دوره و شماره: دوره 4، شماره 1 - شماره پیاپی 7، بهار و تابستان 1394 (بهار و تابستان 1394) 
2. نقش واسطه ای عاطفه مثبت و منفی در رابطه بین سبک های حساسیت پردازش حسی و ناگویی خلقی

صفحه 28-40

نگار محمودی؛ محمدحسین عبداللهی؛ مهناز شاهقلیان؛ سمیرا گوهری


6. بررسی ادراک زنان جوان ایرانی از هنجارهای زنانگی

صفحه 84-96

فاطمه حمزوی عابدی؛ فاطمه باقریان؛ محمدعلی مظاهری


10. مقایسه نظریه ذهن در کودکان بد سرپرست و عادی

صفحه 146-156

علی اصغر کاکوجویباری؛ مهناز علی اکبری؛ طاهره قربانی