با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی اجتماعی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

2 استادیار گروه روان شناسی دانشگاه پیام نور

3 دانشیار گروه روان شناسی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی

چکیده

مقدمه: هدف از پژوهش حاضر مقایسه کارکردهای اجرایی و حافظه دانش‌آموزان دو زبانه و یک‌زبانه بود. روش: برای این منظور 120 دانش‌آموز دختر و پسر 7 ـ 12 ساله (60 دانش‌آموز یک‌زبانه فارسی زبان و 60 دانش‌آموزان دو زبانه ارمنی ـ فارسی زبان) از پایه‌های دوم تا ششم دبستان‌های منطقه 8 آموزش و پرورش شهر تهران با روش نمونه‌گیری تصادفی چند مرحله‌ای انتخاب شدند. از آزمون آندره ری و ویسکانسین برای سنجش کارکردهای اجرایی (برنامه‌ریزی و سازماندهی، انعطاف‌پذیری) وماتریس 3×3 و  5×5 کورنولدی برای سنجش حافظه فعال و حافظه منفعل آزمودنی‌ها استفاده شد. داده‌ها به روش تحلیل واریانس دو راهه و با استفاده از نرم افزار SPSS تحلیل شد. یافته‌ها: نتایج نشان داد که کارکردهای اجرایی سازماندهی و برنامه‌ریزی و انعطاف‌پذیری دانش‌آموزان یک‌زبانه و دوزبانه متفاوت است اما در حافظه فعال و منفعل بین این دو گروه تفاوت معناداری دیده نشد. علاوه بر این، تفاوت‌های جنسیتی چندانی بین دو گروه مشاهده نشد، به جز اینکه در دانش‌آموزان یک‌زبانه کارکرد اجرایی انعطاف‌پذیری دختران بهتر از پسران به دست آمد. نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج به دست آمده و برتری دانش‌آموزان دو زبانه در کارکردهای اجرایی نسبت به دانش‌آموزان یک‌زبانه می‌توان نسبت به برنامه‌ریزی زودهنگام آموزش زبان دوم در مدارس پیش‌دبستانی اقدام کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Comparison of Executive Functionsand Memoryin Bilingual and Mono lingual Students

نویسندگان [English]

 • Mona Golestani Fard 1
 • Mansoore Nikoogoftar 2
 • Hasan Shams Esfandabad 3

1 M.A. in Psychology Department of General Psychology, Islamic Azad University, Karaj branch

2 Assistant of professor in Psychology, Payame Noor University

3 Associate professor, Qazvin Imam Khomeini International University

چکیده [English]

Introduction: The aim of this study was to compare the executive functions (flexibility, planning, and organizing) and memory (active and passive) of monolingual and bilingual students. Method: For this purpose,120 students, including 60 male and female students who were Persian-speaking monolinguals and aged between 7 to 12 years (30 girls, 30 boys) and 60 Armenian-Persian bilingual students (30 girls, 30 boys) from the second to the sixth grade in district 8 of Tehran were selected by convenience sampling. Andre-ray test was used to measure executive function (planning and organization), and Wisconsin test was used to measure executive function tests (flexibility). Furthermore, 3 × 3 Matrix of Cornoldy was used to measure working memory and Matrix 5 × 5 Cornoldy was used to assess passive memory. Data were analyzed by two-way ANOVA using SPSS software. Results: The results showed that the executive functions of organizing and planning of monolingual students are different from bilingual students.  However, there was not a significant difference between the two groups in the passive and working memory. In addition, significant differences were not observed between the genders, except that in monolingual students the executive function of flexibility of girls was better than boys. Conclusion: Based on the results and the advantages of bilingual students in executive functions over monolingual students, early second language education in preschools could be recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Executive Function
 • Flexibility
 • Planning and organization of executive function
 • Working memory
 • Passive memory
 • Bilingual
 • Monolingual
 • Gender
ـ ابراهیم‌زاده، خ.؛ الهی، ط.؛ و رضایی، م (1391). «حافظه کاری کودکان یک‌زبانه و دوزبانه». فصل‌نامه پژوهش‌های نوین روان‌شناختی، 28، 30 ـ 8.
ـ اردکانی داوری، ن (1383). «برنامه ‌ریزی زبان‌آموزی و مسئله چندزبانگی». پژوهش‌نامه زبان فارسی چالش‌ها و راهبردها. 37 ـ 11.
ـ خانزادی، ع (1370). «دوزبانگی و خلاقیت زبانی از مجموعه مقالات ارائه شده در سمینار و بررسی ابعاد دوزبانگی». وزارت آموزش و پرورش تهران.
ـ دلاور، ع (1391). روش تحقیق در روان‌شناسی و علوم تربیتی، تهران: ویرایش.
ـ عبدی، ن (1383). «نگاهی به دوزبانگی». رشد آموزش زبان، 70، 15ـ3.
ـ فروغی، م. (1390). «مقایسه حافظه فعال درک کلامی در دانش‌آموزان دختر یک‌زبانه و دوزبانه». پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.
ـ کاکاوند، ع(1382). «بررسی و مقایسه عملکرد حافظه کودکان عادی و کودکان با نارسایی ویژه در یادگیری و اثر بخشی فن خود پرسی در میزان درک و فهم و یادآوری کودکان مبتلا به اختلال خواندن و عادی». پایان‌نامه دکتری، دانشگاه علامه طباطبایی.
ـ نادری، ن (1373). «بررسی پردازش اطلاعات و برخی از عملکردهای نوروپسیکولوژی مبتلایان به اختلال وسواس فکری ـ عملی». پایان‌نامه کارشناسی ارشد روان­شناسی بالینی. انستیتو روان‌پزشکی تهران.
ـ نیلی پور، ر. (1369). «دوزبانگی و سازماندهی آن در قشر مخ». مجله زبان‌شناسی، 6.
ـ نیلی پور، ر. (1390). زبان‌شناسی و آسیب‌شناسی زبان. تهران: هرمس. ـ ویگوتسکی، ل (1368). زبان و ذهن کودک. ترجمه بهروز عزب دفتری، تبریز: نیما.
- Akbulut, Y. (2007). “Bilingual acquisition and cognitive development in early childhood: challenges to the research paradigm”. Elementary Education Online, 6, 422- 429.
- Anderson, J. R. (2000). Cognitive psychology and its implications.New York Work Publishers and Will Freeman.
- Baddeley, A. (2004). Working memory. In D.A. Balton & E.J. March (eds), Cognitive Psychology (PP. 355- 367). New York: Psychology Press.
- Bialystok, E. (1992). “Attentional control in children’s metalinguistic performance and measures of field independence”. Developmental Psychology, 28, 654–664.
- Bialystok, E.; Barac, R.; Blaye, A.; and Poulin-Dubois, D. (2010). “Word mapping and executive functioning in young monolingual and bilingual children”. Journal of Cognition and Development, 11,485–508.
- Bialystok, E. (2001). Bilingualism in development: language, literacy and cognition. Cambridge: Cambridge University Press.
- Bialystok, E.  (2009). “ Bilingualism: the good, the bad and the indifferent”. Bilingualism: Language and Cognition, 12, 3-11.
- Bialystok, E. (2005). Consequences of bilingualism for cognitive development. In J.F. Kroll & AMB de Groot (Eds.), Handbook of Bilingualism: Psycholinguistic Approaches, New York: Oxford University Press.
-  Bialystok, E.; Craik, F. I. M. and Luk, G. (2008). “Cognitive control and lexical access in younger and older bilinguals”. Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory and Cognition, 34, 859–873.
 -  Coggins, D. E.; Kennedy, T. I. and Armstrong, T. A. (2004). “Bilingual corpus callosum variability”. Brain and Language, 89, 69- 75.
-  Cornoldi, c. (1992). “Metacognitive knowledge, learning disorders and mental retardation. In T.E Scruggs M. A. Mashopieri (eds)”. Advances in Learning and Behavioral Disabilities. 7.10-134.
-  Costa, A.; Hernández, M. and Sebastián-Gálles, N. (2006). Bilingualism aids conflict resolution: evidence from the ANT task. Cognition, 106, 59–86. doi: 10.1016/j.cognition.12.013.
-  Dawson, P., Guare, R. (2004). Executive skill in children and adolescents. New York Press: Guilford Press.
-  Engel, P. M. J.; Heloisa Dos Santos, F. and Gathercole, S. E. (2008). “Are working memory measures free of socio-economic influence?” Journal of Speech. Language and Hearing Research, 51, 1580 –1587.
-  Eysenck, M. W. and Keane, M. (2005). Cognitive psychology. A Student Handbook, Psychology Press.
-  Feng, X.; Diamond, A. & Bialystok, E. (2007). Manipulating information In working memory: An advantage for bilinguals. Poster presented at the biennial meeting of the Society for Research in Child Development, March 29–April 1, 2007, Boston, MA. enesee, F. (2002). Portrait of the bilingual child. In V. Cook (Ed.), Portrait of the L2 user (pp. 170-196). New York: Multilingual Matters.
-  Giankola, J.; Alterman, A. I.; Fureman, I.; Gargi A. P. and Rutherford, M. J. (2007). “The use of case vignettes for addiction severity index training”. Journal of Substance Abuse Treatment, 14, 5, 439-443.
-  Hull, H. and Vaid, J. (2008). “Bilingual language lateralization: a meta- annalistic tale of two hemispheres”. Neuropsychological, 45, 1987-2008.
-  Hutchinson, M. S. (2008). Executive function and bilingualism: what are the effects of language proficiency? A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Master of science. University of Victoria.
-  Kaushanskaya, M.; Blumenfeld, H. K. and Marian, V. (2011). “The relationship between vocabulary and short-term memory measures in monolingual and bilingual speakers”. 15(4):408-425.
-  Kennedy, E. and Park, H. (1994). “Home language as a predictor of academic achievement: a comparison study of mexican- and asian- american youth”. Journal of Research and Development in Education. 27(3): 188-194.
-  Kohnert, K. and Bates, E. (2002). “Balancing bilingual 2: lexical comprehension and cognitive processing in children learning Spanish and English”. Journal of Speech, Language and Learning Research, 45, 347-359.
-  Kormi-Nouri, R.; Moniri, S. and Nilsson, L. G. (2003). “Episodic and semantic memory in bilingual and monolingual children”. Scandinavian Journal of Psychology, 44, 47-54.
-  Kormi-Nouri, R.; Shojaei, R-S.; Moniri, S.; Gholami, A.R.; Moradi, A.L.; Akbari-Zarkhaneh, S. and Nilsson, L. G. (2008). “The effect of childhood bilingualism in episodic and semantic memory tasks”. Scandinavian Journal of Psychology, 49, 93-109.
-  Kovács, A. M. & Mehler, J. (2009). “Cognitive gains in 7-month-old bilingual infants”. Proceedings of the National Academy of Sciences. 6:6556–6560.
-  Repovs, G. and Baddeley, A. D. (2006). “The multi – component model of working memory: exploration in experimental cognitive psychology”. Journal of experimental cognitive psychology, 139, 5-21.
-  Prior, A. & MacWhinney, B. (2010). “A bilingual advantage in taskswitching”. Bilingualism: Language and Cognition, 13, 253–262.
-  Swanson, H. L. and O’Connor, R. (2009). “The Role of Working Memory and Fluency Practice on the Reading Comprehension of Students Who Are Dysfluent Readers”. Journal of Learning Disabilities, 42, (6),548- 575.