فرا تحلیلی بر تفاوت های جنسیتی در تصمیم گیری های اخلاقی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی، دانشگاه پیام نور. ایران.

2 استاد گروه روانشناسی، دانشگاه پیام نور. ایران.

10.30473/sc.2020.51020.2486

چکیده

مقدمه: شباهت و تفاوت قضاوت های اخلاقی در بین زنان و مردان همیشه محلی برای بحث و گفتگو و بوده است و از آنجایی که اخلاق و حوزه های مربوط به آن به دلیل اهمیت آن در تعاملات اجتماعی و انسانی از روانشناسی جدا نبوده ، و از اهمیت بسزایی نیز برخوردار است ، به همین علت بسیاری از کارهای پژوهشی و تجربی با تمرکز بر روی تفاوت های جنسیتی و اخلاق انجام گرفته است که نتایج متفاوتی نیز در بر داشته و ابهاماتی را در این زمینه ایجاد کرده است . لذا این پژوهش در تشریح این موضوعات می تواند کمک کننده باشد . روش: روش تحلیل و جامعه آماری مطالعه حاضر عبارتست از تمامی مطالعات انجام شده و چاپ شده در رابطه با تفاوت های جنسیت در تصمیم گیری های اخلاقی است که در ده سال اخیر منتشر شده اند . یافته ها: نتایج حکایت از آن دارد که هر چند به نظر می رسد که تفاوت های جنسیتی در واکنش های عاطفی نسبت به ایجاد آسیب در دیگران است اما در مواجهه اخلاقی هم زنان و هم مردان سطوح مشابهی از پردازش خود را در گیر کرده و تفاوت ها در عواملی همچون سن، تحصیلات، آموزش،... از اهمیت بیشتری برخوردارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A meta-analysis on gender differences in ethical decision making

نویسندگان [English]

  • azita kharaman 1
  • Hossein zare 2
1 Phd Student of Psychology, Payam Noor University. Iran.
2 Professor of Department of Psychology, Payam Noor University. Iran.
چکیده [English]

Introduction: The similarities and differences of moral judgements between men and women have always been controversial. Since ethics and its related areas are not separate from psychology, because of its importance in social and human interactions, it is also of great importance. For this reason, much research and empirical works have focused on gender differences and ethics, which has yielded various results and has created ambiguities. Therefore, the results of this research can be helpful in explaining these issues. Method: Regarding the purpose of the study, the method of the meta-analysis in this study includes all studies conducted and published on gender differences in ethical decisions that have been published in the last ten years. Results: The results suggest that although gender differences in emotional responses appear to be detrimental to others, both men and women engage in similar levels of processing in moral confrontation, and differences in factors, such as age, education, studies, and the like are more important.

کلیدواژه‌ها [English]

  • moral judgment
  • Ethical decision making
  • Ethical reasoning
  • moral dilemmas