اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 871
تعداد پذیرش 173

آمار میانگین زمان داوری
درصد پذیرش 20 %