اثربخشی روش آموزش مبتنی بر ذهن آگاهی بر اضطراب امتحان و سبک‌های حل مسئله در دانشجویان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گرمسار، گرمسار، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

چکیده

مقدمه: این تحقیق باهدف اثربخشی روش آموزش مبتنی بر ذهن آگاهی بر اضطراب امتحان و سبک‌های حل مسئله در دانشجویان انجام شد. روش: روش پژوهش، نیمه آزمایشی با گروه پیش‌آزمون و پس‌آزمون بود. ابزار مورداستفاده پروتکل ذهن آگاهی، پرسشنامه ذهن آگاهی خدایی، پرسشنامه حل مسئله کسیدی و لاین و اضطراب امتحان معنوی پور بود. نمونه آماری 24 نفر از دانشجویانی بود که در سال 93 به کلینیک معنوی پور به‌منظور گذراندن دوره کارورزی مراجعه کرده بودند انتخاب شدند که از این تعداد در هر گروه تعداد 3 نفر پسر و 9 نفر دختر انتخاب شد. پس از گمارش تصادفی 12 نفر آزمودنی در گروه آزمایشی که در معرض آموزش فنون مبتنی بر ذهن آگاهی و 12 نفر در گروه کنترل، به روش طرح نیمه آزمایشی پیش‌آزمون – پس‌آزمون با گروه کنترل اجرا شد. در پژوهش حاضر جهت تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از روش تحلیل کوواریانس چند متغیری استفاده شد. یافته­ ها و نتیجه ­گیری: یافته‌های پژوهش نشان داد که آموزش مبتنی بر ذهن آگاهی اضطراب امتحان گروه آزمایش را به‌صورت معنی‌داری از گروه کنترل کاهش داد اما تفاوت معنی‌داری بین نمره‌های دو گروه در سبک‌های حل مسئله مشاهده نشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Mindfulness Training on Problem Solving Styles and Test Anxiety in students

نویسندگان [English]

  • davood manavipour 1
  • mostafa darabi 2
چکیده [English]

Introduction: Background and objectives: due to the high prevalence of test anxiety and its negative effect on the performance of the students so far different methods of psychological interventions have been evaluated. This research aims to influence the mind of consciousness-based education and the issue of standing was done students test anxiety. Method: the method used and the field test – half of test anxiety inventory used spiritual tools and problem-solving style questionnaire long and Cassidy a Godly consciousness and mind questionnaire based on training the mind was aware of Protocol. The statistical population consists of students who in the year 93 to the clinic of Dr. Davood manavipour in order to visit the internship courses was that the number of 24 people (12 people in the experimental group and the control group 12) which of these 3 boys and 9 girls in each group were selected by daotabaneh sampling method. For the research hypothesis and results analysis, Covariance analysis of test data (ancova) were. Results & Conclusion: the findings indicated that training on the awareness of mind-based reduction of test anxiety, but the impact is on problem-solving styles is useless.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mindfulnes. test anxiety. Problem-solving styles
ابوالقاسمی، ع (1383). «اثربخشی روش درمانی آموزش ایمن‌سازی و حساسیت‌زدایی منظم بر اضطراب امتحان در دانش آموزان». مجله روانشناسی دانشگاه تربیت مدرس، شماره 29.1-19.

ابوالقاسمی، ع (1385). بررسی ارتباط احساس پیوستگی و تیپ شخصیتی D با تندرستی در افراد مبتلابه بیماری عروق کرونری. مجله ی علمی پژوهشی اصول بهداشت روانی. 11 3، 222- 213.

ابوالقاسمی، ع. اسدی م. عزیز، ن؛ بهمن و شکرکن، ح (1389). ساخت و اعتبار یابی مقیاسی برای سنجش اضطراب امتحان در دانش آموزان پایه سوم دوره راهنمایی اهواز. فصلنامه علوم تربیتی و روانشناسی. شهید چمران اهواز. 3،3، 61-74،

بیابان‌گرد، ا. (1386). روش‌های پیشگیری از افت تحصیلی. تهران: انجمن اولیاء و مربیان.

جوانشیر قره‌باغی، ب (1390). «رابطه کمال‌گرایی، سبک حل مسئله با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دبیرستان‌های دخترانه تهران». پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد تهران مرکز.

زنوزیان، س (1386). «بررسی اثربخشی آموزش حل مسئله در تغییر سبک هویت، راهبردهای مقابله‌ای، اضطراب و افسردگی دانشجویان». پایان‌نامه تحصیلی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی ایران.

عبدی، ر (1389). «مقایسه سبک‌های حل مسئله در افراد وابسته به مواد مخدر و افراد عادی». پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد.

علی محمدی، ح (1375).«بررسی رابطه اضطراب امتحان، درون‌گرایی - برون‌گرایی دانش آموزان، تحصیلات و شغل والدین با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان سال سوم راهنمایی»، پایان‌نامه چاپ‌نشده کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز.

کاویانی، ح؛ جواهری، ف و بحیرایی، ه. (1389). اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی در کاهش افکار خود آیند منفی، نگرش ناکارآمد، افسردگی و اضطراب: پیگیری 60 روزه. تازه‌های علوم شناختی، 7، 1.49-58.

محمدی، ن. (1385). بررسی مقدماتی شاخص‌های روان‌سنجی پرسش‌نامه پرخاشگری باس- پری، مجله علوم اجتماعی و انسانی، دانشگاه شیراز، 4،25.

معنوی پور، د (1390). بررسی مشخصه‌های روان‌سنجی آزمون اضطراب امتحان در دانشجویان. فصلنامه اندازه‌گیری تربیتی، 2، 5.

یزدانی، ف؛ سلیمانی، ب (1390). بررسی اضطراب امتحان و ارتباط آن با عملکرد تحصیلی دانشجویان مامایی. مجله تحقیقات نظام سلامت، 7،6.

Baer, R.A. (2009), Mindfulness-Based Treatment Approaches:Clinicians Guide to Evidence Base and Application. USA:Academic Press is an imprint of Elsevier.

Brown KW, Ryan RM (2003). Assessment of Mindfulness by self- Report the Kentucky Inventory of Mindfulness Skills. Assessment,11(3),191-206.

Brown KW, Ryan RM.(2006), The benefits of being present: Mindfulness and its role in psychological well-being. J Pers Soc Psychol 84: 822-48.

Herison KE. (2003),The role of mindfulness in a contextual cognitivebehavioral analysis of chronic pain-related suffering and disability. Pain 131: 63-9.

Idiger, W. (2005), Pricing of meditation by school children and their levels of field dependence-independence, test anxiety, and reading achievement. Journal of Consulting & Clinical Psychology, 41, 139-143.

Kabat-Zinn, J. (2010), Full catastrophe living: Using the wisdom of your body and mind to face stress, pain, and illness. New York: Delacorte.

Ponica, S. Haen, R. (2009),Mindfulness and sport participation in college students. Research. USA: Ohio State University, College of education and human ecology: 2.