با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی اجتماعی ایران

هدف

نشریه شناخت اجتماعی با هدف گسترش علم روان­شناسی در شاخه شناخت اجتماعی تأسیس گردیده است. شاخه­ ای جدید از علوم که رویدادهای زندگی جمعی انسان را از دو منظر شناخت که ریشه در درون و تاریخچه زندگی فردی دارد و از بیرون که جلوه گاهی از انباشته اجتماع جمعی انسان است، مورد بررسی قرار می‌دهد. 

شناخت اجتماعی از محققان گرامی برای ارائه ایده‌ها و دیدگاه‌های جدید که می‌تواند مجموعه دانش موجود را در حوزه‌های زیر گسترش دهد، استقبال می‌کند. زمینه‌های مورد علاقه شامل موضوعات زیر است، اما محدود به موارد زیر نیست:

حوزه‌های فعالیت تخصصی نشریه شناخت اجتماعی

مقایسه اجتماعی، سبک زبان‌شناختی، پرخاشگری، همدلی، عاطفه، کلیشه‌سازی، شباهت، هویت اجتماعی، نگرش، تغییر نگرش، تعارض، اضافه بار شناختی، همرنگی، شناخت اجتماعی، خودپنداره، هماهنگی شناختی، تعارض‌های گروهی، ادراک اجتماعی، حافظه، طرحواره‌های اجتماعی، برانگیختگی، کنترل، تصمیم‌گیری و حل مسأله، استدلال اجتماعی، استدلال، اثر ناظر یا شخص سوم، پدیده جهان عادل، خویشتن، ارزشیابی شناختی، نقش اجتماعی، پیشداوری، نا هماهنگی شناختی، خود‌آگاهی، نوع دوستی 

چشم انداز

عناصر اجتماعی متأثر از توجه

حافظه اجتماعی به چه معنی است

چرا انسان در جمع استدلال متفاوتی دارد

عناصر شناختی در تصمیم‌گیری فردی و جمعی