با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی اجتماعی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

2 استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران.

10.30473/sc.2022.56167.2625

چکیده

مقدمه: هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین عاطفه ی مثبت فعال/غیر فعال و عاطفه منفی فعال/غیرفعال با اتلاف اجتماعی و تعامل گروهی مثبت می‌باشد. روش کار: روش پژوهش حاضر از نوع همبستگی است که در آن، از روش آماری الگویابی معادلات ساختاری استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه ی دانش آموزان دختر پایه ی پنجم و ششم ابتدایی شهر بوشهر می‌باشند که از طریق نمونه‌گیری تصادفی چندمرحله‌ای، 450نفر انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در پژوهش حاضر، پرسشنامه لینینبرگ-گارسیا و همکاران(2011) بود. یافته‌ها: نتایج تحقیق نشان داد که رابطه بین عاطفه مثبت غیرفعال با اتلاف اجتماعی و تعامل گروهی مثبت، معنی دار بود. همچنین رابطه بین عاطفه مثبت فعال با اتلاف اجتماعی معنی دار بود اما رابطه بین عاطفه مثبت فعال با تعامل گروهی مثبت معنی دار نبود. رابطه بین عاطفه منفی فعال و تعامل گروهی مثبت، معنی دار بود. افزون بر این، رابطه بین عاطفه منفی غیر فعال با اتلاف اجتماعی و تعامل گروهی مثبت معنی دار نبود. در مجموع مدل پیشنهادی تحقیق به خوبی برازنده داده ها بود. نتیجه‌گیری: به طور کلی و بر طبق نتایج حاصل از پژوهش حاضر، جو هیجانی حاکم بر فرد، می‌تواند پیش بینی کنندهُ توانایی‌های شناختی و عملکرد او، صرف نظر از نوع تکلیف و بازدارنده های مرتبط با آن می‌باشد. به عبارتی دیگر، عاطفه فرد تعیین کننده واکنش‌های عاطفی به عناصر اجتماعی آموزشی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Survey the Relationship of Active/ Deactive Positive Affect and Active/Deactive Nnegative Affect with Social Loafing and Positive Group Iinteraction.

نویسندگان [English]

  • Ali poladi Rishehri 1
  • seyed mousa golestaneh 2

1 Assistant Professor, Department of Psychology, Payam Noor University, Tehran, Iran.

2 Assistant Professor, Department of Psychology, Persian Gulf University, Bushehr, Iran.

چکیده [English]

Introduction: The aim of this study was to determine the relationship of active/ deactive positive affect and active/deactive negative affect with social loafing and positive group interaction. Methods: The research method that used in this study was to the correlation and structural equation modeling. the statistical sample was included all fifth and sixth grade female student in 1392 year, Bushehr city , that Have been selected 250 girl through a multi-stage randomly sampling . Instrument used in this study was included a Linnenbrink and Garcia، positive and negative affect questionnaire. Results: The results showed that the relationship between deactive positive affect and social loafing and positive group interaction was significant. Also, the relationship between active positive affect and social loafing was significant, the relationship between active positive affect and positive group interaction was not significant, and the relationship between active negative affect and positive group interaction was significant. Moreover, the relationship between deactive negative affect and social loafing and positive group interaction was not significant. In sum, the proposed research model was good fitness the data.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: active/deactive positive affect
  • active/deactive negative affect
  • social loafing
  • positive group interaction