیجانی، م و ماهر، ف. (1386). مقایسة شیوه­های فرزندپروری والدین نوجوانان با اختلال سلوک و نوجوانان عادی. مجله دانش و پژوهش در روان شناسی (فصلنامه دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان)، 33: 94-63.
ـ ماسن، پ.؛ کیگان، ج.؛ هوستون، آ و کانجر، ج. (1389). رشد شخصیت کودک. ترجمه م، یاسایی. تهران: نشر مرکز.
ـ هافمن، ک؛ ورنوی، م و ورنوی، ج. (1385). روانشناسی عمومی (از نظریه تا کاربرد). ترجمه ه،بحیرایی؛ س،نقشبندی؛ م، پژمان و ی، سید محمدی. جلد اول. تهران: ارسباران.
ـ هترینگتون، م و پارک، ر. (1373). روانشناسی کودک از دیدگاه معاصر. ترجمه ج، طهوریان ؛ ا، رضوانی و ا، امین یزدی. جلد اول. مشهد: آستان قدس رضوی.
- Alizadeh, S.h. (2011). Relationship between Parenting Style and Children’s Behavior Problems. Department of Human Development & Family Studies. Journal of Asian Social Science, 12:195-200.
- Astington, J.W.  & Jenkins. J.(1999). Alongitudinal study of the relation between language and theory of mind development, Journal of Developmental Psychology, 35:1311-1320.
- Babiarz, S.J. (2009). Relationship of teacher parenting style to instructional strategies and student achievement. unpublished doctoral dissertation. University of southern California.
- Baldwin, A.L. (1997). The effect of home environment on nursery school behavior. Child Development, 20: 49-62.
- Baumrind, D. (1971). Harmonious parents and their preschool children. Developmental Psychology, 4: 99-102.
- Baumrind, D. (1991). The influence of parenting style on adolescent competence and substance use. Journal of Early Adolescence, 11:56-95. 
- Baumrind, D. (1996). The effects of authoritative parental control on child behavior. Child development, 37(2): 887-907. - Darling, N. & Steinberg, L. (1993). Parenting style as context: an integrative model. Psychological bulletin, 113, 487-496.
- Goplan, G. (2009). Foster parenting and adolescent mental health. unpublished doctoral dissertation, Columbia university. 
- Darling, N. & Steinberg, L. (1993). Parenting style as context: an integrative model. Psychological bulletin, 113, 487-496. 
- Happe, F. (1995). The rold of age and verbal ability in the theory of mind task performance of subjects with autism child development. Journal of psychology and social psychology, 66:843-855. 
- Harris, P.L. (2006) .Social cognition. In: Kuhn D, Siegler RS( EDs), Cognition, perception, and language. (6th ed). New York, NY: Wiley, 811-858. Damon W, Lerner RM, eds. Handbook of child psychology; vol. 2.
- Harrison, M.R. (2006). Executive Function, Parenting Style, and Theory of Mind. University of Oregon Libraries, 541: 346-3053 
- Kobayashi, C.; Glover, H. & Gary, T.E.( 2007). Cultural and linguistic effects on neural bases of theory of mind in American and Japanese children, available from: http://www.science direct.com. 
- Meins, E.; Fernyhough, C.; Wainwright, E.G.; Fradly, F & Tckeym (2002). Maternal mind-mindedness and attachment security as predictors of theory of mind understanding. Child Development, 73:1715-1726.
- Moore, J.E. (1991). Development and Validitation of ego-identity status. Journal of personality and social Psychology, 3:551-558.
- Onder, A. & Gulay, H. (2009). Reliability and validity of parenting styles & dimensions questionnaire. Procedia Social and Behavioral Sciences 1 (2009) 508–514. 
 - Rodríguez, A.; Padilla, M. & Fornaguera, J. (2010). Authoritarian parenting received from mothers reveals individual differen es in preschooler’s false-belief, but not in advanced Theory of Mind. World Academy of Science, Engineering and Technology, 66:132-137. 
- Ruffman, T. (2002). The relation between children's and mothers' mental state language and theory-of-mind understanding. Child Development, 73(3):734-751.
- Scheafer, E.S. (2003). Circumflex model for maternal  behavior. Journal of abnormal and social psychology, 59(2): 226-235.
- Slauter, V. & Repacholi, B. (2003). Introduction: Indiviual Differencesin Theory of Mind, in B. Repacholi & V. Slaughter (EDs.), Individual differences in theory of mind. 13-39, New York: Psychology Press. 
- Tager-Flusberg, H.A. (1999). Psychological approach to understanding the social and language impairments in autism. Int Rev Psychiatry, 11(4): 325-34. 
- Uekerrmann, J.; Kraemer, M.; Abdel-Hamid, M.; Hebebrand, J.; Daum, L.; Wiltfang, J & Kis, B. (2010). Social cognition in attention- deficit hyperactivity disorder (ADHD). Journal of neuroscience and Behavioral Reviewes, 34:734-743.
- Walker, P. & Jarrett, L. (2012). Psychology For Nurses And The Caring Professions. McGraw-Hill.U.S.