اثربخشی آموزش برنامه مدیریت استرس مبتنی بر مؤلفه های شناختی اجتماعی بر سبک های تفکر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه پیام نور. ایران.

2 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه پیام نور. ایران.

10.30473/sc.2020.33634.2033

چکیده

مقدمه: آموزش مدیریت استرس با تاکید بر سبک­های تفکر به عنوان یک مداخله چندوجهی که شامل مؤلفه­های شناختی اجتماعی است، می­تواند به عنوان یک مداخله مؤثر بر استرس مورد توجه قرار گیرد. هدف از پژوهش حاضر، تعیین اثربخشی این مداخله چندوجی بر سبک تفکر بود. روش: برای این منظور، طرح پژوهش شبه آزمایشی با پیش آزمون و پس آزمون و گروه کنترل طراحی و جامعه فعالان بورس اوراق بهادار به عنوان جامعه در معرض استرس انتخاب و پرسنل شرکت بورس اوراق بهادار تهران به عنوان نمونه مورد مطالعه قرار گرفتند. نمونه پژوهش با هماهنگی مدیریت شرکت مزبور و از طریق انتشار فراخوان کتبی، انتخاب و در نهایت 40 نفر از ثبت نام کنندگان در دو گروه (20نفر گروه آزمایش و 20نفر گروه کنترل)، به صورت تصادفی گمارده شدند. برای سنجش سبک­های تفکر از پرسشنامه سبک­های تفکر استرنبرگ و واگنر (1992)، استفاده شد. افرد گروه آزمایش مطابق پروتکل، تحت 18 جلسه آموزش مدیریت استرس با محوریت سبک تفکر قرار گرفتند. یافته ها: نتایج با آزمون آماری کوواریانس تحلیل و نشان داد که آموزش مداخله شناختی اجتماعیِ مدیریت استرس، بر تمامی مؤلفه­ های سبک­ های تفکر (به جز سبک ­های تفکر سلطنتی و آنارشیستی) موثر بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Stress Management Training Based on Social Cognitive Components on Styles of Thinking

نویسندگان [English]

  • Ezatollah Kordmirza 1
  • Shiva Shams Zahraee 2
1 Assistant Professor of Department of Psychology, Payam Noor University. Iran.
2 M.A in Clinical Psychology, Payam Noor University. Iran.
چکیده [English]

Introduction: Stress management training with emphasis on thinking styles, as a multifaceted intervention that incorporates social cognitive components, can be considered as an effective stress intervention. The purpose of this study was to determine the effectiveness of the intervention on the thinking style. Method: This study was quasi-experimental with pretest and post-test and control group. To do this, the community of Stock Exchange activists were considered as a population who exposed to stress, and the employees of Stock Exchange Company were selected as study samples. The research sample was selected in coordination with the management of the company and through the publication of a written call, and finally, 40 registered volunteers were randomly assigned in two groups (20 experimental and 20 control). The Sternberg and Wagner’s Thinking Styles Inventory (TSI) (1992) was used to measure thinking styles.According to the protocol, the experimental group were subjected to 18 stress management training sessions focusing on thinking style. Results: The results of covariance analysis showed that stress management training program has been effective on all components of thinking styles (except royal and anarchist thinking styles).

کلیدواژه‌ها [English]

  • "thinking styles"
  • "activists stock"
  • "Job stress"
  • "social cognitive components"
  • "stress management"