دوره و شماره: دوره 6، شماره 2 - شماره پیاپی 12، پاییز و زمستان 1396 (پاییز و زمستان 1396) 
4. تعیین ساختار عاملی و ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه چند بعدی اجتناب تجربی (MEAQ)

صفحه 57-82

آسیه مرادی؛ زیبا برقی ایرانی؛ محمدجواد بگیان کوله مرز؛ کلثوم کریمی نژاد؛ مریم ضابط


6. بررسی تفاوت‌های فردی در حافظه هیجانی با توجه به حساسیت پردازش محرک‌های حسی

صفحه 97-112

سهراب امیری؛ علی عیسی زادگان؛ ابوالقاسم یعقوبی؛ محمد حسین عبدالهی