با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی اجتماعی ایران

 

 

نام داور سمت / سازمان
عباس ابوالقاسمی استاد گروه روان شناسی دانشگاه گیلان، گیلان، ایران.
خدیجه ابوالمعالی الحسینی دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه آزاد رودهن، رودهن، ایران.
عثمان آچاک دکترای تخصصی روانشناسی، ایران.
محمد رضا احمدخانی استادیار گروه زبانشناسی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.
علی اکبر ارجمند نیا استادیار گروه روانشناسی دانشگاه تهران، تهران، ایران.
پرویز آزاد فلاح دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
معصومه اسماعیلی استادیار گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور، فسا، ایران.
خدیجه اعراب شیبانی استادیار گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور، طبس، ایران.
علی رضا آقایوسفی دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور، قم، ایران.
مژگان آگاه هریس دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور، اسلامشهر، ایران.
محمد اورکی استاد گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.
جلیل باباپور دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.
انسیه بابائی استادیار گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور، ساری، ایران.
فاطمه باقریان استادیار گروه روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
فاطمه بیان فر استادیار، گروه روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران، صندوق پستی 3697-
مجید برادران استادیار گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور، کیلان، ایران.
زیبا برقی ایرانی استادیار گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.
شبنم بیگلری دکترای روانشناسی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.
علی رضا پیرخائفی عضو هیات علمی گروه روانشناسی بالینی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، گرمسار، ایران.
فریبا تابع بردبار استادیار گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور، فارس، ایران.
معصومه تدریس تیریزی دکترای روانشناسی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.
مرتضی ترخان دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور، رامسر، ایران.
نرگس تنکمانی دکترای روانشناسی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.
مسعود جان بزرگی دانشیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، تهران، ایران.
مریم جهاندار دکتری روانشناسی سلامت دانشگاه پیام نور
غلامحسین جوانمرد استادیار گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.
هستی چلبی دکترای روانشناسی سلامت،دانشگاه پیام نور ،تهران،ایران.
جواد حاتمی دانشیار گروه علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تهران- پژوهشکده علوم شناختی (icss، تهران، ایران.
خدیجه حاتمی فر کارشناس سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور
فرشته حسنی دکترای تخصصی رشته روانشناسی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.
حمیدرضا حسن آبادی گروه روانشناسی تربیتی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
سمیرا حسن زاده پشنگ دکترای روانشناسی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.
آزیتا خرامان دکتری روانشناسی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.
پروانه دانش دانشیار گروه جامعه شناسی دانشگاه پیام نور، تهران ایران.
مجتبی دلیر دکترای روانشناسی دانشگاه تهران، تهران، ایران.
مهدی دهستانی استاد گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.
زهره رافضی استادیار گروه روانشناسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.
علی رضا رجایی گروه روان شناسی،واحد تربت جام، دانشگاه آزاد اسلامی، تربت جام، ایران
مهدیه رحمانیان دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.
احمد رستگار استادیار گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور، شیراز، ایران.
صدیقه رضایی دهنوی استادیار گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.
اکبر رضائی دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور، تبریز، ایران.
امین رفیعی پور استادیار گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.
حسین زارع استاد گروه روانشناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.
سمیه زارع استادیار گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور، رشت، ایران.
بهمن زندی استاد گروه زبانشناسی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.
مژگان سپاه منصور استادیار گروه روانشناشی دانشگاه ازاد اسلامی، تهران، ایران.
نسیم سعید استادیار گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور، کرمان، ایران.
کریم سواری دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور، اهواز، ایران.
علی اکبر شریفی استادیار گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.
جعفر شعبانی استادیار گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.
حسن شفیعی استادیار گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور، اصفهان، ایران.
حسنیه شهریاری دکترای روانشناسی دانشگاه زابل، زابل، ایران.
مهدیه صراف رضوی دکترا نوروساینس دانشگاه علوم پزشکی تهران، مشهد، ایران.
محمد حسن صیف دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور، شیراز، ایران.
مجید صفاری نیا استاد گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.
سعید طالبی استادیار گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور، شیراز، ایران.
محمد حسین عبداللهی دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.
حسن عبداله زاده استادیار گروه روان شناسی دانشگاه پیام نور، مازندران، ایران.
نصراله عرفانی استادیار گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.
فاطمه عظیمی فرد دکترای زبان شناسی همگانی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.
سید مجتبی عقیلی استادیار گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور، گرگان، ایران.
مهناز علی اکبری استاد گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.
احمد علی پور استاد گروه روانشناسی دانشگاه پیام نو، تهران، ایران.
سوسن علیزاده فرد استادیار گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.
نیلا علمی منش استادیار گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.
حدیث غفاری خلیق دکترای روانشناسی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.
زهرا فخری دکتری روان شناسی، گروه روان شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.
رضا فرجی دکترای روانشناسی دانشگاه پیام نور، جوانرود، ایران.
سعیده فنایی دکترای تخصصی روانشناسی دانشگاه پیام نور، اصفهان، ایران.
عزت اله قدم پور دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه لرستان، لرستان، ایران.
سارا قربانی استادیار گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور، اصفهان، ایران.
مریم قربانی استادیار گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور، زرین شهر، ایران.
مهسا قربانی دکترای روانشناسی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.
حسین کارشکی استادیار گروه روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.
پروین کدیور استاد گروه روانشناسی تربیتی دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.
عزت اله کردمیرزا استادیار گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.
زهرا کرمی استادیار گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.
محمود کمالی زارچ استادیار گروه روانشناسی تربیتی دانشگاه پیام نور، یزد، ایران.
حمید کمرزرین استادیار گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.
محسن گل پرور دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، خوراسگان، ایران.
طاهره گلستانی بخت استادیار گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.
حمید لطفی استادیار گروه روانشناسی دانشگاه آزاد واحد تنکابن، تنکابن، ایران.
زهره لطیفی استادیار گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور، اصفهان، ایران.
زهره مجدآبادی فرهانی استادیار 'گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور، گرمسار، ایران.
طاهر محبوبی استادیار گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور، بوکان، ایران.
رجبعلی محمدزاده استادیار گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور، مازندران، ایران.
پروین میرزایی استادیار گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.
علی مشهدی استاد گروه روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.
علی مصطفائی استادیار گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور، آذربایجان غربی، ایران.
داود معنوی پور دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، گرمسار، ایران.
فرزانه میکائیلی منیع دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.
بهرام ملکی گروه علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان کردستان، ایران.
علی رضا مهدویان استادیار گروه روانشناسی دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ایران.
یزدان موحدی استاد گروه روانشناسی دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.
الهام موسوی دانشجوی دکترای روانشناسی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.
شکوفه موسوی استادیار گروه روان شناسی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
محمدعلی نظری دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.
منصوره نیکوگفتار استادیار گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.
پروانه نهروانیان دکترای روانشناسی دانشگاه آزاد واحد بوشهر، تهران، ایران.
حبیب هادیان فرد دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.
تورج هاشمی استاد گروه روانشناسی دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.
سهیلا هاشمی دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه مازندران، مازندران، ایران.
محمود هرمزی استاد گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.