با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی اجتماعی ایران

 اهداف
 دوفصلنامه شناخت اجتماعی با هدف توسعه و گسترش علم روانشناسی به انتشار می رسد. فراهم آورن منابع تخصصی و همچنین انتقال و تبادل تجربیات و دستاوردهای تازه علمی در سطوح ملی و بین المللی از دیگر اهداف این نشریه است.

 چشم‌انداز

 • اسناد
 • مقایسه اجتماعی
 • سبک زبان شناختی
 • پرخاشگری
 • همدلی
 • عاطفه
 • کلیشه‌سازی
 • شباهت
 • هویت اجتماعی
 • نگرش
 • تغییر نگرش
 • تعارض
 • اضافه بار شناختی
 • همرنگی
 • شناخت اجتماعی
 • خودپنداره
 • هماهنگی شناختی
 • تعارض‌های گروهی
 • ادراک اجتماعی
 • حافظه
 • طرحواره‌های اجتماعی
 • برانگیختگی
 • کنترل
 • تصمیم‌گیری و حل مسأله
 • استدلال اجتماعی
 • استدلال
 • اثر ناظر یا شخص سوم
 • پدیده جهان عادل
 • خویشتن
 • ارزشیابی شناختی
 • نقش اجتماعی
 • پیشداوری
 • ناهماهنگی شناختی
 • خود‌آگاهی
 • نوع دوستی