رابطه اضطراب اجتماعی و عواطف مثبت و منفی با دانش متقاعدسازی در مدیران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

2 دانشجوی دکتری روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

چکیده

مقدمه: این پژوهش با هدف بررسی رابطه اضطراب اجتماعی و عواطف مثبت و منفی با متقاعدسازی در مدیران صورت گرفت. روش: در یک مطالعه از نوع همبستگی230 مدیر (115مرد، 115 زن) از بین مدیران شهر اردبیل به روش نمونه­گیری دردسترس انتخاب شدند و پرسشنامه­ های آزمون­های اضطراب تعامل اجتماعی، فهرست عواطف مثبت و منفی و پرسشنامه متقاعدسازی را تکمیل نمودند. داده ­های بدست آمده با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام­ به ­گام مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ­ها: نتایج نشان داد که بین اضطراب اجتماعی و عواطف منفی با دانش متقاعدسازی ارتباط منفی وجود دارد درحالی که بین عواطف مثبت با دانش متقاعدسازی ارتباط مثبت معناداری وجود دارد. به علاوه این پژوهش نشان داد که عواطف مثبت به میزان 8 درصد، واریانس دانش متقاعدسازی را پیش­بینی می­ کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship of social anxiety and positive and negative affects with science persuasion in registrar

نویسندگان [English]

  • mojgan sepahmansour 1
  • Ali Shaker dolagh 2
  • Mohammad Mehdi Jahangiri 2
1 Assistant Professor in Psychology, Azad University of Tehran Markaz.
2 PhD Student in Psychology, Azad University of Tehran Markaz
چکیده [English]

Introduction: The aim of this study was to investigate the relationship of social anxiety and positive and negative affects with science persuasion in registrar. Method: This correlation study enrolled 230 registrars consisting of 115 man and 115 women who lived in Ardebil city. To collect the data, Social Interaction Anxiety, Scale Positive and Negative Affect Schedule, persuasion-  IQ questionnaire were employed. The data were analyzed using Pearson correlation coefficient and step-by-step regression. Finding: Results showed that there is a negative correlation between social anxiety and negative affect with science persuasion.However, there is a positive correlation between positive and negative affects with science persuasion. Furthermore, we showed that positive affect explain roughly 8 percent science persuasion of variance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Anxiety
  • Positive Affect
  • Negative Affect
  • science persuasion
ـ الیاسی، م.ح.؛ عشایری، ح و چراغی، م.ح. (1387). رابطه بهره­گیری از فنون متقاعدسازی با روحیه پرسنل یگان ویژه تهران بزرگ برای مداخله در  بحران­ها، فصلنامه مطالعات نیروی انتظامی، شماره چهارم. 416ـ436.

ـ بخشی­پور، ع. و دژکام، م. (1384). تحلیل عاملی تأییدی مقیاس عاطفه مثبت و منفی. مجله روانشناسی، شماره 36، ص 351- 365.

ـ بشارت، م. ع. (1387). ویژگی­های روان­سنجی مقیاس عواطف مثبت و منفی (نسخه فارسی). طرح پژوهشی. دانشگاه تهران.

ـ دادگران، م. (1380). متقاعدسازی و شیوه­های تأثیر گذاری بر افکار عمومی. مجله پژوهش و سنجش، سال هشتم، شماره 26: 189ـ 202.

ـ گالات، ج. (1389). روانشناسی عمومی. ترجمه یحیی سید محمدی. چاپ دوم. تهران: انتشارات روان.

ـ حکیم آرا، م. ع. (1384). ارتباطات متقاعدگرانه و تبلیغ، تهران  انتشارات سمت.

ـ سپاه منصور، م. و هومن، ح. ع. (1389). رابطه متقاعدسازی و انضباط اجتماعی در شهروندان تهرانی. طرح پژوهشی­ چاپ­نشده، ناجا.

- Derek, D.; Rucker & Richard, E.P. (2004). Emotion Specificity and Consumer Behavior: Anger, Sadness, and Preference for Activity. Journal of Motivation and Emotion, Vol. 28, No.

- Douglas, S.; Mennin, K.A.;  McLaughlin T.J. F. (2009). Emotion regulation deficits in generalized anxiety disorder, socialanxiety disorder, and their co-occurrence regulation. Journal of Anxiety Disorders, Vol : 23 (3) : 436-443.

- Gomez, R.; Cooper, A. & Gomez, A.  (2000). Susceptibility to positive and negative mood states: Test of Eysenck's, Gray's and Newman's theories. Journal of Personality and Individual Differences, Vol :  351- 365.

- Haveland (1949). Communication and  Persuasion. New Haven: Yale University Press. 

- Ilona, P.; Harald Fth. & Gunter, S. (2008). The interplay of perceiving and regulating emotions in becoming infected with anxiety. Journal of Behavior Research and Therapy, 36: 455-470.

- Melissa L. Decker, Cynthia L. Turk, Brian Hess Casey, E. Murray  (2008). Emotion regulation among individuals classified with and without generalized anxiety disorder .Journal of Anxiety Disorders, Volume 22, Issue 3, April, Pages 485ـ494.

- Petty, R.E.; Cacioppo, J.T. & Goidman, R. (1981). “Personal Involvement as a Determinant of Argument Based Persuasion”. Journal of Personality and Social Psychology, Vol:41:847-855.

- Sharon, C. Sung Eliora Porter, D.J. Robinaugh, E.H. Marks Luana, M.  Marques, M.W. Otto Mark, H. Pollack Naomi, M. & Simon. (2012). Mood regulation and quality of life in social anxiety disorder: An examination of generalized expectancies for negative mood regulation .Journal of Anxiety Disorders ,Volume 26, Issue 3, Pages 435–441.

- Todd, B. Kashdan, W.E. Breen (2008). Social Anxiety and Positive Emotions: A Prospective Examination  of a Self-Regulatory Model With Tendencies to Suppress or Express Emotions as a Moderating Variable.  Journal of  Behavior Therapy, Vol 39 (1):1–12.

- Todd, B.; Kashdan J.W & Weeks  (2010). Social Anxiety, Positive Experiences, and Positive Events Social Anxiety (Second Edition). Journal of Clinical, Developmental, and Social Perspectives,  Vol: 41(3): 447–469.

- Watson, D.; Clarke, L.A. & Tellegen, A. (1988). Development and validation of brief measures of  positive and negative affect: The Panas Scales. Journal of Personality and Social Psychology, Vol 54: 1063-1070.

- Zimbardo, P.G.; Ebbesen, E.B. & Leep, C. (1991). Influencing Atudes and changing Behavior, Reading. MA: Addison-Wesley.