دوره و شماره: دوره 3، شماره 1 - شماره پیاپی 5، بهار و تابستان 1393، صفحه 7-135 (بهار و تابستان 1393) 

مقاله پژوهشی

1. بررسی خصوصیات روانسنجی مقیاس نقش جنسی کودکان در جمعیت ایرانی

صفحه 7-15

مهناز علی اکبری؛ طیبه محتشمی؛ پرستو حسن زاده؛ حسنیه شهریاری


2. تاثیر درماندگی آموخته شده بر سوگیری حافظه آشکار

صفحه 16-29

محمد علی نظری؛ مهدی زمانی اصل؛ محمد احمدی


6. نقش تعاملی ابعاد عدالت سازمانی ادراک شده بر رفتارهای تلافی‌جویانه

صفحه 73-86

محسن گل پرور؛ زهرا جوادیان؛ زهرا واثقی؛ محمد رضا مصاحبی؛ زهره اسماعیلیان


8. تحول تفکر خلاق در کودکان یک زبانه و دوزبانه زودهنگام

صفحه 100-113

اعظم بیانلو؛ پرویز آزاد فلاح؛ کاظم رسول زاده طباطبایی


10. تأثیر آموزش شعر بر بازبینی حافظه کودکان

صفحه 125-135

محمدباقر موحدی مهرابادی؛ سحرانه جوادی آسایش