با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی اجتماعی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد علوم ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد

2 استادیار گروه علوم ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد

3 دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور

چکیده

مقدمه: هدف پژوهش حاضر مقایسه شایعه پراکنی اینترنتی و خودشیفتگی در بین کاربران فیسبوک با کاربران اینترنت و افراد غیر کاربر اینترنت در بین ساکنین شهر تهران است. روش: از میان کاربران اینترنت شهر تهران نمونه‌ای 500 نفری به‌صورت تصادفی خوشه‌ای از مناطق 22 گانه شهر تهران انتخاب شد. این گروه نمونه شامل 183 نفر کاربر اینترنت و 163 نفر کاربر فیس‌بوک و 110 نفر از افرادی که هیچ‌گونه اطلاعاتی از اینترنت ندارند و مطلقاً از اینترنت استفاده نمی‌کنند، در سطح جامعه است. 44 پرسشنامه به دلیل ناقص بودن از پژوهش حاضر حذف گردید که در مجموع حجم نمونه این تحقیق 456 نفر است. این پژوهش از پرسشنامه شخصیت خودشیفته (راسکین و تری، 1988)، پرسشنامه شایعه پراکنی اینترنتی (جانگ هیون کیم و ووباک، 2010) و پرسشنامه فیسبوک (راس و همکارن، 2009) به عنوان ابزارهای گردآوری اطلاعات استفاده شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون‌های همبستگی پیرسون برای بررسی رابطه متغیرها و از آزمون تحلیل واریانس برای مقایسه گروه‌ها و مؤلفه‌های پرسشنامه‌ها استفاده شده است. یافته‌ها: نتایج به دست آمده نشان دادند که بین خودشیفتگی و استفاده از فیس‌بوک رابطه مثبت معنی‌داری وجود دارد و خودشیفتگی می‌تواند 28/0 استفاده از فیس‌بوک را پیش‌بینی کند. در حالی که بین مدت زمان استفاده از اینترنت و شایعه پراکنی رابطه معنی‌داری وجود ندارد. از دیگر نتایج پژوهش حاضر می‌توان بیان کرد که مؤلفه خودشیفتگی در بین کاربران فیس‌بوک، اینترنتی و گروه بدون اینترنت تفاوت معنی‌داری وجود دارد. همچنین در مورد مؤلفه‌های خودشیفتگی نیز نتایج به دست آمده نشان داد بین مؤلفه‌های اقتدار، خودنمایی، برتری جویی، محق بودن و خودبینی بین سه گروه مورد پژوهش تفاوت معنی‌دار وجود دارد درحالی که دو مؤلفه بهره‌کشی و خودبسندگی از لحاظ آماری تفاوت معنی‌داری بین گروه‌های مورد پژوهش ندارد. همچنین این پژوهش نشان داد میان شایعه پراکنی و مؤلفه‌های آن بین گروه کاربران فیس‌بوک و کاربران اینترنتی تفاوت معنی‌داری نیست. نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج پژوهش حاضر با کاهش مدت زمان استفاده از فیس‌بوک می‌توان به ارتقاء بهزیستی جامعه کمک کرد. همچنین بررسی و تمهیدات لازم آموزشی در خصوص اصلاح و تغییر سبک زندگی و ویژگی شخصیتی خودشیفتگی که در بهبود روابط بین فردی و اجتماعی مؤثر است، پیشنهاد می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Comparison between Spreading Internt Rumors and Narcissism among Face Book, Internet, and Non-Internet Users

نویسندگان [English]

  • mehrnaz saffarinia 1
  • Ali Mohammad Mazidi 2
  • Majid Saffarinia 3

1 Master of Science in Communications Sciences, Islamic Azad University in Meybod

2 Assistant Professor of Communication Sciences, Islamic Azad University in Meybod

3 Associate Professor of Psychology, Payam Noor university

چکیده [English]

Introduction: The purpose of this research was comparing spreading rumors on the Internet and Narcissism among Face Book, Internet, and non-Internet users of citizens of Tehran. Method: A sample of 500 Internet users was selected on cluster random basis from among the 22 districts of Tehran. This sample consisted of 183 Internet users, 163 Face Book users, and 100 non-Internet users with no information of the Internet. The study benefited from Narcissism questionnaire (Raskin & Tri 1988), Internet rumor questionnaire (John Hiven Kim & Viag 2010) Face Book questionnaire (Ras et al. 2009) as tools to collect data. Out of the 500 questionnaires, 44 were eliminated due to being incomplete resulting in a total 456 questionnaires. To analyse the data, Pearson correlation and Variance were used. Results: The findings showed a significant positive relationship between Narcissism and using Face Book and Narcissism can predict 28% of using Face Book. However, there was no meaningful relationship between the time of using the Internet and spreding roumor on the Internet. In addition, in relation to the variable of Narcissism, the results showed significant difference between Determinism, Show off, Superiority, Beneficiary, and Egotism among the 3 groups; however, there was no significant difference between Exploitation and Autarky. In addition, this study showed that there is no significant difference between spreading rumors and its components among users of Face Book and Internet users. Conclusion: According to the results, reducing the time of using Face Book leads to improving welfare of the society. It is recommended to offer required educational facilities for amending lifestyle especially personality traits of Narcissism for improving individual and social relations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spreading Rumor
  • Narcissism
  • Users of Face Book
  • Internet Users
  • Non Internet Users
- آلپورت، گ. و پستمن، ل (1374). «روان‌شناسی شایع». ترجمه ساعد دبستانی با همکاری مرکز تحقیقات مطالعه و بخش برنامه‌ای صدا و سیما، تهران: سروش.
- بشارت، م.ع؛. خدابخش، م.ر.؛ فراهانی، ح.ا.؛ رضازاده، م.ر (1390). «نقش واسطه‌ای خودشیفتگی در رابطه بین همدلی و کیفیت روابط بین شخصی». روان‌شناسی کاربردی، 1(17): 7-23.
- دلاور، ع.؛ صفاری نیا، م.؛ سپاه منصور، م. و مدنی، ن (1390). «رابطه نگرش به شایعه و ویژگی‌های شخصیتی عاطفه مثبت و منفی و بهزیستی روان‌شناختی». چکیده مقالات همایش ملی شایعه، تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، سال اول، ص 44
- دهخدا، ف (1390). «مقایسه تیپ شخصیتی درون‌گرا و برون‌گرا، طرح‌واره‌های شناختی، تصور از خود و فعالیت‌های نیم‌کره مغزی در استفاده کنندگان از شبکه اجتماعی فیسبوک، استفاده کنندگان از اینترنت و افراد عادی». پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته روانشناسی عمومی، دانشگاه پیام نور.
- نقوی، ن (1392). «بررسی روابط پنج عامل شخصیت و خودشیفتگی در استفاده از فیسبوک در دانشجویان دوره کارشناسی». پایان‌نامه کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی، دانشگاه تهران (پردیس بین اللملی کیش).
- Ames, D. R., Rose, P., & Anderson, C. P. (2006). “The NPI-16 as a short measure of narcissism”. Journal of Research in Personality, 40, 440-450.
- Allport, G.W., & Postman, L. (1947). The Psychology of Rumor. New york: Henry Holt 8 co. Back, K.,1947, P.153
- Amichai-Hamburger, Y.; Wainpel, G. & Fox, S. (2002). On the Internet no one Know I am an introvert: Extraversion, and Internet interaction.
- Buffardi, L. E. & campbell, W. K. (2008). “Narcissism and social networking websites. Personality and social psychology Bulletin”. 34, 1303-1314.
-Campbell, W. K. & Foster, J. D. (2007). The narcissistic
- Catanese, s.; Demeo, P.; Ferrara, E. & Fiumara. G. (2010). Analyzing the Facebook Friendship graph. 1st International workshop on Mining the future Internet (MIFT, 10).
- Greenwood, D.; Long, C. R. & Dal Cin, S. (2013). “Fame and the social self: The need to belong, narcissism,and relatedness predict the appeal of fame”. Personality and Individual Differences, 1-6.
- Mehdizadeh, S. (2010). “Self-Presentation 2: Narcissism and selp- esteem on Facebook. Cyber psychology”. Behavior, and social Networking. 13,1357-364.
 -Marissen, M. A. E.; Deen, M. L. & Franken. I. H. A. (2012). “Disturbed emotion recognition in patients with narcissistic personality disorder”. Psychiatry Research, 198, 269-273
- Orr, E. S.; Mia Sisic, B. A.; Ross, C.; Simmering, M. A.; Arseneauit, M. A. & Orr. (2009). “The Influence Of -Shyness On The Use Of Facebook In An Undergrduate Sample”. Cyberpsychology And Behaviour, 12(3), 337- 340
- Pincus A. L. & Lukowitsky, M. R. (2010). “Pathological narcissism and narcissistic personality disorder”. Annual Review of Clinical Psychology. 6, 421-446
- Raskin, R. and Terry, H. (1988). “A principal- components analysis of the narcissistic personality Inventory and further eridene of construct validity”. Journal of personality and social psychology. 54:890-902.
- Ryon, T. & Xenos. S. (2011). “who use Facebook? An investigation in to the relationship between the, Bing Five,, shyness, narcissism. laneliness, and Facebook usage”. Computers in Human Behavior, 27(5).1658-1664
- R0ss, C.; Emilys.orr.; Miasisic. Jaime M.; Arseneault, Mary G. simmering, R. & Robert. (2009).computers in Human Behavior 25:578-586
- Schulze, L.; Dziobek, I.; Vater, A.; Heekeren, H. R.; Bajbouj, M.; Renneberg, B.; Heuser, I. & Roepke, S. (2013). “Gray matter abnormalities in patients with narcissistic personality disorder”. Journal of Psychiatric Research, 47, 1363-1369.
- Tong, S. T.; van Der Heide, B.; Langwall, L. & walter, J. B. (2008). “too much of a good thing? The relationship between number of friends and interpersonal impressions on facebook”. Journal of computer- Mediated communication.13, 531-549.