دوره و شماره: دوره 3، شماره 2 - شماره پیاپی 6، پاییز و زمستان 1393، صفحه 7-133 (پاییز و زمستان 1393) 
3. رابطه سرمایه اجتماعی با بهزیستی روان شناختی در دانشجویان دانشگاه تبریز

صفحه 44-54

جعفر بهادری خسروشاهی؛ تورج هاشمی نصرت آباد؛ جلیل باباپور خیرالدین


4. اثربخشی آموزش مهارت های اجتماعی بر ارتقای نظریه ذهن در نوجوانان پرخاشگر

صفحه 55-66

علی فرهادی؛ یزدان موحدی؛ امیر عزیزی؛ فضل الله قاسمی کلی؛ کلثوم کریمی نژاد