تحلیل ساختاری ارتباط بین پرستش افراد مشهور و بهزیستی روانشناختی؛ نقش میانجی انعطاف پذیری شناختی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استاد گروه روانشناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 دانشیار گروه روانشناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.

4 کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.

10.30473/sc.2019.41971.2260

چکیده

مقدمه: پرستش افراد مشهور به عنوان ارتباط فرا اجتماعی با افراد مشهور می­تواند بر بهزیستی روانشناختی تاثیرگذار باشد. البته در این بین، توانایی­های شناختی و به طور مشخص انعطاف­ پذیری شناختی به موجب تاثیراتی که بر ارتباطات بین فردی می­گذارند، می­توانند نقش موثری را ایفا کنند. از این رو، پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط بین پرستش افراد مشهور و بهزیستی روانشناختی با نقش میانجی انعطاف پذیری شناختی صورت گرفته است. روش­: طرح پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل دانشجویان دانشگاه گیلان در سال 1397 بودند که از این بین 300 دانشجو خانم و آقا با روش نمونه­گیری در دسترس انتخاب گردیدند. پس از نمونه­گیری، مقیاس­ نگرش نسبت به افراد مشهور (مک­کاتچئون، لانگ و هوران، 2002)، مقیاس بهزیستی روانشناختی ریف (ریف، 1989) و پرسشنامه انعطاف پذیری شناختی (دنیس و واندر وال، 2010) به شرکت­کنندگان ارائه شد. همچنین تجزیه و تحلیل داده­ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل ساختاری انجام گرفت. یافته ­ها: بر طبق نتایج بدست آمده، پرستش افراد مشهور به صورت معنی­داری با بهزیستی روانشناسی و انعطاف پذیری شناختی همبستگی منفی داشت. در واقع، پرستش افراد مشهور به صورت مستقیم بر بهزیستی روانشناختی و انعطاف پذیری شناختی تاثیر منفی معنی­دار داشت. همچنین اثر غیرمستقیم پرستش افراد مشهور بر بهزیستی روانشناختی از طریق انعطاف پذیری شناختی منفی و معنی دار بود. بنابراین می­توان گفت که انعطاف پذیری شناختی نقش میانجی در ارتباط پرستش افراد مشهور با بهزیستی روانشناختی دارد. به بیانی دیگر، با افزایش توانایی­ انعطاف پذیری شناختی، از مشکلات بهزیستی روانشناختی ناشی از درآمیختگی افراطی با افراد مشهور کاسته می­شود. نتیجه ­گیری: با توجه به نقش میانجی انعطاف­ پذیری شناختی در ارتباط بین پرستش افراد مشهور و بهزیستی روانشناختی، می­توان مطرح کرد که هر چه توانایی انعطاف پذیری شناختی افزایش یابد، مشکلات بهزیستی روانشناختی ناشی از پرستش افراد مشهور کمتر می­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Structural Analysis of Relationship between Celebrity Worship and Psychological Wellbeing: Mediating Role of Cognitive Flexibility

نویسندگان [English]

  • Reza Shabahang 1
  • Mohammad Ali Besharat 2
  • Abbas Ali Hossein Khanzadeh 3
  • Farzin Bagheri Sheykhangafshe 4
1 M.A in General Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Professor of Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran
3 Associate Professor of Psychology, Faculty of Literature and Human Sciences, University of Guilan, Rasht, Iran.
4 M.A in General Psychology, Faculty of Literature and Human Sciences, University of Guilan, Rasht, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Celebrity worship as a parasocial relationship with celebrities can affect psychological wellbeing, but meanwhile, cognitive abilities and especially cognitive flexibility can play effective roles due to the effect on interpersonal communication. Therefore, the present study aims to investigate the relationship between the celebrity worship and psychological wellbeing with the mediating role of cognitive flexibility. Method: The research design was descriptive and correlational. The statistical population of the study consisted of students of Guilan University in 2018. Among them, 300 female and female students were selected through convenient sampling method. After selecting the sample, celebrity worship attitude (McCutcheon, Lange & Houran, 2002), Ryff’s scale of psychological wellbeing (Ryff, 1989), and cognitive flexibility inventory (Dennis & Vander Wal, 2010) were given to participants. Pearson correlation coefficient and structural analysis were used to analyze data. Results: According to the results, celebrity worship was correlated to psychological wellbeing and cognitive flexibility significantly. In fact, celebrity worship directly had negative and significant effect on psychological wellbeing and cognitive flexibility. Moreover, the indirect effect of celebrity worship on psychological wellbeing through the cognitive flexibility was negative and significant. Therefore, it can be concluded that the cognitive flexibility has a mediating role in the relationship between the celebrity worship and psychological well-being. In other words, by increasing cognitive flexibility, psychological well-being problems caused by extreme involvement with celebrities would be reduced. Conclusion: Considering the mediating role of cognitive flexibility in the relationship between celebrity worship and psychological wellbeing, it can be argued that by increasing cognitive flexibility, psychological well-being problems caused by celebrity worship decreases as well.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Celebrity worship
  • psychological wellbeing
  • Cognitive Flexibility