اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر رویکرد امید درمانی بر افسردگی مادران کودکان دارای معلولیت جسمی حرکتی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه روان شناسی دانشگاه پیام نور

چکیده

مقدمه: این پژوهش ‌با هدف بررسی اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر رویکرد امید درمانی بر افسردگی مادران کودکان دارای معلولیت جسمی حرکتی صورت گرفت. روش: پژوهش حاضر آزمایشی از نوع پیش‌آزمون ـ پس‌آزمون، با گروه کنترل است. جامعه آماری این پژوهش شامل مادران کودکان دارای معلولیت جسمی حرکتی بود. با روش نمونه­ گیری در دسترس 30 نفر از بین این افراد انتخاب و در دو گروه آزمایش (15 نفر) و گواه (15 نفر) گمارش شدند و گروه آزمایش امید درمانی قرار گرفت. مقیاس افسردگی بک به صورت پیش‌آزمون و پس‌آزمون در هر دو گروه اجرا شد. یافته‌ها: نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که نمرات شرکت‌کنندگان گروه آزمایش، در نمره افسردگی به طور معناداری کمتر از گروه گواه بود. نتیجه­ گیری: بر این اساس، امید درمانی می‌تواند باعث کاهش علائم افسردگی مادران کودکان معلول شود و گام مؤثری در بهبود وضعیت روانی آن­ها و روابط والد فرزندی باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Hope Therapy on the Depression of Mothers of Children with Physical Disabilities

نویسنده [English]

  • Amin Rafiepoor
Payame Noor University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Introduction: The aim of this study was to investigate the effectiveness of group therapy based on the hope therapy approach on depression of mothers of children with physical disabilities. Method: The present study is an experimental research with pre-test, post-test, control group. The statistical population of this study was mothers of children with physical disabilities. A sample of 30 people was selected through  available sampling method and assigned to experimental (n =15) and control (n =15) groups and the hope therapy was conducted to the experimental group. The Beck Depression Scale was used in both groups in the form of pre-test and post-test. Results: The results of covariance analysis showed that the depression scores of the participants in the experimental group were significantly lower than the control group. Conclusion: It was shown that hope therapy can reduce the depression symptoms in mothers of disabled children and can be an effective step in improving their mental status and parent-child relationship.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hope therapy
  • Depression
  • Disability