با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی اجتماعی ایران
مقایسه کارکردهای اجرایی و حافظه دانش آموزان دوزبانه و یک زبانه

مونا گلستانی فرد؛ منصوره نیکوگفتار؛ حسن شمس اسفندآباد

دوره 5، شماره 1 ، مرداد 1395، ، صفحه 52-67

چکیده
  مقدمه: هدف از پژوهش حاضر مقایسه کارکردهای اجرایی و حافظه دانش‌آموزان دو زبانه و یک‌زبانه بود. روش: برای این منظور 120 دانش‌آموز دختر و پسر 7 ـ 12 ساله (60 دانش‌آموز یک‌زبانه فارسی زبان و 60 دانش‌آموزان دو زبانه ارمنی ـ فارسی زبان) از پایه‌های دوم تا ششم دبستان‌های منطقه 8 آموزش و پرورش شهر تهران با روش نمونه‌گیری تصادفی چند مرحله‌ای ...  بیشتر