دوفصلنامه علمی- پژوهشی شناخت اجتماعی (SC) - واژه نامه اختصاصی