نقش همجوشی شناختی، ادراک تعامل اجتماعی و مؤلفه های اجتناب شناختی در پیش بینی فرسودگی شغلی معلمان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه محقق اردبیلی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش همجوشی شناختی، ادراک تعامل اجتماعی و مؤلفه های اجتناب شناختی در پیش بینی فرسودگی شغلی معلمان صورت پذیرفت. روش اجرای این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه معلمان مرد شهرستان پارس آباد در سال 95-1394 بودند که به روش نمونه گیری تصادفی 104 نفر از معلمان مرد از نقاط مختلف شهر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری داده‌ها، از مقیاس همجوشی شناختی گیلاندرز (MBI)، ادراک تعامل اجتماعی گلاس (SIQ)، مقیاس اجتناب شناختی سکستون و داگاس (CAQ) و مقیاس فرسودگی شغلی ماسلاچ (MBI) استفاده شد. داده‌ های پژوهش نیز با روش‌ ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند گانه تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد بین همجوشی شناختی با فرسودگی شغلی معلمان رابطه مثبت معنادار و بین ادراک تعامل اجتماعی با فرسودگی شغلی رابطه منفی معناداری وجود دارد (05/0 p

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Cognitive Fusion, Perception of Social Interaction, and Cognitive Avoidance Components in the Prediction of Teachers’ Job Burnout

نویسندگان [English]

  • Esmaeil Sadri Damirchi 1
  • Hamidreza Samadifard 2
1 Assistant Professor- mohaghegh ardabili university
2 MA Student of Psychology, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil
چکیده [English]

Aim: This study aimed to investigate the role of cognitive fusion, perception of social interaction and, cognitive avoidance components in the prediction of teachers’ job burnout. The research design was descriptive/correlational study. The population included all male teachers in Ardabil in 2015-2016, of which 104 persons were selected as the statistical sample using the convenience sampling. For data collection, the Cognitive Fusion Scale (Gillanders, 2014), Perception of Social Interaction Scale (Glass, 1994), Cognitive Avoidance Scale (Sexton & Dugas, 2008) and Job Burnout Scale (Maslach & Jackson, 1981). Research data were analyzed using Pearson correlation coefficient and multiple regression methods. The study results showed a significant relationship between cognitive fusion, perception of social interaction and cognitive avoidance with teachers job burnout. Multiple regression analysis showed that cognitive fusion 0.19, perception of social interaction -0.17 and cognitive avoidance components (thoughts repression 0.18, distractions 0.21, changing image to thought 0.19) significantly predict job burnout of the teachers (p

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cognitive Fusion
  • social interaction
  • cognitive avoidance
  • Job Burnout
- اکبری، م.؛ محمدخانی، ش. و ضرغامی، ف (1395). «نقش واسطه­ای آمیختگی شناختی در تبیین ارتباط بین بی­نظمی هیجانی با اضطراب و افسردگی: یک عامل فراتشخیصی». مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران. ۲۲ (۱) : 17-29.

-  اکبری، ر.؛ غفارثمر، ر.؛ کیانی، غ. و اقتصادی، ا (1390). «اعتبار عاملی و ویژگی­های روانسنجی پرسشنامه فرسودگی شغلی ماسلاچ». دانش و تندرستی، 6(3): 1-8.

- بیرامی، م.؛ موحدی، ی. و موحدی، م (1393). «ارتباط حمایت اجتماعی ادراک شده و احساس تنهایی اجتماعی با اعتیاد به اینترنت دانشجویان». شناخت اجتماعی، 3(2): 109-122.

- باباخانی، و. و ممی­پور، م (1391). «رابطه میان هوش هیجانی و تفکر انتقادی با ادراک تعاملات اجتماعی در بین دانشجویان». علوم رفتاری، 4 (14): 61-77.

- بساک نژاد، س.؛ معینی، ن.، و مهرابی­زاده ه (1389). "رابطه پردازش پس­ رویدادی و اجتناب شناختی با اضطراب اجتماعی در دانشجویان". علوم رفتاری، 4 (4)، 335-340.

- برقی ایرانی، ز.؛ محمدی، ا.؛ بگیان کوله مرز، م. و بختی، م (1394). «نقش اجتناب شناختی و تعلل­ورزی تصمیم­گیری در  پیش­بینی اضطراب اجتماعی دانش­آموزان». پژوهش­های ‌رو­ان­شناسی ‌اجتماعی، 4 (16): 17-37.

- حسن­نیا، س. و فولاد­چنگ، م (1393). «رابطه ادراک محیط یادگیری و فرسودگی تحصیلی از طریق واسطه­گری ذهن آگاهی». روان­شناسی تحولی، 12 (45): 61-73.

- خورشیدیان، ن.؛ هاشمیان اصفهانی، ش.؛ اسدالهی شهیر، ع. و نجیمی، آ (1393). «ارتباط بین علایم اختلالات روانی و فرسودگی شغلی در کارکنان بهداشتی و درمانی». تحقیقات نظام سلامت، 11(4): 682-677.

- دلاور، ع (1380). «مبانی نظری و علمی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی». چاپ اول. تهران، انتشارات رشد.

- رستمی، ع.؛ نوروزی، ع.؛ زارعی، ع. ر.؛ امیری، م. و سلیمانی، م (1387). «رابطه فرسودگی شغلی و سلامت روان با نقش کنترل کنندگی جنسیت و تاب­آوری در میان معلمین ابتدایی». سلامت کار ایران، 5 (3و4): 68-75.

- زارع، ح (1393). «هنجاریابی مقیاس اجتماعی همجوشی شناختی گیلاندرز بر اساس الگوی بوهرنستات». پژوهش­های روان­شناسی اجتماعی، 15 (4): 16-28.

-  سواری، ک.، و بشلیده، ک (1389). «بررسی ارتباط میان ویژگی­های شخصیتی با فرسودگی تحصیلی در دانش­آموزان مقطع دبیرستان شهر اهواز». دستاورد­های روان­شناختی، 17(1): 89-102.

- شعبانی بهار، غ. م. و زمان کونانی، م (1391). «رابطه بین فرسودگی شغلی با سلامت عمومی معلمان تربیت بدنی استان لرستان». پژوهش­های معاصر در مدیریت ورزشی، 2(3): 77-91.

- صمدی­فرد، ح. ر (1396). «نقش ابعاد اجتناب شناختی، ادراک تعامل اجتماعی و همجوشی شناختی در پیش­بینی فرسودگی تحصیلی دانش آموزان». اولین همایش ملی آسیب­های اجتماعی، اردبیل، دانشگاه محقق اردبیلی.

- ضیایی، م.؛ حسینی، ی.؛ شریعتی، ه. و خوشبو، ا  (1394). «ارتباط بین فرسودگی شغلی و کیفیت زندگی در پرسنل مراقبت بهداشتی». ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت­ها. 3(3): 185-191.

- عظیمی، م.؛ پیری، م. و زوار، ت (1393). «رابطه فرسودگی تحصیلی و انگیزش پیشرفت با عملکرد تحصیلی  دانش­آموزان دوره متوسطه». آموزش و ارزشیابی، 7(27): 87-98.

- عزیزی، ل.؛ فیض آبادی، ز. و صالحی، م (1387). «تحلیل عامل اکتشافی و تاییدی مقیاس فرسودگی شغلی ماسلاچ در کارکنان دانشگاه تهران». مطالعات روان­شناختی، 4(3): 73-92.

- فرخی، س (1393). «رابطه سرمایه­های روان­شناختی (امید، خوشبینی، تابآوری و خودکارآمدی) با فرسودگی شغلی در کارمندان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان». کنفرانس بین المللی علوم انسانی، روان­شناسی و علوم اجتماعی . تهران. مرکز همایش­های صدا وسیما.

 

- مختاری، س.؛ خسروی، ص. و نجات بخش، ع (1394). «مقایسه عدم تحمل بلاتکلیفی، نگرانی، اجتناب شناختی و جهت گیری منفی به مشکل، در افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر، اختلال افسردگی اساسی و افراد عادی». علوم رفتاری، 13(2): 188-202.

- مرزوقی، ر.؛ حیدری، م. و حیدری، ا (1392). «بررسی رابطه عدالت آموزشی با فرسودگی تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی». گام­های توسعه در آموزش پزشکی، 10 (3): 210-216.

- نیکبخت نصرآبادی، ع. ر.؛ سالاری، ا.؛ حسین پور، م. و یکانی نژاد، س (1393). «بررسی میزان فرسودگی شغلی و تمایل به ترک خدمت و ارتباط آن­ها در پرسنل پرستاری بخش اورژانس». پژوهش پرستاری. 9(3): 19-29.

- هادیان، م ( 1387). «بررسی ارتباط ادراک اجتماعی و کنترل خشم». پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور اصفهان، ایران.

- یزدخواستی، ف (1389). «رابطه ادراک تعامل اجتماعی با خطرپذیری و مهار خشم در دانشجویان». روان­شناسی تحولی، 7 (26)، 187-191.

- Bruce, S. P. (2009). "Recognizing Stress and Avoiding Burnout". Currrents in Pharmacy Teaching and Learning, 1 (1): 57-64.

- Brougham, R. R.; Zail. C. M.; Mendoza, C. M. & Miller, J. R. (2009). "Stress, sex differences, and coping strategies among college students". Curr Psychol, 28: 85–97.

- Backović, D. V.; Zivojinović, J. I.; Maksimović, J., & Maksimović M. (2012). "Gender differences in academic stress and burnout among medical students in final years of education". Psychiatr Danub, 24(2):175-81.

- Celik, G. T. & Oral. E. L. (2013). " Burnout Levels and Personality Traits _the Case of Turkish Architectural Students". Creat Educ, 4 (2): 124-131.

- Campos, J. A. D. B.; Zucoloto, M. L.; Bonafé, F. S. S.; Jordani, PC. & Maroco, J. (2011). " Reliability and validity of self-reported burnout in college students: A crossrandomized comparison of paper-and-pencil vs". online administration. Comput Human Behav, 27 (5): 1875-1883.

- Dugas, M. J. & Koerner, N. (2005). "Cognitive-behavioral Treatment for Generalized Anxiety Disorder: Current Status and Guture Directions". Cogn Ther, 19: 61–68.

- Danahy, L. & Stopa, L. (2010). " Post event processing in social anxiety". Behav Res Ther, 45 (5): 12-19.

- Dugas, M. J. & Robichaud, M. (2007). "Cognitive-behavioral Treatment for Generalized Anxiety Disorder".  From Science to Practice, New York, Rutledge.

- David, A. P. (2010). "Examining the relationship of personality and burnout in college students: The role of academic motivation". Educational Measurement and Evaluation Review, 1: 90-104.

- Gillanders, DT.; Bolderston, H.; Bond, F. W.; Dempster, M.; Flaxman, P. E. & Remington, R. (2014). "The development and initial validation of The Cognitive Fusion Questionnaire". Behav Ther, 45: 83–101.

- Gillanders, D.; Ashleigh, K.S.; Margaret, M. & Kirsten, J. (2015). "Illness cognitions, cognitive fusion, avoidance and self-compassion as predictors of distress and quality of life in a heterogeneous sample of adults, after cancer". J Contextual Behav Sci, 4: 300-311.

- Glass, C. V. (1994). "Where is the mind? Constructivist and sociocultural perspectives on learning, information age". Greenwich: Publishing, Inc.

- Holaway, R. M.; Heimberg, R. G. & Coles, M. E. (2006). "A Comparison of Intolerance of Uncertainty in Analogue Obsessive-compulsive Disorder and Generalized Anxiety Disorder". J Anxiety Disord, 20: 158-174.

- Hayes, B. (2015). "Job satisfaction, stress and burnout in haemodialysis nurses". Queensland University of Technology.

- Ines, A. & Trindade, C. F. (2014). "The impact of body image-related cognitive fusion on eating psychopathology". Eat Behav, 15(1): 72-75.

-  Johnson, E. J. & Tversk, A. (1983). "Affect, generalization, and the perception of risk". Journal of Personality and Social Psychology,45: 20-31.

- Kobayashi, H. (2000). "Standardization perception of social; interaction question- naire in Japan". Japanese J Group Psychother Psychodrama Sociom, 67-89.

-  Kelsey, S.; Dickson, J. & Laura, C. (2012). "Rumination, Worry, Cognitive Avoidance, and Behavioral Avoidance: Examination of Temporal Effects". Behav Ther. 43: 629-640.

- Lee. R. & Ashforth, B. (2008). "A Meta – analytic examination of the correlates of the three dimension of job burnout". J Appl Psychol, 81: 123-133.

-  Maslach, C. & Jackson, S. E. (1981). "The measurement of experienced burnout". J Organ Behav, 2: 99-113

- Maslach, C., & Jackson, S.E. (1986)." Maslach Burnout Inventory manual (2nd Ed.)". Palo Alto, CA: Consulting Psychologists Press.

-  Maslach, C. (2003)." Job Burnout: New Directions in Research and Intervention". Curr Dir Psychol Sci 12: 189-192.

- Nikodijevi, A.; Anelkovi L. J. & okovi, A. (2012). "Academic burnout among students at faculty of organizational sciences". Journal for Theory and Practice Management, 64 (11): 47-53.

- Salmela-Aro, K.; Savolainen, H. & Holopainen, L. (2008). "Depressive Symptoms and School Burnout during Adolescence". Journal of Youth and Adolescence, 6: 34-45.

- Samadifard, H. R. (2016). "The Relationship between cognitive fusion and Depression in Spouses". Journal of management and social studies, 3(7): 147- 153.

- Schaufeli, W. B.; Maslach, C. & Marek, T. (1994)." Professional burnout: recent developments in theory and research (1st ed)". Washington: Taylorand francis: 201-211).

- Sexton, K. A. & Dugas, M. J. (2008)."The cognitive avoidance questionnaire, Validation of the English translation". J Anxi Disord, 22: 335-370.

-  Sexton, K. A. & Dugas, M. J. (2009). "An Investigation of Factors Associated with Cognitive Avoidance in Worry". Cognit Ther Res, 33(2): 150- 162.

-  Wattsa, J. & Robertsona, N. (2011). "Burnout in university teachingstaff: A systematic literature review". Educational Research, 53 (1): 33-50.