تحلیل شناختی- اجتماعی پیام های تبلیغاتی انتخابات دوره یازدهم ریاست جمهوری ایران با توجه به مدل حکمرانی خوب

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه سمنان، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

2 استادیار دانشگاه سمنان، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

3 دانشجوی دکتری روان‌شناسی، دانشگاه سمنان

چکیده

مقدمه: پژوهش حاضر باهدف تحلیل شناختی ـ اجتماعی پیام­ های تبلیغاتی کاندیداهای انتخابات دوره یازدهم ریاست جمهوری ایران و بررسی میزان تطابق آن­ ها با مدل حمکرانی خوب و همچنین میزان همخوانی بین مهم­ترین اولویت­ های کاری رئیس­ جمهور منتخب با اولویت­ های مردم انجام شد. روش: طرح پژوهش حاضر توصیفی است و جامعه آماری آن از یک سو شامل محتوای کلیه­ پیام ­های تبلیغاتی کاندیداهای انتخابات دوره یازدهم ریاست جمهوری ایران بود که از بین آن­ ها، محتوای برنامه ­های تلویزیونی و مناظره­ های هر کاندیدا مورد تحلیل قرار گرفت و از سوی دیگر از بین کلیه­  واجدین شرایط رأی دهنده­ ی استان سمنان (حدود 400 هزار نفر)، 650 نفر به­ طور تصادفی انتخاب شدند و پرسشنامه محقق ساخته بر روی آنان اجرا شد. محتوای پیام­ های تبلیغاتی کاندیداها توسط دو ارزیاب به ­طور مستقل مقوله­ بندی و ارزیابی شد و ضریب توافق بین آنان محاسبه گردید. داده ­های گردآوری شده با استفاده از روش تحلیل­ محتوا و مدل حکمرانی خوب مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته­ ها: محتوای بیشتر پیام­ های تبلیغاتی کاندیداها با مدل حکمرانی خوب همسویی داشت. به­علاوه بر طبق نتایج حاصل از نظرسنجی، مردم در انتخاب کاندیدای مورد نظر بیشتر به برنامه­ و سابقه­ کاری کاندیداها توجه داشتند. همچنین در بین توقعات مردم از رئیس­ جمهور منتخب حل مشکل گرانی، اشتغال و هسته­ ای بالاترین درصد را داشت که تا حد زیادی با  اولویت­ های کاری رئیس جمهور منتخب همسو بود. نتیجه­ گیری: تنظیم محتوای پیام ­های تبلیغاتی برطبق چارچوبی کارآمد (همچون مدل حکمرانی خوب) و متناسب با شرایط حاکم بر جامعه در پیروزی در انتخابات مؤثر می­ باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Cognitive-Social Analysis of Electoral Messages of Iran’s Eleventh Presidential Election, According to Good Governance Model

نویسندگان [English]

  • Imanollah Bigdeli 1
  • Parviz sabahi 2
  • saeed Azami 3
1 Associate Professor of Semnan University
2 Assistant Professor of Semnan University
3 P.hd Student in Psychology, Semnan University
چکیده [English]

Introduction: This study aimed at analyzing the content of electoral messages of the candidates of the eleventh round of presidential elections and measuring the adaptation rate of those with the Good Governance Model. It also measured the degree of consistency between the working priorities of the elected president with those of people. Method: The research design was descriptive and its statistical population included all candidates of the eleventh round of presidential election as well as all eligible voters in Semnan province. All candidates’ TV promotional programs and their debates were analyzed. Besides, from among the approximately 400 thousands eligible voters in Semnan province, 650 were randomly selected to fill out the researcher-made questionnaire. The data were analyzed by content analysis. The electoral message contents of candidates were categorized and evaluated by two independent raters, and the contingency coefficient between them were calculated. Results: The results revealed that the contents of electoral messages of most candidates were consistent with Good Governance Model. Furthermore, according to the results of the survey, people had more attention to plan and working experiences of their desired candidate. Moreover, the people expectations from president-elect (such as inflation problem, employment and nuclear issue) were consistent with working priorities of the president–elect. Conclusion: Adjusting the content of electoral messages based on an efficient framework (such as the Good Governance Model) and in accordance with conditions dominating the society, is effective in success in elections.

کلیدواژه‌ها [English]

  • election
  • electoral message
  • Good Governance
  • Presidential
ـ بائی­لاشکی، م. و پیشگاهی­فرد، ز. (1388). (تحلیل رفتار انتخاباتی ایرانیان (مورد مطالعه حوزه انتخابیه نوشهر و چالوس در انتخابات دوره 8 مجلس شورای اسلامی). فصلنامه جغرافیای انسانی، 1(3)، 93ـ113.

ـ جاسبی، ج. و نفری، ن. (1388). (طراحی الگوی حکمرانی خوب بر پایه نظریه سیستم­های باز). فصلنامه علوم مدیریت ایران، 4 (16)، 85 ـ117.

ـ دباغ، س. و نفری، ن. (1388). (تبیین مفهوم خوبی در حکمرانی خوب). مدیریت دولتی، ۳، ۳ـ۱۸.

ـ رضایی، م. (1386). (تأثیر حکمرانی بر جذب سرمایه­گذاری مستقیم خارجی در ایران). فصلنامه رفاه اجتماعی، 7 (26)، 85 ـ104.

ـ سیدامامی، ک. (1388). (تلویزیون و انتخابات ریاست­جمهوری در ایران). فصلنامه پژوهش­های ارتباطی، 16 (1)، 63ـ91.
ـ صباغ­کرمانی، م. و باسخا، م. (1388). (نقش حکمرانی خوب در بهبود کارکرد هزینه­های دولت: مطالعه موردی بخش بهداشت و آموزش کشورهای اسلامی). تحقیقات اقتصادی، ۴۴ (۸۶)، ۱۰۹ـ۱۳۰.

ـ صدیق سروستانی، ر.ا.؛ ایمانی جاجرمی، ح. و فیروزآبادی، ا. (1386). (تحلیل مدل­های حکمرانی شهری در انتخابات سومین دوره شورای اسلامی شهر تهران). فصلنامه رفاه اجتماعی، 7 (24)، 9ـ23.

ـ فرانزوی، ا.‌ال. (1385). روان‌شناسی اجتماعی. ترجمه مهرداد فیروزبخت و منصور قنادان. تهران: رسا.

ـ کریمی، یوسف. (1381). روان‌شناسی اجتماعی. تهران: ارسباران.

ـ کمیجانی، ا. و سلاطین، پ. (1389). (تأثیر حکمرانی خوب بر رشد اقتصادی در گروه کشورهای منتخب OPEC و OECD). فصلنامه مدل­سازی اقتصادی، 2)2(، 1ـ24.

ـ میدری، ا. (1385). (مقدمه­ای بر نظریه حکمرانی خوب). فصلنامه رفاه اجتماعی، ۶(۲۲)، ۲۶۱ـ۲۸۷.

ـ میدری، ا. و خیرخواهان، ج. (1383). (حکمرانی خوب). بنیان توسعه. مرکز پژوهش­های مجلس، چاپ اول.

-  Annan, K. (1998). The Secretary-General made this statement in 1998 in his Annual Report to the General Assembly on the work of the organization. See. http://www.unsystem.org/ngls/document/pdf/go.between/gb71.pdf.

-  Coleman, R. & Banning, S. (2006). )Network TV News’ AffectiveFraming of the Presidential Candidates: Evidence for a Second-levelAgenda-Setting Effect through Visual Framing(. Journalism andMass Communication Quarterly, 83(2), 313-328.

-  Kaufmann, D. Kraay, A. & Zoido-Lobaton, P. (1999). Governance Matters (Washington: TheWorld Bank, Policy Research Working Paper 2196, and October).

-  Resnick, D. & Regina, B. (2006). Does Good Governance Contribute to Pro-Poor Growth? AReview of the Evidence from Cross-Country Studies. DSGD Discussion Paper No. 30. International Food Policy Research Institute, Washington, DC.

-  Sanders, L.M. (2001). The Psychological Benefits of Political Participation. Prepared for presentation at the Annual Meeting of the American Political Science Association, San Francisco, August 30 - September 2 Department of Government and Foreign Affairs. University of Virginia Faculty.virginia.edu/lsanders/Sanders_APSA 2001_ final.pdf.

-  Santiso, C. (2001). )Good Governance and Aid Effectiveness: The World Bank and Conditionality(. The Georgetown Public Policy Review, 7(1), 1-22.

-  Trent, J.S. & Friedenberg, R.V. (2000). Political Campaign Communication, Principles and Practices; Praeger; London; 4th Ed.

-  Weiss, T.G. (2000). Governance. Good Governance and Global Governance, Conceptual and Actual Challenges .Third World Quarterly, 21(5), 795-815.

-  Yukl, G. (2000). Influence tactics and leader effectiveness. Greenwich, CT: Information Age.