ارائه مدل علی روابط نیاز به شناخت و درگیری شناختی با نقش واسطه ای اهداف پیشرفت و هیجانات تحصیلی (موردی از دانشجویان دوره های مجازی)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه پیام نور

چکیده

مقدمه: پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل علی روابط نیاز به شناخت و درگیری شناختی با توجه به نقش واسطه ای اهداف پیشرفت و هیجانات تحصیلی در میان دانشجویان دوره های مجازی دانشگاه شیراز به روش تحلیل مسیرانجام شد.روش: برای این منظور 310 نفر(201 نفر مرد و 109 نفر زن) از دانشجویان دوره های مجازی به روش نمونه گیری طبقه ای نسبی انتخاب و به پرسشنامه ای خودگزارشی متشکل از خرده مقیاس های نیاز به شناخت(دوپی را و مارینه، 2005)، اهداف پیشرفت (میدلتن و میجلی(1997)، هیجان های تحصیلی (پکران و همکاران، 2005) و خرده مقیاس درگیری شناختی(پینتریچ، 1991) پاسخ دادند. ضمنا قابلیت اعتماد مقیاس ها بر اساس ضریب آلفای کرونباخ بررسی و تایید گردید. روش اجرای این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود. یافته ها: به طور کل‍‍ی نتایج پژوهش نشان داد که متغیر نیاز به شناخت از طریق واسطه گری اهداف اجتناب ـ عملکرد، اهداف رویکرد-عملکرد، اهداف تبحری و هیجانات منفی بر راهبردهای شناختی سطحی دارای اثر غیر مستقیم و منفی است. از طرفی بر اساس نتایج، متغیر نیاز به شناخت از طریق واسطه گری اهداف تبحری، اهداف اجتناب ـ عملکرد و هیجانات مثبت راهبردهای شناختی عمیق را بصورت غیر مستقیم و مثبت تحت تاثیر قرار می دهد. نتیجه گیری: بررسی شاخص های برازندگینشان داد که مدل پیشنهادی پژوهش با داده های گردآوری شده از دانشجویان دوره های مجازی دارای برازش نسبتا مناسبی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting a Causal Model of Relationships between Need for Cognition and Cognitive Engagement With Emphasis on the Mediating Role of Achievement Goals and Academic Emotion (A case of virtual students)

نویسنده [English]

  • Ahmad Rasteghar
چکیده [English]

Introduction: The present study was fulfilled with the aim of presenting a causal model of the relationship between need for cognition and cognitive engagement regarding the mediating role of achievement goals and academic emotions among virtual students of Shiraz University by path analysis. Method: For so doing, 231(301 male and 109 female) virtual students were selected via stratified ratio sampling and then answered to a questionnaire consisted of need for cognition scale (Cacciopo& Petti, 1984), achievement goals scale (Middleton & Midgley, 1997), academic emotions scale (Pekrun et al. 2005), and cognitive engagement scale (Pintrich, 1991). The scales’ reliability was achieved based on Chronbach alpha coefficient. The study method was descriptive with co relational design. Findings: Generally, the results showed that need for cognition indirectly and negatively affect shallow cognitive strategies through the mediation of performance-avoidance goals, performance-approach goals, mastery goals, and negative emotions. Moreover, need for cognition indirectly and positively affect deep cognitive strategies through the mediation of mastery goals, performance-avoidance goals, and positive emotions. Conclusion: The fit indices of the model showed that the proposed model in the study have a relatively good fit with the data gathered from virtual students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • need for cognition
  • Achievement Goals
  • Academic emotions
  • Cognitive engagement
 - بابائی امیری، ن.؛ کجباف، م.ب.؛ مظاهری، م.م.؛ منشئی، غ و طالبی، ه (1394). «رابطه راهبردهای شناختی ـ فراشناختی و ویژگی‌های جمعیت شناختی با عملکرد تحصیلی دانشجویان». دانش و پژوهش در روان‌شناسی کاربردی.16، (2)، 24-33.

- حسینی، ف.س و لطیفیان، م (1388). «پنج عامل بزرگ شخصیت و نیاز به شناخت». فصلنامه روانشناسان ایرانی. 6(21)، 61-68.

- رستگار، ا.؛ قربان جهرمی، ر و مظلومیان، س (1390). «مدل روابط باورهای هوشی، اهداف پیشرفت و درگیری شناختی در دانش­آموزان دبیرستانی». تهران، مجله روانشناسی. شماره 57، 90-103.

- زارع، ح و رستگار، ا (1391). «رابطه باورهای معرفت‌شناختی و فرایندهای شناختی: بررسی نقش واسطه‌ای اهداف پیشرفت». فصلنامه روانشناسی. 16(4)، 404- 388.

- زارع، ح و رستگار، ا (1393). «مدل علی پیش‌بینی پیشرفت تحصیلی دانشجویان آموزش مجازی: نقش باورهای هوشی، اهداف پیشرفت و هیجان‌های تحصیلی». دو فصلنامه علمی پژوهشی شناخت اجتماعی. 3(2)، 32-19.

- زارع، ح و رستگار، ا (1394). «بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی فرم کوتاه پرسشنامه نیاز به شناخت (NCS) در دانش آموزان دبیرستانی». دو فصلنامه علمی پژوهشی شناخت اجتماعی. 3(2)، 32-19.

- قربان جهرمی، ر.؛ حجازی، ا.؛ اژه‌ای، ج و خدایاری فرد، م (1394). «نقش میانجی اهداف پیشرفت در رابطه بین نیاز به شناخت و درگیری شناختی: اثر بافت تعلل­ورزی». مجله روانشناسی. 19(1)، 24-33.

- نیکدل، ف (1389). «بررسی رابطه ادراک از محیط کلاس و باورهای انگیزشی (جهت‌گیری هدف و خودپنداره تحصیلی) با هیجان‌های تحصیلی و یادگیری خودگردان نقش واسطه‌ای هیجان‌های تحصیلی». پایان‌نامه دکتری روانشناسی تربیتی، دانشگاه تربیت‌معلم تهران.

- هاشمی، ل (1391). «بررسی رابطه علی کمال‌گرایی و اهمال‌کاری تحصیلی با واسطه‌گری خودتنظیمی انگیزشی و فراشناختی». پایان‌نامه دکتری، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه شیراز.

- Ames, C. (1992). “Classroom Goals, structures, and student motivation”. Journal of Educational Psychology, 84(3), 261-271.

- Artino, A. R. & Jones II, K. D. (2012). “Exploring the complex relations between achievement emotions and self-regulated learning behaviors in online learning”. Internet and Higher Education.15(3), 170–175.

- Bayata, S. & Meamar, A. (2016). “Predicting Algebra Achievement: Cognitive and Meta-cognitive Aspects”. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 217(February), 169 – 176.

- Braten, I. & Stromso, H. (2003). “Epistemological belief and implicit theories of intelligence as predictos of achievement goals”. Contemporary Educational Psychology. 29(4), 371-388.

- Broadbent, J. & Poon, W.L. (2015). “Self-regulated learning strategies & academic achievement in online higher education learning environments: A systematic review”. Internet and Higher Education. 28(October), 1-13.

- Buric, I. & Soric, I. (2012). “The role of test hope and hopelessness in self-regulated learning: Relations between volitional strategies, cognitive appraisals and academic achievement”. Education Journal. 22(4): 221-228.

- Daniels, L. M. & Stupnisky, R. H. (2012). “Not that different in theory: Discussing the control-value theory of emotions in online learning environments”. Internet and Higher Education. 15(3), 222–226.

- Dupeyrat, C. & Marine, C. (2005). “Implicit theories of intelligence, goal orientation, cognitive engagement, and achievement: A test of Dweck's model with returning to school adults”. Contemporary Educational Psychology. 30(1), 43-59.

- Dweck, C. S. & Leggett, E. L. (1988). “A social-cognitive approach to motivation and personality”. Psychological Review. 95(2), 256-273.

- Elliot, A. & Church, M.A. (1997). “A hierarchical model of approach and avoidance motivation”. Journal of Personality and Social Psychology. 72(1), 218-232.

- Elliot, A. & Harachkiewicz, J (1996). “Approach and avoidance achievement goal and intrinsic motivation: A mediational analysis”. Journal of Personality and Social Psychology. 93(1), 43-54

- Fleischhauer, M.; Enge, S.; Brocke, B.; Ullrich, J. & Strobel, A. (2010). “Same or different? Clarifying the relationship of need for cognition to personality and intelligence”. Personality and Social Psychology Bulletin. 36(1), 82–96.

- Frenzel, A. C.; Goetz, T.; Pekrun, R. & Wartha, S. (2006). “Antecedents and effects of teacher enjoyment and anger”. Paper presented at the annual meeting of the American Educational Research Association, San Francisco, CA.

- Garn, A. C.; Simonton, K.; Dasingert, T. & Simonton, A. (2017). “Predicting changes in student engagement in university physical education: Application of control-value theory of achievement emotions”. Psychology of Sport and Exercise, 29(March), 93-102.

- Goetz, T.; Sticca, F.; Pekrun, R.; Murayama, K. & Elliot, A. J. (2016). “Intraindividual relations between achievement goals and discrete achievement emotions: An experience sampling approach”. Learning and Instruction. 41(February), 115-125.

- Haddock, G.; Maio, G. R.; Arnold, K. & Huskinson, T. (2008). “Should persuasion be affective or cognitive? The moderating effects of need for affect and need for cognition”. Personality and Social Psychology Bulletin. 34, 769-778.

- Hornyak, D. A. (2007). “Utilizing cognitive information processing theory to assess the effectiveness of discover on college students’ carrier development. Doctoral dissertation”. University of Pittsburgh.

- Huang, C. (2011). “Achievement goals and achievement emotions: a meta-analysis”. Ducational Psychology Review. 23(3), 359-388.

- Kühl, T.; Eitel, A.; Damnik, G. & Korndle, H. (2014). “The impact of disfluency, pacing, and students’ need for cognition on learning with multimedia”. Computers in Human Behavior. 35(June), 189–198.

- Linnenbrink-Garcia, L. (2007). Promoting Post-Secondary Students’ Interest in Science: A Focus on Classroom Influences, Duke Center for Science Education. Amount of award: $5,000. Role on grant: PI.

- Linnenbrink-Garcia, L. & Barger, M. M. (2014). Achievement goals and emotions. In R. Pekrun, & L. Linnenbrink-Garcia (Eds.). International handbook of emotions in education (pp. 142e161). New York, NY: Routle

- Linnenbrink-Garcia, L. & Pekrun, R. (2011). Students' emotions and academic engagement: Introduction to the special issue. Contemporary Educational Psychology, 36, 1–3.

- Luong, C.; Strobel, A.; Wollschläger, R.; Greiff, S.; Vainikainen, M. & Preckel, F. (2017). “Need for cognition in children and adolescents: Behavioral correlates and relations to academic achievement and potential”. Learning and Individual Differences. 53(January), 103–113.

- Meier, E.; Vogl, K. & Preckel, F. (2014). “Motivational characteristics of students in gifted classes: The pivotal role of need for cognition”. Learning and Individual Differences. 33(July), 39-46.

- Middleton, M. J. & Midgley, C. (1997). “Avoiding the demonstration of lack of ability: An underexplored aspect of goal theory”. Journal of Educational Psychology.89(4), 710–718.

- Mouratidis, A.; Vansteenkiste, M.; Lens, W. & Vanden Auweele, Y. (2009). “Beyond positive and negative affect: Achievement goals and discrete emotions in the elementary physical education classroom”. Psychology of Sport and Exercise. 10(3), 336–343.

- Pekrun, R. (2006). “The control–value theory of achievement emotions: Assumptions, corollaries, and implications for educational research and practice”. Educational Psychology Review. 18(4), 315–341.

- Pekrun, R. (2009). Emotions at school. In K. R. Wentzel & A. Wigfield (Eds.). Handbook of motivation at school (pp. 575-604). New York: Routledge.

- Pekrun, R. & Linnenbrink-Garcia, L. (2014). In International handbook of emotions in education. New York: Routledge.

- Pekrun, R.; Goetz, T. & Frenzel, A. C. (2005). Academic Emotions Questionnaire- Mathematics (AEQ-M) user’s manual. University of Munich: Department of Psychology.

- Pekrun, R.; Goetz, T.; Titz, W. & Perry, R. P. (2002). “Academic emotions in students’self-regulated learning and achievement: A program of quantitative and qualitative research”. Educational Psychologist. 37(2), 91– 106.

- Peng, C. (2012). “Self-Regulated Learning Behavior of College Students of Science and Their Academic Achievement”. Journal of Physics Procedia. 33, 1446-1450.

- Persell, C.H. (2004). “Using Focused Web-based Discussions to Enhance Student Engagement and Deep Understanding”. Teaching Sociology. 32(1), 61-78.

- Pintrich, P. R. & Garcia, T. (1991). Student goal orientation and self-regulation in the college classroom. In M. Maehr, & P.R. Pintrich, Advances in motivation and achievement: Goals and self-regulatory processes, vol. 7. Greenwich, CT: JAI Press.

- Preckel, F.; Götz, T. & Frenzel, A.C. (2010). “Ability grouping of gifted students: Effects on academic self-concept and boredom”. British Journal of Educational Psychology. 80(3), 451–472.

- Rastegar, A.; Ghorban-jahromi, R.; Salim, H. A. & Akbari, A, R. (2010). “The relation of epistemological beliefs and mathematics achievement: the mediating role of achievement goals, matematics self- efficacy, and cognitive engagement”. Procedia Social and Behavioral Sciences. 5, 791-797.

- Richardson, J. C. & Newby, T. (2006). “The Role of Students’ Cognitive Engagement in Online Learning”. American Journal of Distance Education. 20(1), 23-37.

- Schunk, D. H.; Pintrich, P. R. & Meece, J. L. (2008). Motivation in education: Theory, research and applications (3rd Ed.). Upper Saddle River, NJ: Merrill-Prentice Hall.

- Shukora, N. A.; Tasira, Z.; Van der Meijdenb, H. & Haruna, J. (2014). “A Predictive Model to Evaluate Students’ Cognitive Engagement in Online Learning”. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 116 (February). 4844-4853.

- Simons, J.; Dewitte, S. & lens, W. (2004). “The role of different types of instrumentally in motivation, study strategies, and performance: know why you learn, so you’ll know what you learn”. British Journal of Educational psychology. 74(PT3). 343-360.

- Smart, K.L. & Chappel, J. (2006). “Students’ Perceptions of Online Learning: A Comparative Study”. Journal of Information Technology Education. 5, 201-219.

- Solis, A. (2008). Teaching for Cognitive Engagement: Materializing the Promise of Sheltered Instruction. IDRA Newsletter. School Engagement: Potential of the Concept, State of the Evidence.

- Walker, O. C.; Greene, A. B. & Mansell, A. R. (2006). “Identification with academics, intrinsic/extrinsic motivation, and self-efficacy as predictors of cognitive engagement”. Learning and Individual Differences. 16(1), 1-12.

- Wang, C.H.; Shannon, D. & Ross, M. (2013). “Students' characteristics, self-regulated learning, technology self-efficacy, and course outcomes in online learning”. Distance Education. 34(3), 302–323.

- Zeidner, M. (2007). Test anxiety in educational contexts: Concepts, findings, and future directions. In P. A. Schutz & R. Pekrun (Eds.), Emotion in education (pp. 165–184). San Diego, CA: Academic Press.

- Zhu, E. (2006). “Interaction and cognitive engagement: An analysis of four asynchronous online discussions”. Instructional Science. 34(6), 451-480.