اثر ویژگیهای شخصیتی ٦ عاملی هگزاکو مدیران بر تقارن اطلاعاتی با واسطه گری افشا مسئولیت اجتماعی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکترا، گروه حسابداری، واحد نیشابور، دانشگاه آزاد اسلامی، نیشابور، ایران.

2 استادیار، گروه حسابداری، واحد نیشابور، دانشگاه آزاد اسلامی، نیشابور، ایران.

3 استادیار، گروه حسابداری، واحد سبزوار، دانشگاه آزاد اسلامی، سبزوار، ایران.

4 دانشیار، گروه حسابداری، واحد نیشابور، دانشگاه آزاد اسلامی، نیشابور، ایران.

10.30473/sc.2019.46926.2387

چکیده

مقدمه: یکی از پایه‌های اساسی موفقیت شرکت‌ها داشتن مدیران شایسته و کارآمد می‌باشد، شایستگی مدیران بیش از آنکه تابع معلومات و مهارت‌هایشان باشد، به نوع رفتار، ویژگی‌های شخصیتی و نگرش آنان وابسته است. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر ویژگی‌های شخصیتی مدیران بر تقارن اطلاعاتی باواسطه گری افشا مسئولیت اجتماعی در شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران است. جامعه آماری این پژوهش، کلیه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال 1396 است و نمونه موردمطالعه شامل 50 شرکت بورس اوراق بهادار تهران است. جهت آزمون فرضیه‌های پژوهش از الگوی معادلات ساختاری به روش حداقل مربعات جزئی و با استفاده از نرم‌افزار(PLS3 ) استفاده شد. به‌منظور اندازه‌گیری ویژگی‌های شخصیتی از پرسشنامه ٦ عاملی هگزاکو  (2004)،  افشا مسئولیت اجتماعی از چک‌لیست محقق ساخته و برای تقارن اطلاعاتی از اختلاف بین قیمت پیشنهادی خرید  و قیمت پیشنهادی فروش سهام شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران استفاده شد. نتایج نشان داد که بین صداقت­-­تواضع، توافق پذیری، باوجدان بودن و گشودگی به تجربه و افشا مسئولیت اجتماعی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد و همچنین چهار عامل شخصیتی فوق می‌توانند بر تقارن اطلاعاتی باواسطه گری افشا مسئولیت اجتماعی مؤثر باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of HEXACO's Sixth Personality Characteristics on Managing Information Atomicity with Disclosure Mediation of Social Responsibility

نویسندگان [English]

  • Amir Shams 1
  • Ali Reza Mehrazeen 2
  • Abolghassem Massihabadee 3
  • Mohamad reza Shorvarzi 4
1 Ph.D. Student, Department of Accounting, Neyshabur Branch, Islamic Azad University, Neyshabur, Iran.
2 Assistant Prof, Department of Accounting, Neyshabur Branch, Islamic Azad University, Neyshabur, Iran.
3 Assistant Prof, Department of Accounting, Sabzevar Branch, Islamic Azad University, Sabzevar, Iran.
4 Associate Prof, Department of Accounting, Neyshabur Branch, Islamic Azad University, Neyshabur, Iran.
چکیده [English]

Introduction: One of the fundamental basis of a company's success is having good and efficient managers; the managers' merits depends more on their behavior, personality traits, and attitudes than on their knowledge and skills. The purpose of this study is to investigate the effect of managers' characteristics on information symmetry with mediating the social responsibility disclosure in Tehran Stock Exchange companies. Method: The statistical population of this study is all companies accepted in Tehran Stock Exchange in 2018. The sample of study includes 50 Tehran Stock Exchange companies. In order to test the research hypotheses, structural equation model was used using partial least squares method through software (PLS3). Hexaco 6 Factor Questionnaire (2004) and the researcher made checklist were used to measure personality traits and social responsibility disclosure, respectively. In addiotion, to assess information symmetry, the difference between the proposed purchase price and the proposed selling price of the company's shares on the Tehran Stock Exchange was utilized. Results: The results showed that there was a positive and significant relationship between honesty, humility, agreement, conscientiousness and openness to experience and disclosure of social responsibility.Also, the above four personality factors can affect the symmetry of information by mediating the disclosure of social responsibility.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Voluntary Disclosure
  • Information Asymmetry
  • Structural Equation Modeling
  • Personality Characteristics