دوره و شماره: دوره 6، شماره 1 - شماره پیاپی 11، بهار و تابستان 1396، صفحه 7-156 (بهار و تابستان 1396) 
10. رابطه زبان بدن با ادراک تعامل اجتماعی

صفحه 147-156

فاطمه روحی جهرمی؛ حسین زارع؛ نیلا آخوندی