با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی اجتماعی ایران
روانشناسی شناختی
تدوین مدل ساختاری باورهای وسواسی و کارکردهای اجرایی با میانجی گری تنظیم هیجان:ارزیابی مدل فرآیندی تنظیم هیجان گروس

حسین زارع؛ شبنم بیگلری؛ سوسن علیزاده فرد؛ کریم سواری

دوره 12، شماره 24 ، آذر 1402

https://doi.org/10.30473/sc.2024.69764.2939

چکیده
  پژوهش حاضر، یک مطالعه به روش مدل یابی معادلات ساختاری است که با هدف تعیین میزان برازش مدل ساختاری باورهای وسواسی براساس کارکردهای اجرایی با میانجیگری تنظیم هیجان در یک جمعیت غیربالینی انجام گرفت. نمونه این پژوهش شامل 400 نفر از بزرگسالان 20 تا 50 ساله شهر تهران بود که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس از جمعیت عمومی انتخاب شدند. ابزار ...  بیشتر

روانشناسی شناختی
اثربخشی تحریک الکتریکی فراجمجمه‌ای بر همنوایی اجتماعی-اطلاعاتی: نقش تعدیلی جنسیت

فرزانه عبداله زاده بینا؛ حسن صبوری مقدم؛ عباس بخشی پور رودسری

دوره 12، شماره 23 ، خرداد 1402

https://doi.org/10.30473/sc.2023.68868.2909

چکیده
  مقدمه: پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی تحریک الکتریکی فراجمجمه‌ای بر همنوایی اجتماعی-اطلاعاتی باتوجه به نقش تعدیلی جنسیت انجام گرفت. روش: دو گروه( زن و مرد) که هر گروه شامل 24 نفر 30-18 ساله بودند از بین دانشجویان دانشگاه تبریز با روش نمونه گیری غیر تصادفی و در دسترس انتخاب شدند. طرح پژوهش حاضر از نوع نیمه‌آزمایشی با پیش آزمون و پس آزمون ...  بیشتر

روانشناسی شناختی
اثر عدم اطمینان درباره افراد بر همنوایی با رفتار جامعه پسند و نقش تعدیل‌کننده جنسیت و نیاز به بندش

فهیمه قدریان؛ سوسن علیزاده فرد؛ خاطره برهانی

دوره 12، شماره 23 ، خرداد 1402

https://doi.org/10.30473/sc.2024.69780.2940

چکیده
  هدف: این پژوهش با هدف بررسی اثر عدم اطمینان درباره افراد بر همنوایی با رفتار جامعه‏پسند و نقش تعدیل کننده جنسیت و نیاز به بندش انجام گرفته است. روش: جامعه آماری این پژوهش شامل زنان و مردان 20 تا 40 سال بود که از آن تعداد 120 آزمودنی به روش نمونه‏گیری در دسترس انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها تکلیفی مبتنی بر رایانه به شکل یک بازی سودآور ...  بیشتر

روانشناسی شناختی
دوزبانگی و کنترل ‌عاطفی: مقایسه‌ ظرفیت حافظه کاری هیجانی در کودکان دختر تک‌زبانه (فارسی) و دوزبانه (ارمنی- فارسی)

نادیا خوشخوی؛ مسلم کرد؛ مجید صفاری‌نیا؛ آناهیتا ویسی؛ زهرا نیک‌منش

دوره 12، شماره 23 ، خرداد 1402، ، صفحه 1-10

https://doi.org/10.30473/sc.2023.68151.2891

چکیده
  هدف از این پژوهش مقایسه ظرفیت حافظه کاری هیجانی در کودکان دختر 7 تا 9 سال و 11 ماه و 29 روز تک‌زبانه (فارسی) و دوزبانه (ارمنی- فارسی) شهر تهران بود. روش: جامعه آماری پژوهش حاضر، دانش‌آموزان دختر مقطع ابتدایی با دامنه‌ی سنی 7 الی 9 سال و 11 ماه و 29 روز نیمسال دوم تحصیلی 1401-1402 مدارس منطقه 6 تهران بودند. نمونه آماری شامل 30 دانش‌آموز دختر یک‌زبانه ...  بیشتر

روانشناسی شناختی
فراتحلیل مداخلات روانشناختی آموزشی و درمانی بر انعطاف‌پذیری شناختی کودکان و نوجوانان ایرانی

فاطمه علی پور؛ ابولفضل فرید؛ رامین حبیبی کلیبر؛ غلامرضا گلمحمدنژاد

دوره 11، شماره 22 ، آذر 1401

https://doi.org/10.30473/sc.2024.69492.2930

چکیده
  پژوهش حاضر باهدف ترکیب پژوهش‌های انجام‌شده درزمینه تعیین اثربخشی مداخلات روانشناختی آموزشی و درمانی بر انعطاف‌پذیری شناختی کودکان و نوجوانان ایرانی با روش فراتحلیل انجام‌شده است. جامعه آماری فر‌اتحلیل حاضر پژوهش‌های در ‌دسترس در رابطه با اثربخشی مداخلات روانشناختی آموزشی و درمانی بر انعطاف‌پذیری کودکان و نوجوانان است که ...  بیشتر