با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی اجتماعی ایران

مدیر مسئول


دکتر مجید صفاری نیا استاد ـ دانشگاه پیام نور

روانشناسی

سردبیر


دکتر حسین زارع استاد ـ دانشگاه پیام نور

روانشناسی شناختی

  • h_zarepnu.ac.ir

مدیر داخلی


دکتر محمد اورکی دانشیار ـ دانشگاه پیام نور

روانشناسی

  • orakisalamatgmail.com

دبیر اجرایی


دکتر مریم زمانی دکترا تخصصی

روانشناسی

  • scpnu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر ابوالقاسم نوری استاد ـ دانشگاه اصفهان

روانشناسی اجتماعی

  • a.nouriedu.ui.ac

اعضای هیات تحریریه


دکتر مجید صفاری نیا استاد ـ دانشگاه پیام نور

روانشناسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر حسین زارع استاد ـ دانشگاه پیام نور

روانشناسی

  • h_zarepnu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر احمد علی پور استاد _ دانشگاه پیام نور

روانشناسی

  • ahmadalipour45yahoo.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر ایمان الله بیگدلی استاد ـ دانشگاه فردوسی مشهد

روانشناسی

  • ibigdelium.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر حسین اسکندری استاد ـ دانشگاه علامه طباطبائی

روانشناسی

  • h.eskandariub.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر فرزانه میکائیلی منیع دانشیار ـ دانشگاه ارومیه

روانشناسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر سهیلا هاشمی دانشیار ـ دانشگاه مازندران

روانشناسی

  • soheilahashemiyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر سوسن علیزاده فرد دانشیار ـ دانشگاه پیام نور

روانشناسی اجتماعی

  • salizadehfardgmail.com