دوره و شماره: دوره 9، شماره 1 - شماره پیاپی 17، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-170 

مقاله پژوهشی

1. تحلیل ساختاری ارتباط بین پرستش افراد مشهور و بهزیستی روانشناختی؛ نقش میانجی انعطاف پذیری شناختی

صفحه 9-28

10.30473/sc.2019.41971.2260

رضا شباهنگ؛ محمد علی بشارت؛ عباسعلی حسین خانزاده؛ فرزین باقری شیخانگفشه