دوره و شماره: دوره 4، شماره 2 - شماره پیاپی 8، پاییز و زمستان 1394، صفحه 1-156 (پاییز و زمستان 1394) 
8. مقایسه‌ خودکارآمدی در تعامل با همسالان و شایستگی اجتماعی در دانش آموزان پسر با رفتارهای پرخاشگرانه و عادی

صفحه 102-123

عاطفه علامه؛ منیجه شهنی ییلاق؛ علیرضا حاجی یخچالی؛ مهناز مهرابی زاده هنرمند