بررسی تفاوت‌های فردی در حافظه هیجانی با توجه به حساسیت پردازش محرک‌های حسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری روان شناسی دانشگاه ارومیه

2 دانشیار گروه روان شناسی دانشگاه ارومیه

3 دانشیار گروه روان شناسی دانشگاه بوعلی سینا

4 دانشیار روان شناسی دانشگاه خوارزمی

چکیده

مقدمه: هیجان می ­تواند کدگذاری و فرایند تحکیم رویدادها در حافظه را تسهیل نماید. از این رو، هدف از پژوهش حاضر بررسی حافظه هیجانی بر اساس ابعاد حساسیت پردازش حسی بالا و پایین بود. روش: به این منظور، ابتدا 500 نفر از دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا همدان از طریق  نمونه ­گیری خوشه ­ای چند مرحله­ای از دانشکده­ ها انتخاب گردیدند، پس از تحلیل نتایج اولیه تعداد 45 نفر از آنان بر اساس نمرات انتهایی توزیع (Z استاندارد) در مقیاس حساسیت پردازش حسی انتخاب شده و در نهایت به منظور آزمون فرضیه­ های پژوهش، شرکت­کنندگان جهت سنجش حافظه هیجانی مورد مطالعه قرار گرفتند. در مرحله اول تصاویر هیجانی برای شرکت‌کنندگان نماش داده شد و در مرحله دوم بافاصله زمانی 15 روز میزانی بازشناسی تصاویر هیجانی مرحله اول ارزیابی گردید. جهت بررسی نتایج پژوهش، داده ­ها پس از جمع­آوری با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیره، کوواریانس تک متغیره، آزمون­های تعقیبی تحلیل شدند. یافته ­ها: نتایج نشان داد که بین سه گروه آزمودنی بر اساس حساسیت پردازش حسی تفاوت معناداری در ابعاد حافظه هیجانی وجود دارد. به طوری که گروه با حساسیت پردازش حسی بالا (HSP) در مرحله اول بازیابی حافظه هیجانی، در بیشتر مؤلفه‌های حافظه هیجانی از افراد با حساسیت پردازش حسی پایین (LSP) نمرات بالاتری را کسب کردند. اما در مرحله دوم بازیابی حافظه هیجانی، افراد با حساسیت پردازش حسی پایین (LSP) عملکرد بهتری داشتند. نتیجه ­گیری: به نظر می­رسد که تفاوت­ در میزان حساسیت نسبت به پردازش محرک­های حسی به عنوان یک جنبه زیستی، نقشی مؤثر در کدگذاری و تحکیم خاطرات هیجانی بازی می­کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study on Individual Differences in Emotional Memory Regarding the Processing Sensitivity of Sesnsory Stimuli

نویسندگان [English]

  • Sohrab Amiri 1
  • Ali Isazadegan 2
  • Abolghasem Yaghobi 3
  • Mohammad Hossein Abdollah 4
1 Ph.D. Urmia University of Psychology
2 Associate Professor of Psychology, Urmia University
3 Associate Professor of Psychology, Bu-Ali Sina University
4 Associate Professor of Psychology, Kharazmi University
چکیده [English]

Introduction: Emotion could facilitate memory encoding and consolidation processes. Therefore, this study aimed to evaluate emotional memory based on high and low sensory processing sensitivity. Method: For this purpose, first, 500 students in Bu Ali Sina University in Hamadan's were selected through a multistage cluster sampling. After the initial data analysis, 45 students were selected based on final score distribution (Z Standard) in Sensory Processing Sensitivity Scale. Then, to test the hypothesis of this study, the participants were studied for evaluating their emotional memory. In the first phase, some emotional images were displayed to participants, and in the second stage with a 15-day time interval, the recognition rate for the first stage of emotional images was evaluated. To evaluate the results of the study, collected data were analyzed by using MANCOVA, univariate covariance and post hoc tests. Result: The results showed significant differences in emotional memory between three groups based on sensory processing sensitivity: Participants with high sensory processing sensitivity (HSP) in the first stage of emotional memory retrieval gained higher in most components of emotional memory compared with individuals with low sensory processing sensitivity (LSP). However, in the second stage of emotional memory retrieval, people with low sensory processing sensitivity (LSP) had a better performance. Conclusion: It seems that difference in the sensitivity to sensory stimuli processing, as a biological aspect, plays an effective role in encoding and consolidation of emotional memories.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sensory processing sensitivity
  • emotional memory
  • individual differences
- حسنی، ج. و امیری، س (1394). «عملکرد در قضاوت اخلاقی شخصی و غیرشخصی براساس تجارب هیجانی زیرآستانه­ای مثبت و منفی». دوفصلنامه شناخت اجتماعی، 2(8): 61-48.
- جوانمرد، غ و محمدی قره­قوزلو، ر (1394). مطالعه ارتباط نظریه ذهن با ناگویی هیجانی در یک گروه غیربالینی. 1(7): 145-127.
- امیری، س. و حسنی، ج (1395). «ارزیابی ویژگی­های روان‌سنجی مقیاس فعال­سازی رفتار و بازداری رفتار مرتبط با تکانش گری و اضطراب». مجله علوم پزشکی رازی، ۲۳ (۱۴۴) :۶۸-۸۰.
-   صدوقی، ز.؛ آگیلار وفایی، م و رسول­زاده طباطبایی، س. ک (1387). «تحلیل عاملی مقیاس شخص با حساسیت پردازش حسی بالا: رابطه مؤلفه‌های حساسیت پردازش حسی با افسردگی و اضطراب». مجله روان­پزشکی و روان­شناسی بالینی ایران، 14(1):89-85.
-  صدوقی، ز.؛ وفایی، م و رسول­زاده طباطبایی، س. ک (1386). «ارتباط حساسیت پردازش حسی با شیوه‌های فرزند پروری و شاخص‌های آسیب‌شناسی روان‌شناختی». تازه­های علوم شناختی، 9(1):32-23.
- Adolphs, R.; Cahill, L.; Schul, R. & Babinsky, R. (1997). "Impaired declarative memory for emotional material following bilateral amygdala damage in humans". damage". Learning & Memory, 7, 180–6.
-  Adolphs, R.; Tranel, D. & Denburg N. (2000). "Impaired emotional declarative memory following unilateral amygdala 
- Andreano, J. M. & Cahill, L.  (2006). "Glucocorticoid release and memory consolidation in men and women".  Psychol.  Sci.  17, 466–470.
- Arnone, B.; Pompili, A.; Tavares, M. C. & Gasbarri, A. (2011). "Sex-related memory recall and talkativeness for emotional stimuli". Frontiers in Behavioral Neuroscience, 5(52):1–9.
- Aron, E. N. & Aron, A. (1997). "Sensory-processing sensitivity and its relation to introversion and emotionality". Journal of Personality and Social Psychology, 73(2), 345–368.
- Aron, E. N.; Aron, A. & Davies, K. M. (2005). "Adult shyness:  The interaction of temperamental sensitivity and an adverse childhood environment". Personality and Social Psychology Bulletin, 31, 181-197.
- Bakker, K., Moulding, R. (2012). "Sensory-processing sensitivity, dispositional mindfulness and negative psychological symptoms". Personality and Individual Differences, 53, 341–346.
- Bakker, K. & Moulding, R. (2012). "Sensory-processing sensitivity, dispositional mindfulness and negative psychological symptoms". Personality and Individual Differences, 53, 341–346.
-  Bechara, A.; Damasio, H.; Damasio, A. R. & Lee, G. P. (1999). "Different Contributions of the Human Amygdala and Ventromedial Prefrontal Cortex to Decision-making". Journal of Neuroscience, 19, 5473–5481.
- Benham, G. (2006). "The Highly Sensitive person: stress and physical symptom reports. "Personality and Individual Differences, 40, 1433-1440.
-   Brierley, B.; Meadford, P.; Shaw, P. & David, A. S. (2004). "Emotional memory and perception in temporal lobectomy patients with amygdala damage". Journal of Neurology, Neurosurgery, and Psychiatry, 75:593–9.
- Buchanan, T. W.; Denburg, N.; Tranel, D. & Adolphs, R. (2001). "Verbal and nonverbal emotional memory following unilateral amygdale damage". Learning & Memory, 8: 326–35. 
-  Cacioppo, J. T.; Berntson, G.C.; Larsen, J. T.; Poehlmann, K. M. & Ito, T. A. (2000). "The Psychophysiology of Emotion. In M. Lewis & J.M. Haviland-Jones (Eds.), Handbook of Emotions" (2nd ed., pp. 173-191). New York: Guilford Press.
- Cahill, L.; Haier, R. J.; Fallon, J.; Alkire, M.; Tang, C.; Keator, D. & McGaugh, J. L. (1996). "Amygdala activity at encoding correlated with long-term, free recall of emotional information". Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 93: 8016–21.
-  Cahill, L.; Gorski, L. & Le, K.  (2003). "Enhanced  human  memory  consolidation  with post-learning  stress:  interaction  with  the  degree  of  arousal  at encoding".  Learning & Memory, 10, 270–274.
-  Carver, C. S. & White, T. L. (1994). "Behavioral inhibition, behavioral activation, and affective responses to impending reward and punishment: The BIS/BAS scales". Journal of Personality and Social Psychology, 67, 319-333. 
- Ekman, P. (1993). "Facial Expression and Emotion". American Psychologist, 48, 384–392.
-   Ekman, P. & Friesen, W.V. (1976). "Pictures of facial affect". Palo Alto, California: Consulting Psychologists Press.
-  Evers, A.; Rasche, J. & Schabracq, M. J. (2008). "High sensory-processing sensitivity at work". International Journal of Stress Management, 15, 189–198. 
-  Garnefski, N.; Van Den Kommer, T.; Kraaij, V.; Teerds, J.; Legerstee, J. & Onstein, E. (2002). "The relationship  between  cognitive  emotion  regulation  strategies  and emotional problems:  comparison  between  a  clinical  and  a  non‐ clinical  sample". European journal of personality, 16(5), 403-420.
- Gomez, A. & Gomez, R. (2002). "Personality traits of the behavioural approach and inhibition systems: associations with processing of emotional stimuli". Personality and Individual Differences, 32, 1299–1316.
- Gomez, R.; Gomez, A. & Cooper, A. (2002). "Neuroticism and Extraversion as Predicators of Negative and Positive Emotional Information Processing: Comparing Eysenck’s, Gray’s, and Newman’s Theories". European Journal of Personality, 16, 333-350.
- Hamann, S. (2001). "Cognitive and neural mechanisms of emotional memory". Trends in Cognitive Sciences, 5, 394–399.
-    Hill, B.; Elliott, E. M.; Shelton, J. T.; Pella, R. D.; O’Jile, J. & Gouvier, D. (2010). "Can we improve the clinical assessment of working memory? An evaluation of the Wechsler Adult Intelligence Scale-Third Edition using a working memory criterion construct". Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology, 32, 315-323.
- Hofmann, S. G. & Bitran, S. (2007). "Sensory-processing sensitivity in social anxiety disorder: Relationship to harm avoidance and diagnostic subtypes". Journal of Anxiety Disorders, 21, 944–954.
-  Jagiellowicz, J.; Xiaomeng, X. u.; Aron, A.; Aron, E.; Cao, G.; Tingyong Feng, T. & Weng, X. (2011). “The trait of  sensory  processing sensitivity andneural  responses to changes in visscenes”. SCAN, 6, 38 -47.
-  Jerome, E. M. & Liss, M. (2005). "Relationships between sensory processing style, adult attachment, and coping." Personality and Individual Differences, 38, 1341-1352.
- Kensinger, E.  A. (2004). "Remembering emotional experiences:  The contribution of valence and arousal".  Reviews in the Neurosciences, 15, 241–251.
-   Kensinger, E. A. (2007). "Negative emotion enhances memory accuracy:  Behavioural and neuroimaging evidence". Current Directions in Psychological Science, 16, 213–218.
- Kessel, D.; García-Rubioa, M. J.; González, K.; Tapia, M.; López-Martín, S.; Román, F. J.; Capilla, A.; Martíneza, K.; Colom, R. & Carretié, L. (2016). "Working memory of emotional stimuli: Electrophysiological characterization". Biological Psychology, 119, 190–199.
-  Kleinhans, N. M.; Johnson, L. C.; Mahurin, R.; Richards, T.; Stegbauer, K. C.; Greenson, J.; Dawson, G. & Aylward, E. (2007). "Amygdala reactivity to neutral faces predicts face memory performance". Neuroreport, 18: 987–91.
- LaBar, K. S. & Cabeza, R. (2006). "Cognitive neuroscience of emotional memory". Nature reviews Neuroscience, 7, 54–64.
- Lang, P. J.; Bradley, M. M. & Cuthbert, B. N. (2005). "International affective picture system (IAPS): affective ratings of pictures and instruction manua"l. Florida: NIMH, Center for the Study of Emotion & Attention. 
- Liss, M.; Timmel, L.; Baxley, K. & Killingsworth, P. (2005). "Sensory processing sensitivity and its relation to parental bonding, anxiety, and depression". Personality and Individual Differences, 39, 1429–1439.
- Liss, M.; Timmel, L.; Baxley, K. & Killingsworth, P. (2005). "Sensory processing sensitivity and its relation to parental bonding, anxiety, and depression". Personality and Individual Differences, 39, 1429–1439.
-  Mackie, D. M. & Worth, L. T. (1989). "Cognitive deficits and the mediation of positive affect in persuasion". Journal of Personality and Social Psychology, 57, 27–40. 
- Mackiewicz, K. L.; Sarinopoulos, I.; Cleven, K. L. & Nitschke, J. B. (2006). "The effect of anticipation and specificity of sex differences for amygdala and hippocampus function in emotional memory". Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 103(38):14200–5.
-  McCullough, A. M. & Yonelinas, A. P.  (2013). "Cold-pressor stress after learning enhances familiarity-based recognition memory in men".  Neurobiol.  Learn.  Mem.  106, 11–17.
- McGaugh, J. L. (2004). "The amygdala modulates the consolidation of memories of emotionally arousing experiences". Annual Review of Neuroscience, 27,1–28.
- Meyer, B.; Ajchenbrenner, M. & Bowles, D. P. (2005). "Sensory sensitivity, attachment experiences, and rejection responses among adults with borderline and avoidant features". Journal of Personality Disorders, 19, 641–658.
- Murty, V. P.; Ritchey, M.; Adcock, R. A. & LaBar, K. S. (2010). "FMRI studies of successful emotionalmemory encoding: a quantitative meta-analysis". Neuropsychologia, 48, 3459–69.
-  Neal, J. A.; Edelmann, R. J. & Glachan, M. (2002). "Behavioural inhibition and symptoms of anxiety and depression: Is there a specific relationship with social phobia?". The British Journal of Clinical Psychology, 41, 361–374.
- Parrott, D. J; Zeichner, A. & Evces, M. (2005). "Effect of Trait Anger on Cognitive Processing of Emotional Stimuli".The Journal of General Psychology, 132, 67-80.
-  Phelps, E. (2004). "Human emotion and memory: interactions of the amygdala and hippocampal complex". Current Opinion in Neurobiology, 14: 198–202.
-  Phelps, E. A. (2006). "Emotion and Cognition: Insights from Studies of the Human Amygdale". Annual Review Psychology, 57, 27–53.
-  Richter-Levin, G. & Akirav, I. (2000). "Amygdala–hippocampus dynamic interaction in relation to memory". Molecular Neurobiology, 22:11–20.
- Ritchey, M.; Dolcos, F. & Cabeza, R. (2008). "Role of amygdala connectivity in the persistence of emotional memories over time: an event-related fMRI investigation". Cerebral Cortex, 18, 2494–504.
- Rusting, C. L. (1998). "Personality, Mood, and Cognitive Processing of Emotional Information: Three Conceptual Frameworks". Psychological Bulletin, 124, 165- 196.
- Ruys, K. & Stapel, D. A. (2008). "Emotion elicitor or emotion messenger?". Psychological science, 16(6), 593-600.
- Seibert, P. S. & Ellis, H. C. (1991). "Irrelevant thoughts, emotional mood states, and cognitive task performance". Memory and Cognition, 19, 507–513.
- Sih, A. & Bell, A. M. (2008). "Insights for behavioral ecology from behavioral syndromes". In: Brockmann, H.J., Roper, T.J., Naguib, M., WynneEdwards, K.E., Barnard, C., Mitani, J., editors.Advances in the Study of Behavior, Vol. 38, San Diego: Elsevier Academic Press, pp. 227–81.
- Smeets, T. & et al.  (2008). "True or false?  Memory  is  differentially affected by  stress-induced  cortisol  elevations  and  sympathetic  activity  at consolidation and retrieval".  Psychoneuroendocrinology, 33, 1378–1386.
- Smolewska, K. A.; McCabe, S. B. & Woody, E. Z. (2006). "A psychometric evaluation of the Highly Sensitive People Scale: The components of sensory-processing sensitivity and their relation to the BIS/BAS and ‘‘Big Five’’". Personality and Individual Differences, 40, 1269–1279.
- Tooby, J. & Cosmides, L. (1990). "The Past Explains the Present: Emotional Adaptations and the Structure of Ancestral Environments". Ethology and Sociobiology, 11, 375-42.
- Vuilleumier, P. (2005). "How Brains Beware: Neural Mechanisms of Emotional Attention". Trends in Cognitive Science, 9, 585–594.
-  Watson, D.; Clark, L. A. & Harkness, A. R. (1994). "Structures of personality and their relevance to psychopathology". Journal of Abnormal Psychology, 103, 18–31.
- Wolf, M.; van Doorn, G.S. & Weissing, F. J. (2008). "Evolutionary emergence of responsive and unresponsive personalities". Proceedings of the National Academy of Sciences, USA, 105, 15825–30.
-  Yonelinas, A. P.;  Parks, C. M.; Koen, J. D.;  Jorgenson, J. & Mendoza, S. P. (2011). "The  effects  of  post-encoding  stress  on recognition memory:  examining the impact of skydiving in young men and  women". Stress, 14, 136–144.