با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی اجتماعی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روان شناسی، دانشگاه آزاد واحد رشت

2 دانشیار روانشناسی دانشگاه آزاد واحد رشت

3 استاد گروه روان شناسی دانشگاه گیلان

چکیده

مقدمه:پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی برنامههای آموزشی مدیریت خشم و تنظیم هیجان بر شناخت اجتماعی زندانیان دارای اختلال انفجار خشم متناوب انجام شده است. روش: طرح پژوهش از نوع نیمه آزمایشی است. نمونه پژوهش شامل 54 زندانی مبتلا به اختلال خشم انفجاری متناوب بود که بر اساس پرسشنامه اختلال خشم انفجاری متناوب کوکارو و همکاران و مصاحبه بالینی از میان زندانیان شهرستان رشت شناسایی و سپس در سه گروه آموزش مدیریت خشم، آموزش تنظیم هیجان و گروه کنترل (هر گروه 18 نفر) جایگزین شدند. برای گروه اول آموزش مدیریت خشم و برای گروه دوم آموزش تنظیم هیجان اعمال شد و گروه کنترل هیچ نوع آموزشی دریافت نکردند. جهت جمعآوری دادهها از پرسشنامه پردازش اطلاعات اجتماعی ـ هیجانی کوکارو و همکاران استفاده شد. یافته­ ها: نتایج نشان داد که آموزشهای مدیریت خشم و تنظیم هیجان بر بهبود پاسخ اجتماعی مناسب، پاسخ پرخاشگرانه مستقیم و ارتباطی اثربخش بودهاند (05/0>P). همچنین نتایج نشان داد که آموزش مدیریت خشم نسبت به آموزش تنظیم هیجان تأثیر بیشتری در بهبود پاسخ اجتماعی مناسب، پاسخ پرخاشگرانه مستقیم و ارتباطی دارد. نتیجه­ گیری: این یافتهها بیان میکند که از آموزشهای مدیریت خشم و تنظیم هیجان میتوان به عنوان روشهای جایگزین دیگر برای ارتقاء کیفیت زندگی و شناخت اجتماعی زندانیان دارای اختلال خشم انفجاری متناوب استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A study comparing the effectiveness of anger management and emotion regulation training Programs on social cognition in prisoners with intermittent explosive disorder

نویسندگان [English]

  • Mahdi Gharibpour 1
  • Bahman Akbari 2
  • Abbas Abolghasemi 3

1 PhD Student of Psychology, Islamic Azad University, Rasht Unit

2 Associate Professor of Psychology, Islamic Azad University, Rasht Unit

3 University of Guilan

چکیده [English]

Introduction: The purpose of the present study was to compare the effectiveness of anger management and emotion regulation training programs on social cognition of prisoners suffering from intermittent anger explosive disorder. Method: The research method is semi experimental. The sample consisted of 54 prisoners with intermittent rage explosive disorder who were identified by using  Kokaro et al.’s   Intermittent Explosive Anger Disorder Questionnaire and clinical interview amongst the prisoners of Rasht city and then assigned to three groups of anger management training, emotional regulation training and control group (18 people in each group). The first group was given anger management training, and emotion regulation training was applied to the second group, and the control group did not receive any training. Results: The Results of study showed that anger management and emotion regulation training programs were significantly effective in improving suitable social response and direct  and communicative aggressive response (p>0/05). The results also showed that anger management training was more effective in improving the suitable social response and direct and communicative aggressive response compared to emotional regulation training program. Conclusion: These findings suggest that anger management training and emotional regulation training can be used as alternative methods to improve the quality of life and social recognition of prisoners with intermittent rage explosive disorder.

کلیدواژه‌ها [English]

  • social cognition
  • rage explosive disorder
  • emotion regulation
- اختیاری، ح.؛ صفایی، ه.؛ اسماعیلی جاوید، غ. ر.؛ گنجگاهی، ح.؛ نادری، پ. و مکری، آ (1390). «بررسی ابعادی از عملکرد شناخت اجتماعی در بیماران وابسته به مواد افیونی». فصلنامه رفاه اجتماعی، سال 11، شماره 41، ص 419-399.
- امیدیان، م.؛ علی‏اکبری‏دهکردی، م.؛ صفاری‏نیا، م. و شریفی، ع. ‏ا (1395). «بررسی اثربخشی آموزش گروهی کنترل خشم به شیوه عقلانی، رفتاری و عاطفی بر کاهش پرخاشگری زندانیان مرد زندان مرکزی شهرکرد». دو فصلنامه روان‏شناسی بالینی و شخصیت (دانشور رفتار)، سال 14، شماره 2، ص 19-7.
- رضایی، آ. و سادات کاظمی، م (1396). «تأثیر آموزش تنظیم هیجان بر شناخت اجتماعی و کنشهای اجرایی کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم». فصلنامه سلامت روان کودک، سال 4 شماره 2، ص 91-82.
- سلیمانی، ا. و حبیبی، ی (1393). «ارتباط تنظیم هیجان و تابآوری با بهزیستی روانشناختی در دانشآموزان». مجله روانشناسی مدرسه، سال 3 شماره 4، ص 72-51.
- گنجی، م (1394). «آسیبشناسی روانی DSM-5». تهران: انتشارات ساوالان.
- Adolphs, R. (2001). "The neurobiology of social cognition". Current Opinion in Neurobiology, 11, 231–239.
- American Psychiatric Association. (2013). "Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. American Psychiatric Association". Washington, DC 5th ed.
- Bahrami, E.; AmidiMazaheri, M. & Hasanzadeh, A. (2016). "Effect of anger management education on mental health and aggression of prisoner woman". Journal of Education and Health Promotion, 5, 1-5.
- Barrette, P. M. & Ollendick. T. H. (2004). "Handbook of Interventions that Work with Children and Adolescents Prevention and Treatment". Wiley& Sons Ltd, the Atrium, Southern Gate, Chichester, West Sussex PO 198 SQ, England.
- Barthel, A. L.; Hay, A.; Doan, S. N. & Hofmann, S. G. (2018). "Interpersonal emotion regulation: A review of social and developmental components". Behaviour Change, 1-14.
- Coccaro, E. F.; Fanning, J. R.; Keedy, S. K. & Lee, R. (2016). "Social cognition in intermittent explosive disorder and aggression". Journal of Psychiatric Research, 83, 140-150. - Bradberry, T. & Greaves, J. (2009). "Emotional intelligence" 2.0. SanDiego, CA: TalentSmart.
- Coccaro, E. F.; Fanning, J. R. & Lee, R. (2017). "Intermittent explosive disorder and substance use disorder: Analysis of the national comorbidity survey replication sample". The Journal of Clinical Psychiatry, 78(6), 697-702.
- Coccaro, E. F.; Solis, O.; Fanning, J. & Lee, R. (2015). "Emotional intelligence and impulsive aggression in Intermittent Explosive Disorder". Journal of Psychiatric Research, 61, 135-140.
- Coccaro, E. F.; Sripada, C. S.; Yanowitch, R. N. & Phan, K. L. (2011). "Corticolimbic function in impulsive aggressive behavior". Biological Psychiatry, 69(12), 1153-1159.
- Diefendorff, J. M.; Richard, E. M. & Yang, J. (2008). "Linking emotion regulation strategies to affective events and negative emotions at work". Journal of Vocational Behavior, 73(3), 498–508.
- Lefina, M. L.; Utami, R. R. & Latipun, L. (2018). "The effect of anger management on aggression with social skills as a moderating variable". The International Journal of Indian Psychology, 6(4), 39-47.
- Lochman, J. E. & Dodge, K. A. (1998). "Distorted perceptions in dyadic interactions of aggressive and nonaggressive boys: Effects of prior expectations, context, and boys’ age". Development Psychopathology, 30, 495-512.
- Goldstein, N.; Naomi E. S.; Serico, J.; Riggs R, C.; Zelechoski, A.; Kalbeitzer, K. & Lane, Ch. (2013). "Development of the Juvenile Justice Anger Management Treatment for Girls". Cognitive and Behavioral Practice, 20(2), 171-188.
- EntesarFoumany, G. H. & Salehi, J. (2013). "The Effects of Anger Management Skills Training on Aggression, Social Adjustment, and Mental Health of College Students". Journal of Educational and Management Studies, 3(4), 266-270.
- Gratz, K. L. & Gunderson, J. G. (2006). "Preliminary data on an Acceptance-Based emotion regulation group intervention for deliberate Self-Harm among women with Borderline personality disorder". Behavior Therapy, 37, 25-35.
- Green, M. F.; Horan, W. P. & Lee, J. (2015). "Social cognition in schizophrenia". Nature Reviews. Neuroscience, 16(10), 620–631.
- Gross, J. J. (2002). "Wise emotion regulation". In: L. Feldma-Barrett & P. Salovey (Eds.), the wisdom in feeling. New York: The Guilford Press. 3(1), 297-318.
- Gross, J. J. & John, O. P (2002). "Wise emotion regulation". In: Barrett LF, Salovey P. The Wisdom in Feeling: Psychological Processes in Emotional Intelligence. New York: Guilford Press. pp.297-318.
- Hawely, P. H. (2007). "Relationship quality and processes of aggressive adolescents with prosaically skills". International Journal of Behavioral Development, 31(2), 170-175.
- International Centre for Prison Studies. (2015). http://www.prisonstudies.org/ country/ Iran.
- Matthys, W. & Lochman, J, E. (2010). "Oppositional Defiant Disorder and Conduct Disorder in Childhood". Blackwell Publishing.
- McKinnon, M. C.; Boyd, J. E.; Frewen, P. A.; Lanius, U. F.; Jetly, R.; Richardson, J. D. & Lanius, R. A. (2016). "A review of the relation between dissociation, memory, executive functioning and social cognition in military members and civilians with neuropsychiatric conditions". Neuropsychologia, 90, 210-234.
- McKinnon, M. C. &Moscovitch, M. (2007). "Domain-general contributions to social reasoning: Theory of mind and deontic reasoning re-explored". Cognition, 102(2), 179-218.
- McShane, M. D. (1989). "The bus stop revisited: Discipline and psychiatric patients in prison". Journal of Psychiatry and Law, 17(3), 413-433.
- Mundt, A. P.; Alvarado, R.; Fritsch, R.; Poblete, C.; Villagra, C.; Kastner, S. & Priebe, S. (2013). "Prevalence rates of mental disorders in Chilean prisons". PLOS One, 8(7), e69109.
- O’Neill, H. (2006). "Managing anger" (2nd. ed). John Wiley & Sons, Ltd.
- Perry, D. G.; Perry, L. C. & Rasmussen, P. (1986). "Cognitive social learning mediators of aggression". Child Development, 57, 700–711.
- Pinkham, A. E.; Penn, D. L.; Green, M. F. & Harvey, P. D. (2016). "Social cognition psychometric evaluation: results of the initial psychometric study". Schizophrenia Bulletin, 42(2), 494–504.
- Potter-Efron, R. T. (2005). "Handbook of anger management: Individual, couple, family, and group approaches". U.S.: The Haworth Press, Inc.
- RezaeiDehnavi, S.; Rashidi, S. & Bakhshayesh, A. R. (2016). "Study of Effectiveness of the Emotion Regulation Training on Social Skills and Repetitive Behaviors in Children with High Functioning Autism". International Society for Autism Research, 22891.
- Santrock, J. W. (2004). "Educational Psychology". 2nd Edition, New York, McGraw- Hill.
- Serin, R. C. & Brown, S. (2005). "Social Cognition in Psychopaths, Implication for Offender Assessment and Treatment". In McMurran, M. & McGuire, J, (Eds), Social Problem Solving and Offending, (249-264).
- Chichester, John Wiley & Sons Ltd, Woolfolk, A, (2004). Educational Psychology, 9 Edition, Boston, Pearson, Education, Inc.
- Shaffer, D. R. (2000). Social and personality development (4thed). Wadsworth, Belmont, USA.
- Tugade, M. M. & Frederickson, B. L. (2002). "Positive emotions and emotional intelligence". In: L. Feldman-Barrett & P. Salovey (Eds.), the wisdom in feeling. New York: The Guilford Press. Pp. 319-340.
- Walmsley, R. (2013). "World prison population list, 10th edn". http:// www.prisonstudies.org/ sites /default /files/resources/downloads/wppl_10.pdf (accessed Sept 10, 2014).