بررسی ویژگی های روانسنجی مقیاس فراشناخت اخلاقی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شیراز. شیراز. ایران.

2 دکتری روانشناسی تربیتی، دانشگاه شیراز. شیراز. ایران.

10.30473/sc.2020.51360.2505

چکیده

مقدمه: این پژوهش با هدف تعیین روایی، اعتبار و ساختار عاملی مقیاس فراشناخت اخلاقی مک ماهون و گود (2015) در دانشجویان ایرانی انجام شد. روش: بدین منظور 524 دانشجو دوره کارشناسی دانشگاه یاسوج در سال تحصیلی 96-1395 با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند. برای سنجش اعتبار و همسانی درونی مقیاس از ضریب همبستگی بین  عامل ها با نمرة کل عوامل، ضریب آلفای کرونباخ، تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عامل تأییدی مرتبه دوم محاسبه شد. نتایج: یافته ها نشان داد که پرسشنامه از پایایی مطلوبی (90/0) برخوردار است و تحلیل عاملی اکتشافی چهار عامل را کشف کرد و تحلیل عامل تأییدی مرتبه دوم نشان داد ساختار پرسشنامه، برازش قابل قبولی با داده ها داشته و کلیه ی شاخصهای نیکویی برازش برای الگوی چهار عاملی زیربنای پرسشنامه تأیید شد. این عوامل مطابق با پژوهش اصلی، عامل تنظیم فراشناختی، دانش شناختی بیانی، دانش شناختی رویه‌ای و دانش شناختی شرطی نام گرفتند. نتیجه گیری: این نتایج نشان می دهند که مقیاس فراشناخت اخلاقی مک ماهون و گود (2015) می تواند به عنوان ابزاری مناسب برای سنجش فراشناخت اخلاقی دانشجویان در ایران استفاده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Psychometric Properties of the Moral Metacognition Scale

نویسندگان [English]

  • Razieh sheikholeslami 1
  • omayeh hassan nia 2
1 Associate Professor of Education and Psychology, Shiraz University, Shiraz. Iran.
2 Phd in Psychology, Shiraz University, Shiraz. Iran.
چکیده [English]

Introduction: The purpose of this study was to determine the validity, reliability and factor structure of McMahon and Good's (2015) Moral Metacognition Scale in Iranian students. Method: For this purpose, 524 undergraduate students of Yasuj University in the academic year 1395-96 were selected using multistage cluster random sampling. Correlation coefficients between factors with total factor scores, Cronbach's alpha coefficient, exploratory factor analysis, and second-order confirmatory factor analysis were used to assess the internal consistency and validity of the scale. Results: The results showed that the questionnaire had a good reliability (0.90), and exploratory factor analysis confirmed four factors, and second-order confirmatory factor analysis showed that the structure of the questionnaire had a good fit with the data and all goodness of fit indices were confirmed for the four-factor model underlying the questionnaire. According to the main research, these factors were named metacognitive regulating factor, expressive cognitive, procedural cognitive, and conditional cognitive knowledge. Conclusion: These results suggest that McMahon and Good's (2015) moral metacognition scale can be used as a suitable tool for measuring students' moral metacognition in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • moral metacognition
  • Metacognitive regulating
  • Cognitive Knowledge